Sơn La: Những giải pháp hạn chế đơn thư vượt cấp, kéo dài

Thứ ba, 18/06/2024 16:04
(ThanhtraVietNam) - Tình hình khiếu nại, tố cáo trong toàn tỉnh Sơn La vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, tập trung ở một số lĩnh vực, do đó, Văn phòng UBND tỉnh Sơn La đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là đơn thư vượt cấp kéo dài trong thời gian tới.

Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo

Trong thời gian qua, Văn phòng UBND tỉnh Sơn La đã thực hiện nghiêm túc việc quán triệt và triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC). Các văn bản quan trọng như Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, và người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân đã được phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, KNTC đã được Văn phòng UBND tỉnh triển khai thông qua nhiều hình thức cụ thể như: Chuyển xử lý văn bản trên Hệ thống phần mềm quản lý và điều hành văn bản VNPT-ioffice; Đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh; Tuyên truyền lồng ghép trong các chương trình sinh hoạt chính trị dưới cờ, họp giao ban, họp chi bộ, họp phòng và các hội nghị quán triệt văn bản của Trung ương, của tỉnh. Những hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về KNTC cho cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức trong tỉnh.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (nguồn: mic.gov.vn)

Về công tác tiếp công dân, trong quý II/2024 và 6 tháng đầu năm 2024, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức tiếp công dân định kỳ theo lịch cố định vào ngày 25 hàng tháng. Ngoài ra, Phòng Tổ chức - Hành Chính - Quản trị thường trực tiếp công dân vào các ngày làm việc trong tuần. Qua các buổi tiếp công dân định kỳ và thường xuyên, không có trường hợp tổ chức, cá nhân đến để KNTC, kiến nghị, phản ánh. Điều này cho thấy hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và sự chủ động trong việc giải quyết các vấn đề ngay từ cơ sở.

Về công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư, trong quý II/2024 và 6 tháng đầu năm 2024, không có đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh nào được chuyển sang từ kỳ trước và cũng không có đơn mới nào được tiếp nhận. Điều này cho thấy công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư tại Văn phòng UBND tỉnh đã được thực hiện một cách nghiêm túc và hiệu quả, đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Một số giải pháp hạn chế KNTC, nhất là đơn thư vượt cấp kéo dài

Theo Văn phòng UBND tỉnh, dự báo tình hình chung trong toàn tỉnh vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, tập trung ở một số lĩnh vực như đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, công tác cán bộ và các chính sách xã hội. Do đó, nhằm hạn chế KNTC, nhất là đơn thư vượt cấp kéo dài, Văn phòng UBND tỉnh đã đề ra một số giải pháp trong thời gian tới.

Thứ nhất, triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách: Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên về tiếp công dân, giải quyết đơn thư. Thực hiện tốt Nội quy, Quy chế tiếp công dân của Đảng ủy, Văn phòng UBND tỉnh. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư. Chú trọng làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở gắn với công tác dân vận, tích cực vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Thứ hai, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu: Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với công tác tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân. Thực hiện công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với công chức, viên chức, người lao động, Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp. Theo Quy định số 429-QĐ/TU ngày 01/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và Kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại năm 2024 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Thứ ba, tăng cường công tác quản lý nhà nước: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC, thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thường xuyên đôn đốc, nắm bắt thông tin về tình hình KNTC trên địa bàn. Triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài (nếu có) theo chỉ đạo. Tích cực vận động quần chúng Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hạn chế việc KNTC không đúng quy định.

Thứ tư, nâng cao chất lượng công tác tham mưu: Chú trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ. Kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, cán bộ, công chức trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh (nếu có).

Thứ năm, nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư.

Công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC tại tỉnh Sơn La đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của nhân dân cùng những giải pháp đồng bộ và quyết liệt được triển khai sẽ tiếp tục tạo nền tảng vững chắc để công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC tại tỉnh Sơn La đạt được nhiều kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới./.

Dương Nguyễn

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra