Thanh tra Chính phủ:

Đề xuất quy định cấp, quản lý, sử dụng Thẻ Thanh tra

Thứ năm, 02/11/2023 11:04
(ThanhtraVietnam) - Thanh tra Chính phủ đang lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư quy định về mẫu Thẻ thanh tra và việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra.
leftcenterrightdel
Thời hạn sử dụng Thẻ Thanh tra tối đa là 05 năm kể từ ngày cấp 

Dự thảo quy định, thanh tra viên được cấp có thẩm quyền xem xét, đề nghị cấp Thẻ Thanh tra sau khi có quyết định bổ nhiệm vào ngạch thanh tra. Không được xem xét, đề nghị cấp Thẻ Thanh tra khi đã có thông báo nghỉ hưu, từ trần, mất tích, trong thời gian tạm giam, thi hành kỷ luật hoặc có thông báo về việc xem xét kỷ luật liên quan đến tham nhũng, đạo đức công vụ của cơ quan có thẩm quyền.

Các hình thức cấp Thẻ Thanh tra gồm: Cấp mới Thẻ Thanh tra; đổi Thẻ Thanh tra; cấp lại Thẻ Thanh tra.

Nghị định số 43/2023/NĐ-CP, ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thanh tra tại Điều 14 quy định về Thẻ thanh tra như sau:

1. Thanh tra viên được cấp thẻ thanh tra để sử dụng khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra. Thẻ thanh tra được cấp sau khi có quyết định bổ nhiệm vào ngạch thanh tra. Thẻ thanh tra phải bị thu hồi khi miễn nhiệm chức danh Thanh tra viên.

Tổng Thanh tra Chính phủ quy định mẫu thẻ thanh tra, việc cấp và chế độ quản lý, sử dụng thẻ thanh tra. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý và cấp thẻ thanh tra cho các ngạch thanh tra viên thuộc quyền quản lý của mình.

2. Thanh tra viên có trách nhiệm bảo quản, sử dụng thể thanh tra khi thi hành nhiệm vụ. Nghiêm cấm sử dụng thẻ thanh tra vào mục đích cá nhân. Trường hợp Thanh tra viên sử dụng thẻ thực hiện hành vi trái pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cấp mới, đổi Thẻ Thanh tra

Theo dự thảo, cấp mới Thẻ Thanh tra trong trường hợp công chức, sĩ quan Quân đội nhân dân, sĩ quan Công an nhân dân thuộc các cơ quan thanh tra, được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra lần đầu.

Đổi Thẻ Thanh tra trong trường hợp: Thanh tra viên được bổ nhiệm lên ngạch thanh tra cao hơn; Thẻ Thanh tra đã hết thời hạn sử dụng; Thẻ Thanh tra đang sử dụng bị hư hỏng; do thay đổi mã số thẻ, họ, tên, cơ quan công tác hoặc lý do khác dẫn đến phải thay đổi thông tin của người được cấp Thẻ thanh tra.

Trình tự, thủ tục cấp mới, đổi Thẻ Thanh tra

Theo phân cấp quản lý, Chánh Thanh tra sở, Chánh Thanh tra quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý có văn bản đề nghị cấp mới, đổi Thẻ Thanh tra gửi Chánh Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Chánh Thanh tra tỉnh) Chánh Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác theo quy định của pháp luật về thanh tra (gọi chung là Chánh Thanh tra bộ).

Đối với Thanh tra viên thuộc Thanh tra Chính phủ, Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý có văn bản đề nghị cấp mới, đổi Thẻ Thanh tra gửi Vụ Tổ chức cán bộ.

Theo thẩm quyền quản lý, Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra bộ xem xét, tổng hợp danh sách, gửi văn bản đề nghị chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng các cơ quan khác theo quy định của pháp luật về thanh tra cấp mới, cấp lại, đổi Thẻ Thanh tra.

Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp nhu cầu cấp mới, đổi Thẻ Thanh tra của Thanh tra viên thuộc Thanh tra Chính phủ.

Căn cứ hồ sơ đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng các cơ quan khác theo quy định của pháp luật về thanh tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, ra quyết định cấp mới, đổi Thẻ Thanh tra và chỉ đạo việc in, cấp mới, đổi Thẻ Thanh tra.

Quản lý Thẻ Thanh tra

Thanh tra viên được xem xét, cấp lại Thẻ Thanh tra đã bị mất do những nguyên nhân khách quan; không được cấp lại Thẻ Thanh tra trong trường hợp bị mất do vi phạm nội dung cấm hoặc để mất quá 1 lần trong một kỳ hạn sử dụng Thẻ Thanh tra.

Thời hạn sử dụng Thẻ Thanh tra tối đa là 05 năm kể từ ngày cấp.

Tổng Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm quản lý Thẻ Thanh tra của Thanh tra viên thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của mình.

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm xem xét, tổng hợp danh sách, gửi văn bản đề nghị với Tổng Thanh tra Chính phủ việc cấp mới, cấp lại, đổi Thẻ Thanh tra; thu hồi Thẻ Thanh tra đối với Thanh tra viên thuộc đơn vị mình; theo dõi, kiểm tra việc sử dụng Thẻ Thanh tra đối với Thanh tra viên thuộc quyền quản lý.

Thanh tra viên có trách nhiệm bảo quản Thẻ Thanh tra. Trường hợp Thẻ Thanh tra bị hỏng, bị mất, Thanh tra viên có trách nhiệm báo cáo với thủ trưởng cơ quan thanh tra quản lý trực tiếp và có đơn xin đổi, cấp lại Thẻ Thanh tra.

BTV
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra