Vĩnh Long: Công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua còn hạn chế

Thứ hai, 01/07/2024 14:54
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa có báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Tăng cường thanh, kiểm tra hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh

Hủy một phần quyết định của huyện Long Hồ, chấp nhận một phần khiếu nại của công dân

Việc phát hiện, xử lý tham nhũng trong nội bộ còn hạn chế

Theo Thanh tra tỉnh, trong kỳ, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đang có chuyển biến tích cực và đã đạt được những kết quả quan trọng trên một số mặt như: Triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các cấp có thẩm quyền về công tác PCTN; các địa phương, đơn vị thường xuyên chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành cơ chế chính sách, các văn bản quy định về quản lý kinh tế - xã hội nhằm khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đã được triển khai đồng bộ, tích cực, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các sai phạm. Thực hiện tốt các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Bên cạnh những kết qua nêu trên, Thanh tra tỉnh cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, như: Công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương nhìn chung còn hạn chế, chưa chủ động trong công tác tự kiểm tra nội bộ tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Song song với đó, việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác được các cơ quan, tổ chức đơn vị quan tâm triển khai thực hiện, nhưng quá trình thực hiện còn có sự nhầm lẫn giữa việc chuyển đổi vị trị công tác với luân chuyển, điều động, bổ nhiệm công chức quản lý.

Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN,TC mặc dù được các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tích cực triển khai thực hiện, nhưng nội dung, hình thức tuyên truyền chưa thật sự phong phú, đa dạng; công tác tổ chức triển khai, phối hợp tuyên truyền thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập chưa thật sự hiệu quả.

Theo Thanh tra tỉnh, nguyên nhân do một vài đơn vị, người đứng đầu chưa quyết liệt trong việc chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác tự kiểm tra nội bộ của đơn vị mình theo quy định Luật PCTN,TC và các quy định có liên quan.

Việc tự phát hiện, xử lý tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị còn hạn chế do ngại đụng chạm, sợ ảnh hưởng công tác thi đua khen thưởng; một bộ phận đảng viên, công chức và Nhân dân ngại đụng chạm nên chưa mạnh dạn tố giác hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN,TC thiếu tính hệ thống, thiếu sự gắn kết, phối hợp giữa các cấp, các ngành, đội ngũ báo cáo viên mang tính chất kiêm nhiệm, chưa qua công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn.

leftcenterrightdel
Phiên họp của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Vĩnh Long (Ảnh: TTX.VN) 

Một số nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới

Với kết quả đạt được cũng như tồn tại hạn chế nêu trên, theo Thanh tra tỉnh, để thực hiện tốt công tác phòng ngừa, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi, tệ nạn tham nhũng đòi hỏi phải phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và Nhân dân. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực phù hợp với yêu cầu đấu tranh PCTN,TC, cụ thể, tập trung một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

Một là, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện công tác PCTN,TC năm 2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Tập trung chỉ đạo triển khai và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo PCTN,TC tỉnh Vĩnh Long, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác PCTN,TC.

Hai là, tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN,TC tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.

Ba là, tổ chức tuyên truyền thực hiện các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Trung ương, địa phương, các văn bản pháp luật có liên quan PCTN,TC với nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng và phù hợp với tình hình cơ quan, tổ chức, đơn vị; thường xuyên tuyên truyền việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác để các cơ quan tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện đúng theo quy định.

Bốn là, tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Năm là, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính, công khai trình tự thủ tục, thời hạn, kết quả giải quyết công việc có liên quan đến lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị mình.

Sáu là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, trong đó, chú trọng đến công tác kiểm tra nội bộ trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của luật PCTN,TC góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, kỷ cương, kỷ luật, đồng thời đấu tranh PCTN,TC; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm và chấn chỉnh công tác quản lý, thu hồi tài sản của nhà nước bị thất thoát do sai phạm gây ra.

Bảy là, thực hiện chế độ thông tin báo cáo về công tác PCTN,TC đầy đủ, kịp thời, đúng theo quy định; tổ chức việc tiếp nhận, xem xét, xử lý kịp thời các phản ánh, báo cáo, tố cáo hành vi tham nhũng; bảo vệ, khen thưởng kịp thời người có thành tích trong phản ánh, báo cáo, tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực theo đúng quy định.

Tám là, tiếp tục thực hiện tốt việc phối hợp giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nhằm đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Chín là, tiếp tục phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng và Nhân dân trong việc thực hiện vai trò phản biện, giám sát, phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan, tổ chức, đơn vị có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực; các cơ quan truyền thông, báo chí kịp thời đưa các tin, bài tuyên truyền về công tác PCTN,TC trên các lĩnh vực quản lý của từng ngành, lĩnh vực.

Mười là, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm về tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách theo đúng quy định để tạo niềm tin trong Nhân dân. Đồng thời, khen thưởng, biểu dương kịp thời những cơ quan, đơn vị, cá nhân, cán bộ, công chức và Nhân dân có thành tích trong công tác PCTN,TC, tạo niềm tin trong nhân dân về công tác đấu tranh PCTN,TC hiện nay.

Trong kỳ, trên địa bàn tỉnh, qua công tác tự kiểm tra, Văn phòng Đăng ký Đất đai phát hiện 01 vụ việc: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vĩnh Long giải quyết hồ sơ chuyển nhượng không đúng quy định và chậm nộp tiền thu phí, lệ phí và tiền dịch vụ với số tiền gần 120 triệu đồng. Kết quả xử lý, đã xử kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với 03 viên chức, kiểm điểm rút kinh nghiệm 06 viên chức và thu hồi đủ số tiền chậm nộp.

Trong kỳ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án nhận hối lộ (khởi tố bổ sung) xảy ra tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long, Phòng giao dịch Nguyễn Huệ với nguyên Phó Giám đốc chi nhánh, kiêm Trưởng phòng giao dịch Nguyễn Huệ, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và nhận hối lộ. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đình Thuyết

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra