Cà Mau tăng cường công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ sáu, 17/02/2023 09:32
(ThanhtraVietNam) - Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), UBND tỉnh Cà Mau mới ban hành Công văn số 890/UBND-NC yêu cầu Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau thực hiện tốt một số nội dung nhằm góp phần ổn định tình hình, phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Cụ thể, một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC; Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 357/TB-VPCP ngày 03/11/2016 về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC và các quy định của pháp luật, nhất là Quy định 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 24/4/2017 về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC và Công văn số 7851/UBND-NC ngày  08/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

leftcenterrightdel

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tiếp công dân định kỳ. (Ảnh: N.Xinh)

Hai là, người đứng đầu các cấp, các ngành phải xác định công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mọi KNTC phải được xem xét, giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đúng quy định pháp luật ngay từ cơ sở; với mục tiêu là an dân, những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Nhân dân đều hiểu biết và thực hiện đúng. Lấy kết quả tiếp công dân, giải quyết KNTC là tiêu chí đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức các cấp, các ngành và địa phương.  

Ba là, thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất của người đứng đầu, gắn việc tiếp công dân với giải quyết KNTC. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xử lý đơn, cập nhật đầy đủ, chính xác các vụ việc vào Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC. Đối với các vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài cần chủ động nắm tình hình, tích cực phối hợp, giải quyết dứt điểm. Khi các cơ quan chuyên môn được Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại tổ chức đối thoại, yêu cầu Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau có liên quan phải tham dự đối thoại theo chỉ đạo tại Công văn số 2834/UBND-NC ngày 25/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Bốn là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Các cơ quan truyền thông tăng cường thời lượng, chuyên đề về tiếp công dân, giải quyết KNTC để Nhân dân nắm, hiểu đúng tình hình KNTC và việc giải quyết KNTC của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, góp phần nâng cao ý thức pháp luật cho Nhân dân... 

Năm là, Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về những hạn chế, thiếu sót của mình về công tác tiếp công dân định kỳ, thường xuyên không đúng theo quy định, kết quả thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm, không đúng các quy định của pháp luật về tiếp công dân tiếp công dân, giải quyết KNTC. 

Sáu là, Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về công tác tiếp công dân, giải quyết KNT; chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiệm các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; xử lý theo thẩm quyền những đơn vị không thực hiện đúng, đầy đủ việc tiếp công dân và giải quyết KNTC. Chấp hành nghiêm chế độ báo cáo về kết quả giải quyết KNTC do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Bảy là, Thanh tra tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thành phố Cà Mau trong việc tiếp công dân, giải quyết KNTC, để kịp thời phát hiện, khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KNTC; chủ động trong việc nắm tình hình KNTC trên điạ bàn tỉnh, đặc biệt là những địa phương đang có hoặc tiềm ẩn xảy ra vụ việc đông người, phức tạp để đôn đốc, phối hợp với địa phương giải quyết.

Tám là, giao Thanh tra tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Ban Tiếp công dân tỉnh) và các cơ quan chức năng liên quan rà soát, đôn đốc các cấp, các ngành về thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC; tổng hợp báo cáo và kịp thời tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra tình trạng tiếp công dân, giải quyết KNTC không đúng quy định.

 
Ngọc Xinh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra