Buôn Đôn, Đắk Lắk:

Khuyết điểm, sai phạm của nhiều tập thể, cá nhân trong quản lý đầu tư xây dựng

Thứ hai, 26/12/2022 10:57
(ThanhtraVietNam) - Liên quan đến kết quả thanh tra trách nhiệm trong quản lý đầu tư xây dựng tại UBND huyện Buôn Đôn, trong Kết luận số 10/KL-TTr, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã chỉ ra những khuyết điểm, sai phạm của nhiều tập thể, cá nhân.

Được biết, năm 2019 - 2020, UBND huyện Buôn Đôn thực hiện đầu tư xây dựng và sửa chữa, nâng cấp 341 công trình, có tổng mức đầu tư gần 298,37 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 52,01 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 147,30 tỷ đồng, ngân sách huyện 94,23 tỷ đồng, ngân sách xã + huy động 4,83 tỷ đồng). Tính đến ngày 31/12/2020 có 328 công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và 13 công trình đang thi công dở dang.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. Nguồn: ITN

Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra ngẫu nhiên 47 công trình có tổng mức đầu tư 70,73 tỷ đồng. Trong đó, tại Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Buôn Đôn (Ban QLDA huyện) 28 công trình được thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư và vốn sự nghiệp, có tổng mức đầu tư 49,43 tỷ đồng, tại Ban quản lý các xã 19 công trình được thực hiện băng nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, có tổng mức đầu tư 21,23 tỷ đồng. Qua thanh tra cho thấy:

Nhìn chung, các đơn vị được giao làm chủ đầu tư triển khai thực hiện trình tự các bước từ khi có chủ trương đầu tư đến khi quyết toán công trình hoàn thành, cơ bản tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành. Việc tổ chức thực hiện công tác quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư, quản lý chất lượng công trình, quản lý hợp đồng từ bước khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu, thương thảo, ký kết hợp đồng, tổ chức thi công, nghiệm thu và thanh, quyết toán cơ bản tuân thủ các bước theo quy định. Các công trình được đầu tư cơ bản đều phát huy hiệu quả sử dụng, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng tại địa phương.

Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ và kiểm tra hiện trường thi công các công trình cho thấy tại một số chủ đầu tư còn có các tồn tại.

Nhiều cá nhân, tập thể bị chỉ rõ trách nhiệm

Thứ nhất, về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hồ sơ xây dựng, hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Việc UBND huyện Buôn Đôn giao Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện thẩm định hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng là không đúng thẩm quyền được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và không đúng thẩm quyền được quy định tại Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk; Chủ tịch UBND các xã phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình (thuộc nguồn vốn chương trình MTQG) là không đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ (thẩm quyền thuộc UBND xã).

Thứ hai, về công tác khảo sát, lập hồ sơ thiết kế - dự toán: Các chủ đầu tư chưa thực hiện đúng quy định tại Điều 14 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng dẫn đến phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và nghiệm thu khối lượng khảo sát đối với một số công trình chưa phù hợp với điều kiện thực tế và quy mô thiết kế công trình, làm tăng chi phí tư vấn đầu tư với số tiền 73.358.000 đồng.

Thứ ba, về công tác giám sát, quản lý chất lượng công trình thi công: Các chủ đầu tư kiểm tra, đối chiếu giữa khối lượng thi công thực tế tại hiện trường với khối lượng nhà thầu đề nghị nghiệm thu thiếu chặt chẽ, dẫn đến nghiệm thu, thanh toán cho nhà thầu vượt khối lượng thực tế thi công của 04 công trình với số tiền 38.351.000 đồng. Toàn bộ số tiền chênh lệch do các đơn vị nghiệm thu, phê duyệt khối lượng công tác khảo sát, thiết kế, dự toán và thi công đã thanh toán không đúng quy định nêu trên cần phải thu hồi để nộp Ngân sách nhà nước.

Thứ tư, về đăng tải thông tin theo quy định của Luật Đấu thầu: Một số công trình Ban quản lý xã không thực hiện đăng tải thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu là không thực hiện đúng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2013 và khoản 1 Điều 8 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Thứ năm, về công tác quyết toán: Có 05 xã (UBND xã Ea Huar 05 công trình; UBND xã Ea Nuôl 02 công trình; UBND các xã: Krông Na, Ea Wer, Tân Hòa mỗi xã 01 công trình) vi phạm thời hạn quyết toán theo quy định tại Điều 22 Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính. Ngoài ra, Ban quản lý xã Krông Na không yêu cầu nhà thầu kê khai và xuất hóa đơn đối với 01 gói thầu tư vấn theo quy định của hợp đồng, dẫn đến nhà thầu chưa kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng số tiền 4.280.909 đồng.

Thứ sáu, tại thời điểm thanh tra, UBND huyện Buôn Đôn còn để nợ đọng vốn xây dựng cơ bản của 14 công trình (thuộc dự án nhóm c đã hoàn thành từ trước 31/12/2018) với số tiền 1.144.084 tỷ đồng là không thực hiện đúng điểm b khoản 2 Điều 13 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.

Trách nhiệm liên quan đến các khuyết điểm, sai phạm nêu trên thuộc về Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực xây dựng, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện, Chủ tịch UBND xã và Trưởng Ban quản lý các xã: Krông Na, Ea Huar, Ea Wer, Cuôr Knia, Ea Bar, Tân Hòa, Ea Nuôi; Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng (trong công tác thẩm định thiết kế - dự toán), Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch (trong việc không thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành kịp thời) và các cá nhân có liên quan, thời kỳ 2019-2020.

Từ những kết luận như đã nêu trên, căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Lắk kiến nghị:

Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn tuân thủ chính sách pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện các nội dung cụ thể sau:

Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với các phòng, ban trực thuộc UBND huyện thu hồi và nộp các khoản tiền sai phạm phát hiện qua công tác thanh tra vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh, với tổng số tiền 717.774.275 đồng, ngay sau khi có quyết định thu hồi tiền của Chánh Thanh tra tỉnh, trong đó riêng số tiền sai phạm trong việc quản lý đầu tư xây dựng của các chủ đầu tư 439.654.363 đồng. Số tiền còn lại liên quan đến sai phạm trong việc sử dụng tài chính, ngân sách là 139.465.000 đồng; trong việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ GPMB công trình Mở rộng Doanh trại Đại đội bộ binh 5 - Ban Chỉ huy quân sự huyện Buôn Đôn là 138.764.912 đồng.

Bên cạnh đó, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn giao nhiệm vụ bằng văn bản cho phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Buôn Đôn thực hiện công tác thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn huyện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền đã được pháp luật quy định; tăng cường công tác kiểm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán, tham mưu UBND huyện phê duyệt đảm bảo theo quy định.

Chỉ đạo Ban QLDA huyện Buôn Đôn và các đơn vị thực thuộc được giao nhiệm vụ chủ đầu tư các công trình xây dựng thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ khối lượng, chất lượng thi công công trình; kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu thực hiện thi công đúng tiến độ, đúng khối lượng, đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế và thực hiện công tác nghiệm thu đúng quy định; chấp hành nghiêm thời hạn lập báo cáo quyết toán và trình phê duyệt quyết toán vốn công trình hoàn thành theo đúng quy định.

Chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Tân Hòa phối hợp cùng Phòng Kinh tế và Hạ tầng kiểm tra, đánh giá, xác định nguyên nhân làm cho mặt đường công trình Đường liên thôn 5-6-7 xã Tân Hòa bị lún, nứt; có biện pháp khắc phục để phát huy hiệu quả sử dụng của công trình.

Kiến nghị đối với Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, giao Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn, Phó Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn phụ trách về lĩnh vực xây dựng và phụ trách về quản lý về đất đai (thời kỳ 2019-2020) do đã để xảy ra các khuyết điểm, sai phạm trong việc thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, chuyển đối vị trí công tác, bổ nhiệm công chức, viên chức; trong quản lý, sử dụng tài chính ngân sách; quản lý đầu tư xây dựng và quản lý về đất đai.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra