Thái Bình chủ động kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp

Thứ năm, 21/09/2023 15:10
(ThanhtraVietNam) - Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng nên thủ trưởng các cấp, các ngành của tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo và triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chế độ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất. Chất lượng công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được nâng lên, kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân.

Những năm qua, các cấp, các ngành của tỉnh Thái Bình luôn triển khai, tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt kết quả tích cực. UBND tỉnh Thái Bình cũng đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh thực hiện 06 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với 06 địa phương, đơn vị (03 sở và 03 UBND huyện, thành phố). Đồng thời, chỉ đạo và yêu cầu Thanh tra tỉnh có văn bản hướng dẫn các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra chú trọng nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với thủ trưởng cơ quan hành chính trực thuộc theo thẩm quyền.

Việc tổ chức tiếp công dân trên địa bàn tỉnh được cơ quan hành chính các cấp nghiêm túc thực hiện. Các địa phương, cơ quan, đơn vị bố trí Trụ sở Tiếp công dân, Phòng tiếp công dân ở vị trí thuận lợi cho công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trang bị các phương tiện cần thiết đảm bảo cho việc tiếp công dân; niêm yết nội quy tiếp công dân, lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Thủ trưởng cơ quan. Cán bộ tiếp công dân được lựa chọn bảo đảm có trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác tiếp công dân, am hiểu chính sách, pháp luật, tình hình địa phương. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc mở sổ theo dõi, ghi chép việc tiếp công dân. Sau mỗi buổi tiếp công dân, đều chỉ đạo, phân công bộ phận xem xét, giải quyết.

Tuy nhiên, từ đầu tháng 4/2023 tới nay, tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh có diễn biến phức tạp; một số công dân tập trung đông người khiếu kiện vượt cấp.

Tiếp hơn 7.000 lượt công dân trong 1 năm

Từ 01/8/2022 đến 31/7/2023, cơ quan hành chính các cấp của tỉnh Thái Bình đã tiếp 5.357 lượt đoàn, với 7.374 lượt người được tiếp, về 2.831 vụ việc, so với cùng kỳ năm 2022 tăng 468 lượt đoàn và giảm 279 lượt người, giảm 302 vụ việc. Trong đó, có 106 đoàn đông người, tương đương 1.225 lượt người, về 63 vụ việc; giảm 228 đoàn, giảm 667 lượt người, giảm 55 vụ việc.

Thủ trưởng đơn vị hành chính các cấp đã tiếp 3.664 lượt, với 4.043 lượt công dân, về 1.716 vụ việc; trong đó có 77 đoàn đông người, với 681 lượt người, về 14 vụ việc.

leftcenterrightdel
Thủ trưởng đơn vị hành chính các cấp tiếp công dân (Ảnh: QA)

Nội dung khiếu nại, kiến nghị, phản ánh chủ yếu liên quan đến việc dừng trợ cấp người có công đối với các trường hợp hưởng sai quy định theo Kết luận thanh tra số 44/KL-TTr ngày 02/4/2015 của Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; một số nội dung liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng...

Nội dung tố cáo chủ yếu đối với cán bộ không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý kinh tế, đất đai, xây dựng cơ bản và thực hiện chính sách xã hội; thủ trưởng một sô cơ quan hành chính thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Bên cạnh đó, cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận 2.949 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trong đó, kỳ trước chuyển sang 115 đơn, tiếp nhận trong kỳ 2.834 đơn, có 2.038 đơn đủ điều kiện xử lý về 2.038 vụ việc (335 đơn khiếu nại; 307 đơn tố cáo; 1.396 đơn kiến nghị, phản ánh).

Qua đó, đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền và đã thụ lý giải quyết 64 đơn (kỳ trước chuyển sang 02 đơn, tiếp nhận trong kỳ 62 đơn), đã giải quyết 40 đơn (ban hành 36 Quyết định giải quyết khiếu nại, 04 đơn công dân rút khiếu nại); 24 đơn đang trong thời gian giải quyết.

Số đơn tố cáo thuộc thẩm quyền và đã thụ lý giải quyết là 48 đơn (03 đơn kỳ trước chuyển sang, tiếp nhận trong kỳ 45 đơn), đã giải quyết là 28 đơn (ban hành 21 Kết luận nội dung tố cáo, đình chỉ giải quyết 04 đơn, 03 đơn người tố cáo rút toàn bộ nội dung tố cáo); đang trong thời gian giải quyết 20 đơn.

Qua giải quyết tố cáo kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 123,84 triệu đồng, xử lý hành chính 14 cá nhân, trong đó có 10 cán bộ, công chức; chuyển Cơ quan Điều tra xem xét, xử lý, giải quyết 01 vụ việc theo quy định của pháp luật.

Công tác phối hợp phòng ngừa và xử lý trường hợp công dân tập trung đông người vi phạm trật tự công cộng tại khu vực Trụ sở Tỉnh ủy, Trụ sở Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh được chỉ đạo thường xuyên, phối hợp thực hiện đảm bảo an ninh, trật tự. Các ngày tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND dân huyện, Thành phố ngoài sự tham gia của Ban Tiếp công dân tỉnh, huyện, thành phố còn có sự phối hợp của Công an tỉnh, Công an huyện, Công an xã, phường, thị trấn, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành của tỉnh, huyện và UBND các xã, phường thị trấn đối với các vụ việc có liên quan.

Chủ động kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài

Nhìn chung, cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; thường xuyên chỉ đạo công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chất lượng công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được nâng lên, kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân. Việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài được các cấp, các ngành chủ động thực hiện.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được Thủ trưởng các cấp, các ngành xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng nên đã chỉ đạo và triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; trong đó, có tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất. Đồng thời, dành thời gian trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với công dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân... Sau kỳ tiếp dân của lãnh đạo đã phân công lãnh đạo chỉ đạo, đôn đốc việc giải quyết, do đó hiệu quả tiếp công dân có chuyển biến rõ rệt. Các cơ quan, đơn vị đều bố trí địa điểm và bảo đảm trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác tiếp công dân; công khai, niêm yết nội quy, quy chế và lịch tiếp công dân.

Công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo có chuyển biến tích cực cả về trình tự, thủ tục và nội dung; công tác phối hợp trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có nhiều tiến bộ nhất là đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp; nhiều đơn vị đã thực hiện tốt việc đối thoại, giải thích và hòa giải để giải quyết dứt điểm vụ việc ngay từ cơ sở. Việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài được các cấp, các ngành chủ động phối hợp thực hiện nên đã giải quyết dứt điểm được nhiều vụ việc, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và ổn định tình hình.

Công tác thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được triển khai, tổ chức thực hiện đúng mục đích, yêu cầu theo kế hoạch thanh tra được phê duyệt, đã góp phân nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, tồn tại, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo./.

Quỳnh An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra