Cao Bằng: Tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt trên 80%

Thứ hai, 07/11/2022 09:20
(ThanhtraVietNam) - 9 tháng đầu năm 2022, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Cao Bằng đã thường xuyên quan tâm, tăng cường chỉ đạo, điều hành và triển khai nhiều giải pháp đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh (KNPA) của công dân. Qua công tác tiếp công dân, toàn tỉnh đã giải quyết trên 80% đơn thư KNTC thuộc thẩm quyền.

Ngay từ đầu năm, công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC của công dân trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm, đề cao trách nhiệm, phối hợp đồng bộ, tập trung giải quyết cơ bản các vụ việc KNTC của công dân; có nhiều giải pháp và nỗ lực để giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, góp phần ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tập thể, công dân. Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác giải quyết KNTC được tăng cường; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết KNTC ngày càng được cải thiện và nâng cao rõ rệt, góp phần nâng cao hiệu quả công tác.

leftcenterrightdel
Ông Phạm Lê Minh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Cao Bằng chủ trì buổi tiếp dân định kỳ tháng 12/2021. Ảnh: TH 

Trong 9 tháng đầu năm, các cấp, các ngành, huyện, thành phố, UBND xã trong tỉnh đã tiếp 1.763 lượt/1.779 người; tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo là 355 lượt/327 người. Tổng số đơn thư KNTC thuộc thẩm quyền là 61; đã giải quyết 49 đơn, đạt tỷ lệ trên 80%. Tổng số đơn, thư KNTC và KNPA trên địa bàn tỉnh tăng 2,67% so với cùng kỳ năm 2021, số đơn khiếu nại tăng 3,1%, số đơn tố cáo giảm 4,25% so với cùng kỳ.

Nội dung đơn thư chủ yếu vẫn là tranh chấp đất đai; khiếu nại các quyết định giải quyết hành chính về đất đai, các quyết định giải quyết tranh chấp đã có hiệu lực nhưng được cho là không đúng; khiếu nại việc kiểm đếm, đền bù, giải phóng mặt bằng...; nội dung tố cáo chủ yếu là tố cáo cán bộ thiếu trách nhiệm trong quá trình thực thi công vụ, trong giải quyết khiếu nại...

Nhìn chung, các cấp, các ngành đã nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền pháp luật ở cấp cơ sở còn hạn chế do địa bàn dân cư thưa thớt, địa hình phức tạp, trình độ nhận thức, hiểu biết pháp luật của người dân còn hạn chế về pháp luật KNTC nên vẫn xảy ra tình trạng KNTC vượt cấp.

Bên cạnh đó, một số ít đơn vị, địa phương chỉ chú trọng đến việc giải quyết hết thẩm quyền mà chưa quan tâm đến giải quyết dứt điểm vụ việc; vẫn còn có tình trạng né tránh, đùn đẩy trong việc giải quyết một số vụ việc KNTC phức tạp. Một số vụ việc khiếu nại giải quyết còn chậm, chưa đảm bảo trình tự, thời gian, quy trình, nhất là thời hạn giải quyết. Việc xử lý, phân loại đơn KNTC, phản ánh ở một số đơn vị chưa chính xác, vì vậy chưa xác định đúng thẩm quyền, trình tự giải quyết. Việc nắm tình hình một số vụ việc KNTC chưa chính xác, chưa kịp thời, còn bị động. Việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật tại một số ít đơn vị, địa phương chưa nghiêm, triệt để; việc thực hiện chỉ đạo của cấp trên trong một số trường họp chưa được thực hiện dứt điểm, còn để kéo dài.

Để khắc phục những khó khăn, bất cập còn tồn tại, từ nay đến cuối năm, các cấp, các ngành trên toàn tình Cao Bằng cần thực hiện một số phương hướng, nhiệm vụ sau:

Một là, tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC nói riêng để nâng cao hiểu biết pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân phù hợp với từng đối tượng cụ thể, nhất là ở các đơn vị địa phương thực hiện các dự án liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Hai là, tiếp tục tập trung thực hiện việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/03/2019 của Thanh tra Chính phủ để giải quyết dứt điểm các vụ việc, đảm bảo lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Ba là, thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ theo quy định, chủ động phối hợp, trao đổi thông tin giữa các đơn vị, địa phương, tạo sự thống nhất giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC, không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện vượt cấp. Tăng cường thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật tiếp công dân, giải quyết KNTC nhất là người đứng đầu trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC. Chú trọng làm tốt công tác hòa giải, dân vận ở cơ sở, tích cực vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Bốn là, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 07/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng; văn bản số 1617/UBND-TH ngày 16/5/2019 về việc tăng cường thực thi công vụ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác quản lý trên các lĩnh vực. Tiếp tục rà soát, chấn chỉnh, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, trình độ chuyên môn trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực có nhiều KNTC, đảm bảo phù hợp. Kiên quyết trong việc xem xét xử lý nghiêm cán bộ, công chức có vi phạm; có phương án đào tạo, nâng cao trình độ và bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ, công chức ở các lĩnh vực, vị trí nhạy cảm.

Năm là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành, xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC. Đồng thời, tăng cường trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết KNTC./.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra