Theo đó, mục tiêu của chương trình là phấn đấu đến năm 2021, Bình Dương giảm ít nhất 10% đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015; chấm dứt số hợp đồng lao động không đúng quy định trong đơn vị sự nghiệp công lập (trừ những đơn vị đã bảo đảm tự chủ tài chính); có 10% đơn vị tự chủ tài chính (trừ các trường tiểu học và trung học cơ sở); giảm 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011 – 2015; hoàn thành cơ bản việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần (trừ các bệnh viện và trường học). Đến năm 2030, tỉnh tiếp tục thực hiện việc giảm đầu mối, phấn đấu chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu; tiếp tục giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025; giảm bình quân 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2021 - 2025. 

leftcenterrightdel
 
Để đạt được các mục tiêu đề ra, tỉnh thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ và giải pháp như: Sắp xếp kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các ngành, lĩnh vực cấp tỉnh và cấp huyện nhằm giảm đầu mối, bảo đảm tinh gọn, hợp lý, bảo đảm một đơn vị sự nghiệp công lập có thể cung ứng nhiều dịch vụ sự nghiệp công cùng loại. Tỉnh cũng giải thể các đơn vị hoạt động không hiệu quả; chuyển các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác đủ điều kiện thành công ty cổ phần; không thành lập đơn vị mới nếu không tự bảo đảm toàn bộ về tài chính. Tỉnh tăng cường thực hiện việc chuyển đổi các đơn vị hoạt động theo cơ chế tự chủ; đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút mạnh mẽ hơn nữa các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ sự nghiệp công ở tất cả các ngành, lĩnh vực.       

UBND tỉnh Bình Dương xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể để triển khai chương trình này; trong đó, phân công trách nhiệm cụ thể, lộ trình thực hiện cho từng cơ quan, đơn vị; đảm bảo thực hiện phù hợp với điều kiện của từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Các Đảng đoàn, các Ban Cán sự Đảng, Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Các cơ quan liên quan tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng chương trình thực hiện Nghị quyết này đến các đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan theo dõi chặt việc thực hiện chương trình; định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.  

Dương Thái