Hà Nam phấn đấu thực hiện trên 90% quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật

Thứ sáu, 29/09/2023 17:18
(ThanhtraVietNam) - Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà UBND tỉnh Hà Nam phấn đấu sẽ thực hiện trong những tháng cuối năm 2023, trong bối cảnh tình hình đơn thư trên địa bàn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, có khả năng tăng về số lượng vụ việc và tính chất phức tạp.

Trong thời gian qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Hà Nam thường xuyên tăng cường chỉ đạo, điều hành và triển khai nhiều giải pháp đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo không ngừng được củng cố, tăng cường.

Đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư. Trong thời gian tới, nhiều dự án trọng điểm xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội đang và sẽ triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh phải thực hiện việc thu hồi đất, do đó khả năng sẽ phát sinh đơn thư của công dân trong các vùng dự án. Mặt khác, một số đối tượng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để lôi kéo, kích động người dân vi phạm pháp luật, tụ tập đông người tại trụ sở các cơ quan Đảng, Nhà nước để gây rối; do vậy, tình hình đơn thư trên địa bàn sẽ tiềm ẩn diễn biến phức tạp, có khả năng tăng về số lượng vụ việc và tính chất phức tạp.

Do vậy, trong thời gian tới, UBND tỉnh Hà Nam đã đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm triển khai có hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn địa phương.

Một là, nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ngay từ cơ sở, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%.

Hai là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước các cấp trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy tiếp công dân định kỳ tháng 6/2023 (Ảnh: hanam.gov.vn)

Ba là, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức và Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước. Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Bốn là, tập trung giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự và các vụ việc theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ; xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Năm là, chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể, các cơ quan Nội chính trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở; công tác quản lý nhà nước về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư. Đồng thời, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức tập huấn nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo hướng chuyên nghiệp; bố trí công chức có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hà Nam cũng đề nghị Thanh tra Chính phủ nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi Luật Khiếu nại năm 2011 để đảm bảo hoàn thiện các quy định của pháp luật về khiếu nại; nghiên cứu quy định bổ sung việc đình chỉ, tạm đình chỉ giải quyết khiếu nại trong trường hợp: cơ quan hành chính chủ động thu hồi, huỷ bỏ quyết định hành chính đang bị khiếu nại, người khiếu nại không hợp tác làm việc, cung cấp hồ sơ dẫn đến không tiến hành xác minh được, vụ việc phải đối thoại nhưng người khiếu nại xin hoãn vì lý do chính đáng như công việc, ốm đau; người khiếu nại đã chết mà quyền và nghĩa vụ không hoặc chưa được thừa kế...

Đồng thời, xem xét có hướng dẫn cụ thể để triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thống nhất theo quy định tại Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; giúp cho việc cập nhật tình hình, kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên thông giữa các cấp có thẩm quyền./.

Quỳnh An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra