Trà Vinh: Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân

Thứ tư, 15/02/2023 02:40
(ThanhtraVietNam) - Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt Quy định số 11 quy định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại, xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân,... Đó là những chỉ đạo của đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh trong kế hoạch triển khai chương trình công tác năm 2023.

Tập trung làm tốt công tác khiếu nại, tố cáo

Theo đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh nhấn mạnh: Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt kết luận thanh tra, kiểm tra; thực hiện tốt Quy định số 11-QÐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”, nhất là đối với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên…

Thời gian qua, cùng với việc triển khai thực hiện Quy định số 11, các cấp chính quyền trong tỉnh cũng đã quán triệt, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Riêng trong năm 2022, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã xây dựng, hoàn thiện thể chế; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo và các công tác khác có liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 314-CV/TU, ngày 05/01/2022 về việc xử lý, giải quyết khiếu kiện về nhà, đất liên quan đến tôn giáo; Công văn số 385-CV/TU, ngày 13/5/2022 về việc tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại với công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 11/8/2022 tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, đối thoại, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND, ngày 04/4/2022 về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Công văn số 114/UBND-NC, ngày 16/5/2022 thực hiện Công văn số 1391/VPCP-VI, ngày 06/5/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết tình trạng công dân khiếu kiện đông người trong thời gian diễn ra hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV và Seagame 31, Công văn số 2007/UBND-NC, ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh thực hiện Công văn số 385-CV/TU, ngày 13/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại với công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và Kế hoạch số 68/KH-UBND, ngày 17/10/2022 phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh tiếp công dân định kỳ (Ảnh: Tuyết Nhung) 

Các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh (Công văn số 589-CV/TU, ngày 04/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Quyết định số 207/QĐ-UBND, ngày 06/02/2015 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ)…

Đạt nhiều kết quả tích cực

Quán triệt các nội dung văn bản trên, năm 2022, toàn tỉnh đã tiếp gần 3.600 lượt công dân với 3.521 vụ việc. Việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo về trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết, chất lượng và nội dung giải quyết ngày càng được nâng cao. Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; cơ quan thanh tra các cấp đã thực hiện 08 cuộc. Trong đó, có 02 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu tại, tố cáo; 06 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Đã ban hành kết luận 06 cuộc đối với nội dung tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phát hiện các đơn vị còn hạn chế nhỏ, như việc mở sổ sách tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất, cập nhật thông tin không đầy đủ, công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa tốt dẫn đến nhiều vụ việc kéo dài, việc tổ chức thực hiện tiếp công dân chưa đảm bảo theo quy định của Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn... các đoàn thanh tra đã kịp thời chấn chỉnh để các đơn vị thực hiện tốt hơn trong thời gian tới; đồng thời, cũng đã kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 04 tổ chức.

Góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, năm 2023, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao hiểu biết pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ, Nhân dân (tập trung ở các xã, phường, thị trấn); biểu dương kịp thời những điển hình tốt, kinh nghiệm, sáng kiến hay, phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hạn chế việc ủy quyền; giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ngay từ cấp cơ sở, nhất là đối với những biểu hiện suy thoái trong cán bộ, đảng viên.

Khánh Nghi
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra