Vĩnh Long:

Xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Thứ sáu, 27/05/2022 11:14
(ThanhtraVietNam) - Tỉnh ủy Vĩnh Long vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và kế hoạch thực hiện của cấp mình đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, bảo đảm nhận thức sâu sắc tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, phải xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị; gắn với triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và vi phạm các quy định của Trung ương, của tỉnh.

Kế hoạch cũng yêu cầu, tăng cường kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt để thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW.

leftcenterrightdel
Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới (Ảnh: CTTĐT.VL)  

Tăng cường đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng bảo đảm thiết thực, phù hợp với thực tế; nâng cao tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh bảo đảm thiết thực, phù hợp với thực tế; nâng cao tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng kế hoạch học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị định kỳ, thường xuyên đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; thực hiện nghiêm chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của cá nhân.

Kiên trì thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng và nâng cao chất lượng kiểm điểm, tự phê bình và phê bình các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, gắn việc tu dưỡng, rèn luyện, đề cao tự nêu gương của cán bộ, đảng viên. Những nơi có biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc, quy dịnh của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thì cấp ủy cấp trên phải kịp thời xem xét gợi ý kiểm điểm làm rõ trách nhiệm xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục.

Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy, cán bộ lãnh đạo theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, nhất là đối với ủy viên thường vụ cấp ủy, các chức danh do hội đồng nhân dân các cấp bầu. Tiếp tục thực hiện việc cam kết bằng văn bản của từng cán bộ, đảng viên về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với việc đăng ký học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.

Ngoài ra, kế hoạch cũng yêu cầu, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên; giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, sâu sát cơ sở cho cán bộ, lãnh đạo, quản lý. Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tính chiến đấu trong sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng. Kịp thời sơ kết, tổng kết, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế, hướng dẫn liên quan đến các nội dung của công tác cán bộ, kiểm soát quyền lực và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ theo Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị.

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp. Tập trung kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử dứt điểm các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm, khắc phục hậu quả, thu hồi tài sản thất thoát của Nhà nước và công khai kết quả xử lý.

Các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, tự giám sát, chú trọng kiểm tra đột xuất, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực; kiểm tra, giám sát theo chuyên đề. Tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Nâng cao chất lượng ban hành chính sách, vai trò giám sát, khảo sát của HĐND các cấp; đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, các cuộc tiếp xúc cử tri và hoạt động giám sát, khảo sát.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong tham gia góp ý kiến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh, việc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhằm nâng cao nhận thức sâu sắc tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở Đảng bộ tỉnh trong tình hình hiện nay; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là phát huy vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; tạo sự chuyển biến rõ rệt, hiệu quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở./.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra