Thành phố Lai Châu:

Tăng cường giám sát, đánh giá, kiểm tra, thanh tra trong đầu tư công

Thứ tư, 31/01/2024 14:39
(ThanhtraVietNam) - Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu; công khai, minh bạch thông tin và tăng cường giám sát, đánh giá, kiểm tra, thanh tra trong đầu tư công là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 được Ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu nhấn mạnh.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát

Năm 2023 là năm tiếp tục thực hiện kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021- 2025, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng toàn diện đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội; tình hình thời tiết diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố Lai Châu... ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, đời sống của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Xác định công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) là một trong những giải pháp quan trọng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, kiểm soát lạm phát... Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND thành phố, UBND thành phố, các cơ quan đơn vị thành phố Lai Châu đã chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước với các giải pháp THTK, CLP trong quản lý, sử dụng nguồn lực nhà nước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố đã quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân dân các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về THTK, CLP. Việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân dân các xã, phường được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau như tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, tại các hội nghị, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt Đảng, họp cơ quan, đơn vị, chuyển văn bản trực tiếp... cùng với việc tuyên truyền, việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cấp, các ngành cũng được tăng cường, từng bước tạo sự chuyển biên mạnh mẽ trong nhận thức của các cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động, qua đó hạn chế thất thoát, lãng phí trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, đầu tư, sử dụng đất đai, tài sản công góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Trong năm 2023, Thanh tra thành phố đã tham mưu UBND thành phố triến khai thực hiện 4 cuộc thanh tra tại 5 đơn vị. Qua công tác thanh tra đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế tại các đơn vị được thanh tra góp phần nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện các quy định về pháp luật về THTK, CLP trên địa bàn thành phố.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa (nguồn: toquoc.vn) 

Đảm bảo giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật tài chính

Nhìn chung, trong năm 2023 các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã đi vào trọng tâm, trọng điểm cho thấy hoạt động của các cơ quan, đơn vị cơ bản đã được quan tâm và thực hiện công khai, minh bạch.

Chương trình hành động THTK, CLP năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố đã được triển khai đến các cơ quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về THTK, CLP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân dân các xã, phường đã tăng cường việc kiếm soát chặt chẽ trong chi tiêu công, tiếp khách, tổ chức các hội nghị,... nhất là trong điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn; việc điều hành ngân sách chặt chẽ và hiệu quả; thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại đúng tiêu chuấn. Quản lý ngân sách theo quy định của pháp luật đảm bảo giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật tài chính; sử dụng ngân sách đúng mục đích, chế độ thông qua công tác lập, thấm định, phê duyệt, phân bố và giao dự toán ngân sách nhà nước đối với từng lĩnh vực theo chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Công tác thẩm định chủ trương đầu tư, hồ sơ thiết kế, dự toán, hồ sơ thẩm tra quyết toán, công tác đấu thầu, quản lý thi công xây dựng cơ bản đã được tăng cường; thực hiện nghiêm túc quy trình, hồ sơ, định mức, chính sách theo quy định.

Kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có vi phạm, gây lãng phí

Bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao việc thực hành TKCLP của một số cơ quan, đơn vị, xã, phường vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Cụ thể, công tác tuyên truyền phố biến giáo dục pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tuy được quan tâm nhưng còn một số ít cơ quan, đơn vị chưa thực hiện thường xuyên, liên tục, việc xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại một số đơn vị còn chung chung, công tác quản lý tài chính, tài sản công còn có mặt có một số hạn chế.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, xét duyệt quyết toán và kiếm soát chi của Kho bạc Nhà nước phát hiện còn tình trạng quản lý, sử dụng NSNN chưa đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ ở một số ít cơ quan, đơn vị. Việc tự phát hiện các vụ việc lãng phí tại các cơ quan, đơn vị còn hạn chế, hầu hết chỉ được phát hiện qua quá trình thanh, kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền.

Do đó, Ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu cho biết, trong năm 2024, thành phố sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về Luật THTK, CLP và giáo dục pháp luật về THTK, CLP, chương trình THTK, CLP giai đoạn 2021-2025 và năm 2024 trong các cơ quan, đon vị, đoàn thế và nhân dân trên địa bàn thành phố, chú trọng tuyên truyền quán triệt các quy định cụ thể của Nhà nước, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí.

Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính về NSNN, tăng cường quản lý thu, chống thất thu, trốn thuế; công khai, minh bạch thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ, ưu tiên các khoản chi theo mức độ cấp thiết, quan trọng và khả năng triển khai thực hiện trong năm 2024.

Tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế chi tiêu nội bộ, công tác quản lý sử dụng tài sản công; công khai, minh bạch các lĩnh vực liên quan đến ngân sách nhà nước, chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của công chức, viên chức và người lao động.

Tăng cường vai trò các cơ quan QLNN ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, xây dựng kế hoạch, đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực và thực hiện của dự án. Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu; công khai, minh bạch thông tin và tăng cường giám sát, đánh giá, kiểm tra, thanh tra trong đầu tư công. Phân bổ vốn đầu tư công phải đảm bảo thời gian theo quy định; rà soát, tháo gờ kịp thời các rào cản khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân và nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công.

Đặc biệt, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về THTK, CLP đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, tiền, tài sản của Nhà nước, tài nguyên thiên nhiên; kiên quyết xử lý theo đúng quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm, gây lãng phí.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra