Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng:

Chú trọng công khai, minh bạch góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ ba, 12/09/2023 10:29
(ThanhtraVietNam) - Thời gian qua, các phòng và đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng (KH&CN) đã chú trọng quan tâm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC), đặc biệt là công tác công khai, minh bạch, từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN, TC tại Sở.

Công tác PCTN tại Sở KH&CN đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở quán triệt, chỉ đạo, triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. Căn cứ Kế hoạch công tác PCTN, TC năm 2023 của UBND tỉnh, Sở KH&CN đã chỉ đạo, xây dựng Kế hoạch công tác PCTN, TC năm 2023 đảm bảo thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, sát với đặc điểm, tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành. Kế hoạch đã xác định rõ nhiệm vụ của ngành và của từng Phòng, đơn vị trực thuộc sở.

Thường xuyên tuyên truyền phổ biến Luật PCTN và các văn bản liên quan đến công tác PCTN, các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ... các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Thực hiện nghiêm túc việc triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, triển khai thực hiện tốt các quy định của Luật PCTN và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK,CLP).

Phân công nhiệm vụ cụ thể, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt việc công khai minh bạch các hoạt động của cơ quan nhằm ngăn ngừa và hạn chế tham nhũng. Thanh tra Sở thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các Phòng, đơn vị và cá nhân tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về PCTN, TC; thực hiện công tác thông tin, báo cáo theo quy định.

leftcenterrightdel
 Đ/c Bế Đăng Khoa, Giám đốc Sở KH&CN  Cao Bằng báo cáo kết quả tổng hợp các nhiệm vụ. Ảnh: khcncaobang.gov.vn

Sở đã xác định, phân công cụ thể trách nhiệm của từng phòng trong việc tham mưu, thực hiện việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của từng phòng tại Kế hoạch công tác PCTN, TC năm 2023. Các phòng chủ động xác định nội dung, hình thức công khai, minh bạch phù hợp ngay trong quá trình tham mưu cho Lãnh đạo Sở triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trong 6 tháng đầu năm 2023, tại Sở KH&CN và đơn vị trực thuộc không nhận được đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nào của các tổ chức, cá nhân về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp của công chức, viên chức thuộc Sở.

Bên cạnh đó, chủ động trong công tác tự kiểm tra, tự giám sát việc thực hiện các quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công vụ của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động (CCVC&NLĐ). Thường xuyên quán triệt việc chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấp hành tốt sự chỉ đạo, điều hành, phân công giao nhiệm vụ của cấp trên, thường xuyên trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm, chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử, trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc. Tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống, xây dựng tập thể tập thể đoàn kết, giúp đỡ, phối hợp tốt trong giải quyết công việc, tuân thủ kỷ luật phát ngôn theo quy định.

Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ; tuyên truyền, quán triệt CCVC&NLĐ chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương, văn hoá công vụ, PCTN, lãng phí. Duy trì Tổ kiểm tra giám sát về việc Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của Sở. Từ đầu năm đến nay, tại Sở KH&CN và đơn vị trực thuộc không có CCVC&NLĐ nào vi phạm việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp khi thi hành nhiệm vụ.

Ngoài ra, công đoàn, Đoàn thanh niên và Ban thanh tra nhân dân của Sở và đơn vị trực thuộc đã được phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia trong quá trình giám sát thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, các nội dung phải công khai của chính quyền và các hoạt động khác theo quy định của Luật PCTN và dân chủ ở cơ sở.

Có thể thấy, trong thời gian qua, Sở KH&CN tỉnh Cao Bằng đã xây dựng và nghiêm túc thực hiện Kế hoạch công tác PCTN, TC năm 2023 theo hướng dẫn của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh. Kế hoạch được xây dựng đảm bảo toàn diện, không bỏ sót nhiệm vụ, phân công nhiệm vụ cụ thể. Các phòng và đơn vị trực thuộc đã chú trọng quan tâm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao về công tác PCTN, TC, đặc biệt là công tác công khai, minh bạch, từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN, TC tại Sở. Lãnh đạo Sở đã ban hành văn bản đôn đốc, chấn chỉnh trách nhiệm trong việc tham mưu thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động, do đó, công tác công khai, minh bạch đã được chú trọng, dần đi vào nề nếp. Tuy nhiên, có nơi, có lúc, có việc còn chưa kịp thời, chưa đầy đủ.  

Để thực hiện tốt Kế hoạch công tác PCTN, TC đã đề ra, trong thời gian tới, Sở KH&CN tỉnh Cao Bằng cần tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, người đứng đầu các phòng, đơn vị trực thuộc, coi côngtác PCTN, TC là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN. Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện chiến lược Quốc gia về công tác PCTN.

Duy trì thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị Quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN đến toàn thể CCVC&NLĐ trong cơ quan nhằm nâng cao nhận thức và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động; đẩy mạnh nâng cao trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan.  Chủ động phòng ngừa, phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý điều hành hoạt động chung của ngành.

Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cùng với việc tăng cường kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng, các đoàn thể quần chúng. Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của Ban thanh tra nhân dân và các tổ chức đoàn thể trong công tác PCTN, TC tại cơ quan, đơn vị./.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra