Lâm Đồng:

Quán triệt thực hiện nghiêm Quy định 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Thứ hai, 20/05/2024 16:03
(ThanhtraVietNam) – Việc thực hiện nghiêm Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị sẽ giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương tại Lâm Đồng xác định nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể trong việc kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

UBND tỉnh Lâm Đồng mới ban hành Kế hoạch số 3964/KH-UBND Thực hiện Kế hoạch số 104-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát nội dung Quy định số 131-QĐ/TW và Kế hoạch số 104-KH/TU để cụ thể hóa các nhiệm vụ và phân công tổ chức triển khai thực hiện. Thường xuyên rà soát, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước để tổ chức thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; từng giải pháp, nhiệm vụ phải phân công trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức, cá nhân phụ trách nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện. Việc triển khai phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, có hiệu quả gắn với các quy định của ngành, lĩnh vực và các quy định của pháp luật khác có liên quan trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

leftcenterrightdel
UBND tỉnh Lâm Đồng lên Kế hoạch thực hiện nghiêm Quy định 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị 

Từ những yêu cầu trên, UBND tỉnh đã đưa các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như:

Thứ nhất, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) về các quy định, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tầm quan trọng của việc kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán nhằm tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của CBCCVC, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định số 131-QĐ/TW và Kế hoạch số 104-KH/TU.

Thứ hai, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW và Kế hoạch số 104-KH/TU; phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức, cá nhân, thời gian thực hiện… đảm bảo phù hợp, cụ thể, rõ ràng, khả thi. Nhiệm vụ này cần hoàn thành trước ngày 30/5/2024 và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện.

Thứ ba, rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền  sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định, quy trình, quy chế… nhằm đảm bảo việc kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công trong hoạt động thanh tra, kiểm tra đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất; tuân thủ các nội dung theo Quy định 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Nhiệm vụ này cần thực hiện từ quý II/2024.

Thứ tư, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm theo Quy định số 131-QĐ/TW Kế hoạch số 104-KH/TU và quy định pháp luật đối với những trường hợp vi phạm về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thứ năm, tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 08/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW.

UBND tỉnh phân công, Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn, vị, địa phương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực thanh tra, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản không còn phù hợp để thực hiện đồng bộ, thống nhất, đúng quy định pháp luật; rà soát các quy trình, nghiệp vụ để hướng dẫn Thanh tra cấp sở, Thanh tra cấp huyện thực hiện thống nhất, hiệu quả, tránh chồng chéo và đúng quy định, đảm bảo bám sát và thực hiện đầy đủ các nội dung Quy định số 131-QĐ/TW và Kế hoạch số 104-KH/TU.

Thường xuyên quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, giáo dục đến toàn thể công chức ngành thanh tra các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, quy định, quy chế của Ngành nhằm đảm bảo chấp hành nghiêm Quy định số 131-QĐ/TW và Kế hoạch số 104-KH/TU  nhất là khi tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra hoặc là đối tượng kiểm tra, kiểm toán.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan phổ biến, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi Quy định số 131-QĐ/TW và Kế hoạch số 104-KH/TU nhằm tại sự đồng thuận, ủng hộ của CBCCVC và Nhân dân. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời đề xuất cấp thẩm quyền khen thưởng người phát hiện, phản ánh, tố giác, tố cáo đúng những hành vi vi phạm; đồng thời, xử lý kỷ luật đối với những tập thể, cá nhân vi phạm quy định trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, những hành vi tham nhũng, tiêu cực khác theo quy định.

Các sở, ban, ngành; doanh nghiệp nhà nước; đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức nghiên cứu, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nội dung theo Quy định số 131-QĐ/TW, Kế hoạch số 104-KH/TU và các nhiệm vụ trọng tâm trên.

Việc ban hành Kế hoạch số 3964/KH-UBND, UBND tỉnh Lâm Đồng nhằm mục đích tổ chức thực hiện nghiêm Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán và Kế hoạch số 104-KH/TU tại các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc (cơ quan, đơn vị, địa phương). Đồng thời, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; từ đó, tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung theo đúng quy định…

 
H.T

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra