Lâm Đồng:

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Thứ năm, 04/08/2022 14:27
(ThanhtraVietNam) – Tập trung giải quyết đơn thư, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân, cơ quan báo chí đế nâng cao hiệu lực, hiệu quả về công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) trong lĩnh vực tài nguyên môi trường (TNMT) là một trong những nhiệm vụ cụ thể được Sở TNMT tỉnh Lâm Đồng tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Là ngành có đặc thù tham mưu quản lý rộng và nhiều lĩnh vực nhạy cảm, nên công tác PCTN tại Sở TNMT tỉnh Lâm Đồng thời gian qua luôn được chú trọng, kiểm tra, giám sát thường xuyên và đưa ra những giải pháp để phòng, chống tiêu cực. Theo đó, Sở đã thực hiện tổ chức quán triệt, nhắc nhở thường xuyên các bộ công chức về thái độ, trách nhiệm trong thực thi công vụ; nghiêm cấm hành vi nhũng nhiễu đối với người dân và các doanh nghiệp. Hàng tháng, Giám đốc Sở đều tổ chức tiếp công dân định kỳ, đồng thời thường xuyên tổ chức đối thoại, kịp thời kiểm tra, xử lý các đơn thư, kiến nghị phản hồi từ dư luận về việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

Cùng với đó, cơ quan không ngừng chấn chỉnh, cải tiến lề lối làm việc của cán bộ, công chức nhắc nhở thực hiện nghiêm túc các quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ và sử dụng tài sản công... nhằm hướng tới giải quyết công việc hiệu quả; hạn chế tới mức thấp nhất khả năng xảy ra các hành vi tham nhũng tại đơn vị. Công tác cải cách hành chính đã tham mưu ban hành các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý, ban hành quy trình một cửa, minh bạch công khai thủ tục hành chính, tỷ lệ trả kết quả đúng hạn đạt cao, các nội dung này đã góp phần ngăn chặn tham nhũng.

Sở cũng đã thực hiện chuyển đổi 04 vị trí công tác, cụ thể: chuyển đổi vị trí Trưởng phòng TNMT và Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Đạ Tẻh và huyện Cát Tiên; chuyển đổi vị trí Trưởng phòng Quản lý đất đai với Chánh Thanh tra sở; chuyển đổi vị trí Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai với Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh.

Tuy nhiên, do lĩnh vực quản lý của ngành rộng và phức tạp, biên chế của ngành còn hạn chế, chính sách pháp luật về TNMT trong những năm qua luôn thay đổi, nên áp lực công việc đối với ngành lớn. Trong khi đó, lực lượng thanh tra (đơn vị thường trực tham mưu cho Sở về công tác PCTN) còn mỏng nên chưa phát huy hết vai trò trong giám sát, kiểm tra; đặc biệt là thanh tra hành chính nhằm hạn chế việc thực hiện sai quy định pháp luật, tiêu cực trong công tác quản lý ngành.

leftcenterrightdel
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả về công tác PCTN trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

Do có nhiều đơn vị trực thuộc Sở nên theo đánh giá của Sở TNMT việc quán triệt, kiểm tra giám sát đến từng cán bộ công chức chưa thực hiện toàn diện, ảnh hưởng đến kết quả phòng, chống tiêu cực. Một số đơn vị thuộc Sở trong việc triển khai công tác phòng, chống tiêu cực còn mang tính hình thức. Công tác tuyên truyền giáo dục chưa được đổi mới, còn hạn chế cả về nội dung lẫn hình thức. Một số ít cán bộ, công chức, viên chức còn có hành vi gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp đến công tác trong thực thi công việc.Tình trạng tham nhũng vặt vẫn còn xảy ra trong cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác quản lý cán bộ, đảng viên ở các đơn vị trực thuộc thiếu thường xuyên, chưa chặt chẽ, một số cán bộ sa vào chủ nghĩa cá nhân; hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện nhưng vẫn còn có những bất cập tạo cơ hội cho các đối tượng lợi dụng để trục lợi; thiếu cơ chế đủ mạnh để khuyến khích công dân, cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức chính trị - xã hội... thực hiện trách nhiệm của mình trong đấu tranh phòng, chống tiêu cực.

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về công tác phòng, chống tham nhũng 

Trước thực trạng các lĩnh vực về đất đai, khoáng sản dễ xảy ra tham nhũng, cần phải có những giải pháp căn cơ để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng đối với cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lợi dụng sơ hở chính sách để trục lợi cho bản thân... Do đó cần nâng cao vị trí của người đứng đầu trong công tác PCTN tại cơ quan đơn vị, kiên quyết, xử lý những cán bộ có dấu hiệu, có hành vi tham nhũng loại bỏ khỏi bộ máy cơ quan nhà nước để ngày càng trong sạch, vững mạnh phục vụ nhân dân, đất nước và phát triển kinh tế bền vững.

Sở TNMT Lâm Đồng hướng tới thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, như: các chế độ, các dự án đầu tư, niêm yết công khai quy trình, thủ tục thời gian tiếp nhận hồ sơ, mức thu phí trong lĩnh vực đất đai, môi trường... Thực hiện tốt các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức, công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; quản lý Nhà nước về các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường... Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp, công tác chuyên môn về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Đồng thời, chấn chỉnh kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp. Quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, lãng phí.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo 2018, Luật PCTN 2018. Qua đó, tuyên tuyền vận động nhân dân tham gia giám sát, phát hiện, tố giác các hành vi tham nhũng, lãng phí, tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn tham nhũng. Đặc biệt, để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, trong lĩnh vực TNMT tăng cường công tác tiếp công dân, làm tốt công tác tiếp nhận và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị.

Mặt khác, Sở cũng xác định cần tập trung giải quyết đơn thư, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân, cơ quan báo chí đế nâng cao hiệu lực, hiệu quả về công tác phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực TNMT. Kiên quyết xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, loại trừ khỏi bộ máy cơ quan, không để ảnh hưởng đến uy tín của ngành. Thực hiện việc luân chuyển cán bộ, công chức, nhân viên trong các lĩnh vực nhạy cảm. Tăng cường công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính...
H.T
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra