Ninh Bình:

Công tác kê khai tài sản, thu nhập tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động

Thứ năm, 25/05/2023 14:42
(ThanhtraVietNam) - Trong những năm qua, UBND tỉnh Ninh Bình luôn xác việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập (TSTN) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tất cả các cấp, các ngành trong tỉnh. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện các nội dung, yêu cầu của Chỉ thị số 33/CT-TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị đã từng bước tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Nhận thức rõ việc kê khai và kiểm soát tài sản là giải pháp quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến, tuyên truyền quán triệt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN nói chung và kê khai, kiểm soát việc kê khai TSTN nói riêng bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực như: thông qua tập huấn, tổ chức hội nghị trực tuyến đến cơ sở, lồng ghép vào các cuộc họp chi bộ, hội nghị cơ quan, in ấn, phát hành tài liệu, xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên báo, đài, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về PCTN của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tạo sự đồng thuận trong xã hội về đấu tranh PCTN, tiêu cực.

UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn cho hơn 1.340 người tham dự, với thành phần gồm: Lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn và cán bộ làm công tác kê khai tài sản, thu nhập của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh.

leftcenterrightdel
 Trụ sở UBND tỉnh NInh Bình. Ảnh minh hoạ

Bên cạnh đó, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tổ chức 1.275 lớp tuyên truyền quán triệt pháp luật PCTN, trong đó có nội dung kê khai TSTN đến cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân với tổng số khoảng 18.983 người tham dự; cấp phát khoảng 3.302 bộ tài liệu tuyên truyền. Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về kiểm soát TSTN đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu trong công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện việc kiểm soát TSTN, tạo sự chuyển biến tích cực thực chất của toàn hệ thống chính trị trong công tác PCTN, tiêu cực.

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/01/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc khai tài sản và các quy định của pháp luật về minh bạch TSTN; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 98-KH/TU ngày 07/3/2014 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo triển khai kịp thời việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị, các quy định của pháp luật về kiểm soát TSTN đối cán bộ, Đảng viên, công chức thực hiện nghĩa vụ kê khai, công khai TSTN để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Tính đến tháng 3/2023, có 40 cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND tỉnh thực hiện kê khai và công khai TSTN trong đó: có 08 đơn vị hành chính cấp huyện; 25 đơn vị là các sở, ban, ngành; 05 doanh nghiệp có vốn nhà nước; 02 tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp. Hằng năm, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị lập, phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai, kế hoạch công khai TSTN, triển khai kê khai và công khai TSTN, mở sổ, giao nhận, lưu trữ bản kê khai, báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh theo quy định.

Toàn tỉnh đã tiến hành 138 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 146 đơn vị trong đó có nội dung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai việc thực hiện việc kê khai minh bạch TSTN, đã ban hành 133 kết luận.

Qua công tác kiểm tra, thanh tra cho thấy, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các quy định về kê khai, công khai TSTN; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện có sự phối hợp, phân công, phân nhiệm rõ ràng trong việc lập danh sách, phê duyệt danh sách, xác định đối tượng phải kê khai để triển khai thực hiện; tiếp nhận, bàn giao bản kê khai TSTN về cơ quan kiểm soát TSTN, thực hiện công khai, tổng hợp báo cáo kết quả kê khai đảm bảo theo đúng quy định.

Tuy nhiên, còn có cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện kê khai TSTN còn sai sót đối tượng kê khai, kê khai không đúng mẫu biểu quy định, công tác tổng hợp báo cáo kết quả kê khai, công khai TSTN chưa được đầy đủ, kịp thời theo hướng dẫn, khi giao nhận bản kê khai chưa kiểm tra tính đầy đủ của các bản kê khai; chưa mở sổ theo dõi việc giao nhận bản kê khai.

Nhìn chung, trong những năm qua UBND tỉnh Ninh Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung, yêu cầu của Chỉ thị số 33/CT-TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị cũng như các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về việc kê khai và kiểm soát việc kê khai TSTN từng bước tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động. UBND tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai TSTN của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; nâng cao chất lượng công tác kê khai, kiểm soát TSTN để công tác này là một trong những công cụ hiệu quả trong phòng ngừa tham nhũng, góp phần ổn định an ninh trật tự, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Có thể nói, để triển khai thực hiện đạt kết quả thì công tác kê khai, kiểm soát việc kê khai TSTN của những người có chức vụ, quyền hạn phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự phối hợp chặt chẽ của các ngành chức năng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong việc xây dựng, ban hành các văn bản tổ chức việc kê khai TSTN; lập kế hoạch, lên danh sách, hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc kê khai theo quy định; người có nghĩa vụ kê khai TSTN nâng cao ý thức trong việc kê khai TSTN theo quy định của pháp luật; thực hiện công khai các khoản thu nhập, không sử dụng tiền mặt với những mục đích không minh bạch...

Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kê khai, kiểm soát TSTN, trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc khai tài sản, Kế hoạch số 98-KH/TU ngày 07/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ chức thực hiện các Văn bản, Kế hoạch của UBND tỉnh đối với việc kê khai và kiểm soát việc khai tài sản và các quy định của pháp luật về minh bạch TSTN.  

Tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về PCTN đảm bảo thiết thực, hiệu quả; nâng cao nhận thức về công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai TSTN của người có chức vụ, quyền hạn; xác định việc kê khai TSTN là nhiệm vụ thường xuyên, là giải pháp quan trọng trong công tác đấu tranh PCTN.

Rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật để khắc phục những hạn chế, bất cập, tạo hành hang pháp lý trong triển khai, thực hiện kê khai và kiểm  soát việc kê khai tài sản; thực hiện chi trả lương, thu nhập qua tài khoản, hạn chế tối đa việc dùng tiền mặt; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của Đảng, Nhà nước để uốn nắn, xử lý kịp thời vi phạm quy định về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản.

Đồng thời, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát TSTN được ban hành tại Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra