Bà Rịa - Vũng Tàu:

Ủy quyền cho đơn vị cấp dưới thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn bảo vệ môi trường

Thứ sáu, 01/07/2022 09:31
(ThanhtraVietNam) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành quyết định ủy quyền thực hiện nhiệm vụ cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

Cụ thể, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1615/QĐ-UBND về việc Ủy quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn về bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh đối với các dự án đầu tư trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, gồm: tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; thẩm định, kiểm tra, cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường. Thời hạn ủy quyền là 36 tháng kể từ ngày 15/6/2022 đến hết ngày 15/6/2025.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư thực hiện tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện trách nhiệm của cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cơ quan cấp giấy phép môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền; tổng hợp số liệu và báo cáo định kỳ đến UBND tỉnh về các nội dung thực hiện theo ủy quyền tại Quyết định này trước ngày 31 tháng 12 hàng năm; thông báo rộng rãi các nội dung được ủy quyền tại Quyết định này đến các tổ chức, cá nhân để biết và liên hệ công tác.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa (Nguồn: CTTĐT.BRVT) 

Sở Tài nguyên và Môi trường - cơ quan quản lý nhà nước về môi trường thuộc tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường đối với các dự án của Ban quản lý các khu công nghiệp được UBND tỉnh ủy quyền.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 và Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về việc ủy quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Ban quản lý các Khu công nghiệp.

Cũng thời gian này, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1616/QĐ-UBND về ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn về bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh (trừ các dự án đầu tư trong các Khu công nghiệp UBND tỉnh đã ủy quyền cho Ban quản lý các Khu công nghiệp), gồm: tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; thẩm định, kiểm tra, cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường; thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; tiếp nhận và trả lời chủ dự án đầu tư bằng văn bản về nội dung được tham vấn trong thời hạn quy định những trường hợp thuộc trách nhiệm trả lời tham vấn của UBND tỉnh trong đánh giá tác động môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Thời hạn ủy quyền là 36 tháng kể từ ngày 15/6/2022 đến hết ngày 15/6/2025.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh có trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (trừ các dự án đầu tư đã ủy quyền cho Ban quản lý các Khu công nghiệp) theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản đối với các cơ sở khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện trách nhiệm của cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cơ quan cấp giấy phép môi trường; cơ quan thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền; tổng hợp số liệu và báo cáo định kỳ đến UBND tỉnh về các nội dung thực hiện theo ủy quyền tại Quyết định này trước ngày 31 tháng 12 hàng năm; thông báo rộng rãi các nội dung được ủy quyền tại Quyết định này đến các tổ chức, cá nhân để biết và liên hệ công tác.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 03/07/2020 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số thủ tục về bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra