Vì vậy, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và cũng là trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, nhiệm vụ công tác thường xuyên của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đây là hình thức biểu hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và cầu nối với nhân dân. Không chỉ có cơ quan quản lý hành chính Nhà nước mà các cơ quan tổ chức khác như: Cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, HĐND các cấp cũng phải thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ảnh của nhân dân.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Tiếp công dân tỉnh đã phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp công dân thường xuyên 168 lượt, số lượng 279 người, với 168 vụ việc. Ban Tiếp công dân đã tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức 02 buổi đối thoại với 04 vụ việc; tiếp nhận 348 đơn; trong đó, khiếu nại 78 đơn, tố cáo 34 đơn và kiến nghị, phản ánh 236 đơn; đã phân loại, xử lý xong 348/348 đơn, đạt kết quả 100%.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh một buổi họp giao ban công tác tiếp công dân định kỳ 

Để đạt được những kết quả đó, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến hết sức tích cực; đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể, của các cơ quan thông tin đại chúng, tạo được sự thống nhất của cả hệ thống chính trị nên hạn chế được những khiếu kiện đông người, vượt cấp. Lãnh đạo các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện công tác tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định, đã lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc bức xúc của công dân, chỉ đạo giải quyết kịp thời đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người.

Ông Trương Bình Bảo - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tiếp công dân cho biết: “Trong 6 tháng còn lại của năm 2019, Ban Tiếp công dân tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân kịp thời chuyển đến cơ quan và người có thẩm quyền xem xét, giải quyết; chủ động xử lý những tình huống phát sinh phức tạp đặc biệt là các đoàn khiếu kiện đông người. Tiếp tục việc giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng trình tự, thủ tục, đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết; động viên công dân chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết đúng chính sách, pháp luật. Ngoài ra, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm hướng dẫn, giải thích, vận động thuyết phục công dân thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Ban Tiếp công dân tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh tiếp công dân đột xuất đối với các trường hợp theo quy định. Bên cạnh đó, Ban Tiếp công dân tỉnh tham mưu trình lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức đối thoại để giải quyết khiếu nại của công dân theo quy định Luật Khiếu nại. Mặt khác, Ban Tiếp công dân thực hiện phân loại đơn thư đúng theo thẩm quyền, đúng theo quan hệ pháp luật và đảm bảo theo quy trình xử lý đơn. Đồng thời, Ban Tiếp công dân tỉnh phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND tỉnh trong việc tiếp nhận luân chuyển và xử lý đơn theo quy chế phối hợp và thuộc thẩm quyền xử lý của từng đơn vị”.

Đình Thuyết