Thanh tra tỉnh Tiền Giang:

Kiên quyết xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn

Thứ tư, 03/07/2024 02:28
(ThanhtraVietNam) - Đó là yêu cầu của Thanh tra tỉnh Tiền Giang đối với các sở, ngành, huyện, thành phố thuộc tỉnh trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo những tháng cuối năm 2024.

Kiểm điểm Trưởng Phòng Nội vụ vì để xảy ra sai sót trong công tác tuyển dụng công chức xã

Phát hiện hơn 18 tỷ đồng sai phạm qua thanh tra

Kịp thời chấn chỉnh vi phạm ngay từ khi mới phát sinh

Giải quyết hơn 90% đơn thộc thẩm quyền

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh Tiền Giang, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tiếp 498 lượt với 569 người (giảm 153 lượt so với cùng kỳ năm 2023).Trong đó, tiếp thường xuyên 379 lượt với 438 người, tổng số có 373 vụ việc, có 05 đoàn đông người với 42 lượt người.

Lãnh đạo tiếp định kỳ và đột xuất với 119 lượt 131 người, số vụ việc là 118, có 01 đoàn đông người. Trong đó, thủ trưởng tiếp trực tiếp 115 lượt với 127 người, ủy quyền cho cấp phó tiếp 04 lượt 04 người.

Phân theo cấp, trong kỳ, cấp tỉnh tiếp 134 lượt với 182 người; cấp huyện tiếp 102 lượt với 117 người; cấp xã tiếp 262 lượt với 270 người.

Trong kỳ, các cơ quan hành chính nhà nước toàn tỉnh nhận 665 đơn, giảm 50 đơn so với cùng kỳ. Trong đó, số đơn tiếp nhận trong kỳ là 654 đơn và 11 đơn kỳ trước chuyển sang. Số đơn đã xử lý 665 đơn/665 đơn tiếp nhận. Trong đó, đơn đủ điều kiện xử lý là 483 đơn, 182 đơn không đủ điều kiện xử lý do nặc danh, trùng lặp. Qua phân loại, đơn thuộc thẩm quyền 302 đơn, gồm 31 đơn khiếu nại, 11 đơn tố cáo và 260 đơn kiến nghị, phản ánh. Số đơn không thuộc thẩm quyền 181 đơn.

Kết quả giải quyết đơn thuộc thẩm quyền, trong kỳ đã giải quyết 274/302 đơn, KNTC, kiến nghị, phản ánh; đạt tỷ lệ giải quyết 90,7%. Trong đó, đơn khiếu nại 22/31 đơn, đạt tỷ lệ 70,96 %. Đơn tố cáo đã giải quyết 08/10 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 80%. Đối với 260 đơn phản ánh, kiến nghị đã được các cơ quan hành chính nhà nước các cấp ghi nhận, xem xét trả lời bằng văn bản 242/260 đơn.

Về kết quả thực hiện rà soát các vụ việc tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, đã rà soát xong trong năm 2023 và ban hành thông báo chấm dứt khiếu nại đối với 10 vụ 39 hộ. Chủ tịch UBND tỉnh có tổ chức tiếp xúc 07 người 07 vụ việc nhưng không phát sinh tình tiết mới làm thay đổi các quyết định đã giải quyết trước đây.

Trong kỳ, toàn tỉnh đã tổ chức kiểm tra đột xuất đối với 80 cơ quan, đơn vị, tăng 12 cuộc so với cùng kỳ. Trong đó, Thanh tra tỉnh đã phối hợp Ban Tiếp công dân tỉnh, Sở Tư pháp tổ chức kiểm tra đột xuất công tác tiếp công dân của thủ trưởng đối với 30 đơn vị, cấp huyện đã kiểm tra đối với 50 đơn vị (Chủ tịch UBND 36 xã, phường, thị trấn và 14 phòng, ban).

leftcenterrightdel
Một phiên họp của Thanh tra tỉnh Tiền Giang (Ảnh: TTT.TG) 

Theo đánh giá của Thanh tra tỉnh, trong thời gian qua, tình hình tiếp công dân giảm so với cùng kỳ năm trước, công tác kiểm tra công tác tiếp công dân tăng 12 cuộc so với cùng kỳ. Tổng số đơn tố cáo thuộc thẩm quyền phát sinh trong kỳ giảm. Việc giải quyết KNTC của các đơn vị đảm bảo đúng quy trình, có tổ chức đối thoại với công dân theo Luật định, không có vụ việc giải quyết quá thời hạn.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thanh tra tỉnh cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, đó là: Số lượng đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh gửi trùng lặp, nặc danh, không đủ điều kiện xử lý vẫn còn nhiều (182 đơn không đủ điều kiện xử lý); tỷ lệ giải quyết KNTC đạt thấp (giảm 7,6% so với năm 2023) do số đơn khiếu nại trong cùng một thời điểm thuộc dự án có thu hồi hồi đất nhiều và việc vận động rút đơn trong quá trình giải quyết khiếu nại chiếm tỷ lệ thấp so với cùng kỳ (3/22 đơn rút khiếu nại); tình trạng người dân kéo kiện đông người đến các cơ quan hành chính nhà nước vẫn còn diễn ra mặc dù đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và rà soát nhiều lần, đã tiếp xúc giải thích và ban hành thông báo chấm dứt khiếu nại, do chưa có biện pháp xử lý các trường hợp lợi dụng khiếu nại để gây rối trật tự công cộng.

Chú trọng giải quyết những vụ việc đông người, kéo dài

Từ kết quả đạt được cũng như tồn tại hạn chế, Thanh tra tỉnh đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp đề nghị các đơn vị thực hiện trong thời gian tới, đó là: Thực hiện nghiêm, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 21/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Bên cạnh đó, tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC; nghiêm túc thực hiện chế độ tiếp công dân định kỳ và đột xuất, hạn chế bức xúc làm phát sinh KNTC; tăng cường trao đổi, phối hợp giữa các cơ quan trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, tạo sự thống nhất trong quá trình xem xét, giải quyết, nhất là đối với những vụ việc đông người, phức tạp.

Song song với đó, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc KNTC mới phát sinh ngay từ cấp cơ sở, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu tỷ lệ trên 90%. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, vi phạm trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Ngoài ra, chú trọng công tác hòa giải ở cơ sở gắn với công tác dân vận, tích cực vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quyết định giải quyết đã có hiệu lực, hạn chế KNTC không đúng quy định.

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật nhằm đảm bảo các quyết định, kết luận được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Thanh tra tỉnh cũng đề nghị, triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh; sử dụng hiệu quả Cơ sở dữ liệu gắn với bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ để việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng quy định của pháp luật.

Đình Thuyết

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra