Vĩnh Long:

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long

Thứ năm, 17/11/2022 10:00
(ThanhtraVietNam) – UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh.

Theo đó, Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về y tế, gồm các lĩnh vực: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y, dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số và các dịch vụ công thuộc ngành y tế theo quy định của pháp luật. Sở Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

Sở Y tế có nhiệm vụ, quyền hạn, cụ thể là trình UBND tỉnh dự thảo quyết định của UBND tỉnh liên quan đến các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở và các văn bản khác theo phân công của UBND tỉnh; Dự thảo kế hoạch phát triển ngành y tế, chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh trong phạm vi quản lý của Sở; Dự thảo quyết định việc phân cấp, ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về y tế đối với Sở và UBND cấp huyện, cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật; Dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục thuộc Sở,…

Đối với nhiệm vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh theo phân công về công tác y tế ở tỉnh; Dự thảo Quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án và các văn bản khác về y tế sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực theo nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở,…

leftcenterrightdel
Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long gồm có Thanh tra sở,  3 phòng và  2 Chi cục trực thuộc (Ảnh: SYT.VL)

Và các nhiệm vụ quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực cụ thể như y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; dược và mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; trang thiết bị và công trình y tế; dân số và sức khoẻ sinh sản; bảo hiểm y tế; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế; truyền thông, cung cấp thông tin y tế.

Đồng thời, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về y tế đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, các hội, hiệp hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế ở tỉnh theo quy định của pháp luật; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về y tế; chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở đối với Phòng Y tế thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố.

Bên cạnh đó, Sở Y tế còn có các nhiệm vụ như tổ chức nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý, lưu trữ hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực y tế. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế theo mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của chương trình cải cách hành chính nhà nước của UBND tỉnh. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế và trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.

Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức thuộc Sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế, quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo phân cấp của UBND tỉnh. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá chất lượng đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành y tế theo quy định của pháp luật; quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trong và ngoài công lập thuộc ngành y tế,….

Về cơ cấu tổ chức, biên chế, Sở Y tế có Giám đốc và 04 Phó giám đốc và các phòng chuyên môn thuộc Sở như Phòng Tổ chức Hành chính; Thanh tra;  Phòng Nghiệp vụ; Phòng Kế hoạch - Tài chính. Các Chi cục trực thuộc Sở gồm Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Sở Y tế có 11 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bao gồm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long; Bệnh viện Đa khoa khu vực Hòa Phú; Bệnh viện Đa khoa khu vực kết hợp Quân Dân Y; Bệnh viện Y học Cổ truyền; Bệnh viện Phổi; Bệnh viện Tâm thần; Bệnh viện Chuyên khoa Mắt; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Trung tâm Kiểm nghiệm; Trung tâm Pháp y và Trung tâm Giám định Y khoa.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2022 và thay thế Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.

 

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra