Tập trung đẩy mạnh thực hiện toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ hai, 06/03/2023 16:57
(ThanhtraVietNam) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định đối với Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tại Văn bản số 1047/UBND-NC ngày 02/3/2023 về tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) năm 2023.

Ngày 17/01/2023, Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 206/TTCP-C.IV về việc thông báo điểm đánh giá công tác PCTN năm 2021 đối với tỉnh Bình Định. Kết quả đánh giá cho thấy, bên cạnh những nỗ lực, kết quả đạt được, công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua còn một số mặt hạn chế cần khắc phục để nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện trong thời gian tới.

Căn cứ kết quả rà soát, thẩm tra đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2021 của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện toàn diện công tác PCTN,TC trên tất cả các mặt theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh về công tác PCTN, tiêu cực năm 2023.

leftcenterrightdel
Tổ xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 của Thanh tra tỉnh tiến hành công bố quyết định xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan. (Ảnh: Thanh tra tỉnh Bình Định) 

Trong đó, chú trọng chỉ đạo nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mà qua thực tiễn thi hành và kết quả rà soát, thẩm tra của Thanh tra Chính phủ cho thấy còn có mặt hạn chế, nhất là trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, trọng tâm là thực hiện việc công khai, minh bạch tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại Điều 10 của Luật PCTN năm 2018 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Đồng thời, kiểm soát tài sản, thu nhập, kiểm soát xung đột lợi ích, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện thường xuyên, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát hiện, xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, tăng cường theo dõi tình hình thi hành pháp luật, giám sát, kiểm tra, thanh tra phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về PCTN, nhất là việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu để xảy ra hành vi tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về PCTN trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách...

UBND tỉnh giao Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện của các ngành, địa phương, định kỳ tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo. Mặt khác, tiếp tục tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt việc đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2022 theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Theo Báo cáo Tổng kết công tác ngành Thanh tra năm 2022 của UBND tỉnh Bình Định, ngành Thanh tra đã tham mưu, đề xuất UBND tỉnh và lãnh đạo các ngành, địa phương ban hành 89 văn bản để chỉ đạo triển khai kế hoạch công tác PCTN năm 2022 và một số nhiệm vụ có liên quan.

Đồng thời, phối hợp tổ chức 159 hội nghị phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN, tiêu cực cho 14.447 lượt cán bộ, công chức, viên chức và người dân; hướng dẫn, đôn đốc thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 đối với 3.979 người có chức vụ, quyền hạn tại 606 cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng và thực hiện kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với 107 cán bộ, công chức, viên chức.


Minh Nguyệt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra