Kỷ niệm 175 năm ra đời Tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”:

Giá trị, sức sống của Tuyên ngôn trong thời đại mới và không gian mới

Thứ sáu, 03/02/2023 10:00
(ThanhtraVietNam) - Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời đến nay đã gần 175 năm (2/1848 - 2/2023), trải qua biết bao thăng trầm của cách mạng thế giới, song những tư tưởng chủ đạo của Tuyên ngôn đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã kế thừa và phát triển sáng tạo tư tưởng của Tuyên ngôn vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, từng bước hiện thực hóa những nguyên lý cách mạng do Tuyên ngôn đề ra, góp phần khẳng định giá trị, sức sống bất diệt của Tuyên ngôn trong thời đại mới và không gian mới.

Tuyên ngôn đã đứng trên quan điểm duy vật lịch sử, tổng kết lịch sử loài người trong quá trình tiến hóa. Tác phẩm ra đời, đánh dấu sự hình thành về cơ bản lý luận của chủ nghĩa Mác, bao gồm ba bộ phận hợp thành: Triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa cộng sản khoa học. Sau khi ra đời, tác phẩm đã trở thành cương lĩnh cách mạng đầu tiên của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế và là ngọn cờ dẫn dắt con đường cách mạng trên toàn thế giới.

leftcenterrightdel
 Đảng đã đem lại cuộc sống hạnh phúc cho Nhân dân. Ảnh minh họa

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản đồng thời là nhà yêu nước vĩ đại đã là một mẫu mực về sự trung thành và áp dụng một cách sáng tạo tư tưởng của tuyên ngôn vào những điều kiện lịch sử của các nước thuộc địa, của phương Đông và của Việt Nam. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam trải qua gần 100 năm lịch sử dưới sự lãnh đạo của Đảng ta là sự minh chứng hùng hồn cho yêu cầu phải biết kết hợp sự trung thành với sự phát triển sáng tạo các tư tưởng cơ bản của Tuyên ngôn.

Trên hành trình đi tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu những giá trị nhân đạo của chủ nghĩa Mác, kế thừa những tinh hoa tư tưởng nhân đạo của nhân loại và của dân tộc ta trong suốt mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước để xây dựng chủ nghĩa nhân đạo Việt Nam.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Hồ chí Minh đã chỉ ra con đường duy nhất đúng đắn cho cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, “chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ” (1).Vận dụng sáng tạo nguyên lý Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản nói riêng, chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung, Chính cương vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo xác định đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam “chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” (2). Phương hướng, mục tiêu chiến lược cách mạng được nêu ra trong Chính cương vắn tắt đã thể hiện rõ nội dung cách mạng thuộc địa nằm trong phạm trù của cách mạng vô sản, làm cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa. Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội gắn liền mật thiết với nhau, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Đường lối đúng đắn, sáng tạo trong Chính cương vắn tắt là ngọn cờ dẫn dắt sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, mở ra cho dân tộc kỷ nguyên mới độc lập tự do, đi lên chủ nghĩa xã hội; thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống thực dân dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975), bảo vệ nền độc lập dân tộc.

Những thành tựu đạt được qua hơn 37 năm đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng một phần chính là đã phát triển sáng tạo tư tưởng Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản của C.Mác và Ph.Ăngghen.

Có thể nói, với tư tưởng cơ bản của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo Nhân dân Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, huy động được mọi nguồn lực của đất nước, kết hợp với sức mạnh của dân tộc và thời đại để giành thắng lợi vẻ vang và đang vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đảng ta một lần nữa chỉ rõ: “Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị. Kiên định và không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kiên định đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng, kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng” (3). Điều đó một lần nữa khẳng định, dù trong điều kiện, hoàn cảnh nào, những nguyên lý cơ bản đã được trình bày trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” vẫn là ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam.

175 năm là quãng thời gian dài so với đời của một con người, nhưng là ngắn so với lịch sử tiến hóa của nhân loại. Vượt qua thời gian của lịch sử, những giá trị, sức sống của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là bất diệt, là mặt trời, là ngọn đèn soi sáng con đường Cách mạng Việt Nam đi tới tương lai, để xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sách vai với các cường quốc năm châu.

Kỷ niệm 175 năm ra đời Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời là dịp chúng ta nhận diện, đấu tranh, phản bác các trào lưu tư tưởng muốn phủ định giá trị, sức sống bền vững và ý nghĩa thời đại của Tuyên ngôn, góp phần đấu tranh, xóa bỏ mọi áp bức, bất công, xây dựng một xã hội ngày càng văn minh tốt đẹp./.

Chú thích:

(1) - Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB CTQG,H.201. t. 10, tr. 128;

(2) - ĐCSVN: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb CTQG, H.1998, t.2, tr.2;

(3) - ĐCSVN: Văn kiện Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, HN.2021.

Nguyễn Văn Thanh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra