Doanh nghiệp phát hành trái phiếu:

Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và tính chính xác, trung thực của thông tin công bố

Thứ sáu, 20/05/2022 09:17
(ThanhtraVietNam) - Bên cạnh trách nhiệm của Sở giao dịch chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thì việc công bố thông tin trước mỗi đợt chào bán, công bố thông tin về kết quả chào bán và cung cấp thông tin bất thường của doanh nghiệp khi xảy ra sự kiện là yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu…

Công bố thông tin đầy đủ, kịp thời cho nhà đầu tư

Doanh nghiệp phát hành trái phiếu có trách nhiệm thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời cho nhà đầu tư; các thông tin phải rõ ràng theo quy định của Nghị định 153/2020/NĐ-CP (Nghị định 153) và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Doanh nghiệp phát hành phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và tính chính xác, trung thực của thông tin công bố.

Đồng thời, việc công bố thông tin trước khi chào bán trái phiếu không được chứa đựng nội dung có tính chất quảng cáo, mời chào và không thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trừ trường hợp công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trước mỗi đợt chào bán, doanh nghiệp phát hành có trách nhiệm công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu của doanh nghiệp, theo đó trong thời hạn 01 ngày làm việc trước ngày phát hành trái phiếu, doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin trước đợt chào bán cho các nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu và gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán.

Nội dung công bố thông tin trước đợt chào bán được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Riêng đối với chào bán trái phiếu xanh, Nghị định 153 yêu cầu ngoài nội dung công bố thông tin theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư 122/2020/TT-BTC thì doanh nghiệp phát hành phải còn công bố thông tin về quy trình hạch toán, quản lý, giải ngân vốn từ chào bán trái phiếu xanh.

Bên cạnh đó, việc doanh nghiệp gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán chỉ có mục đích để Sở giao dịch chứng khoán thực hiện trách nhiệm tổng hợp thông tin trên cơ sở nội dung thông tin đã tiếp nhận của doanh nghiệp phát hành trái phiếu để thực hiện công bố thông tin trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp, không hàm ý Sở giao dịch chứng khoán xác nhận và đảm bảo cho đợt phát hành trái phiếu của doanh nghiệp.

Trong trường hợp, doanh nghiệp chào bán trái phiếu thành nhiều đợt thì trong đợt chào bán đầu tiên, việc công bố thông tin thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính. Từ đợt chào bán tiếp theo, ngoài việc công bố thông tin theo quy định như lần đầu thì trong thời hạn 01 ngày làm việc trước mỗi đợt chào bán trái phiếu, doanh nghiệp công bố thông tin bổ sung cho nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu, đồng thời gửi Sở giao dịch chứng khoán.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Sở giao dịch chứng khoán báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính

Để báo cáo cơ quản lý nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán sẽ tiếp nhận nội dung công bố thông tin trước đợt chào bán để tổng hợp và báo cáo đột xuất, định kỳ hàng quý, hàng năm cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính về tình hình chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp gồm chào bán tại thị trường trong nước.

Doanh nghiệp phát hành cũng có trách nhiệm công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu, theo đó trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán trái phiếu, doanh nghiệp công bố thông tin về kết quả của đợt chào bán cho các nhà đầu tư sở hữu trái phiếu và gửi nội dung công bố thông tin đến Sở giao dịch chứng khoán, nội dung công bố thông tin thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Ở chiều ngược lại, Sở giao dịch chứng khoán tiếp nhận nội dung công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu để báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính theo quy định.

Định kỳ 06 tháng và hàng năm theo năm tài chính cho đến khi trái phiếu đáo hạn, doanh nghiệp phát hành gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho nhà đầu tư sở hữu trái phiếu và Sở giao dịch chứng khoán. Cụ thể, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính, doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin định kỳ 06 tháng và 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin định kỳ hàng năm.

Nghị định 153 quy định nội dung công bố thông tin thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và bao gồm các tài liệu như báo cáo tài chính 06 tháng, báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp phát hành trái phiếu đã được kiểm toán hoặc đã được soát xét (nếu có) hoặc báo cáo được xác nhận số liệu. Ngoài ra, doanh nghiệp phát hành còn thực hiện công bố thông tin về tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu và báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu.

Đối với nội dung này, Sở giao dịch chứng khoán tiếp nhận nội dung công bố thông tin định kỳ của doanh nghiệp phát hành trái phiếu để tổng hợp, công bố thông tin trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp theo quy định.

Trong trường hợp có những thông tin bất thường của doanh nghiệp, thì trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra sự kiện, doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải công bố thông tin bất thường cho nhà đầu tư sở hữu trái phiếu và gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán. Sở giao dịch chứng khoán tiếp nhận nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp để thực hiện chế độ báo cáo về tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp cho Ủy ban Chúng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính.

Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin về chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước. Theo đó,  Doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải thực hiện công bố:

- Thông tin tóm tắt gồm: thông tin về doanh nghiệp; mã trái phiếu; tổng số lượng trái phiếu phát hành; khối lượng phát hành; loại hình trái phiếu; ngày phát hành dự kiến; các tổ chức liên quan đến đợt chào bán.

-  Thông tin chi tiết của đợt chào bán: những người chịu trách nhiệm chính công bố thông tin; thông tin về doanh nghiệp phát hành; thông tin về đợt chào bán trái phiếu; kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán và kế hoạch thanh toán gốc lãi cho nhà đầu tư; các tổ chức liên quan; các rủi ro có thể xảy ra liên quan đến đợt chào bán trái phiếu.

- Thông tin về kết quả đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ gồm các thông tin: thông tin về doanh nghiệp; mã trái phiếu; điều kiện, điều khoản của trái phiếu; ngày phát hành và ngày đáo hạn; mục đích phát hành; phương thức phát hành; phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu; quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu; phương thức thực hiện quyền; cam kết về đảm bảo; mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu và thông tin về nhà đầu tư mua trái phiếu. 

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra