Đảm bảo đến năm 2023 có 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT

Thứ tư, 04/05/2022 17:21
(ThanhtraVietNam) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 546/QĐ-TTg về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2022-2025. Trong đó, giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện BHYT cho học sinh, sinh viên, đảm bảo đến năm 2023 có 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: “UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT tại địa phương”.

Đồng thời, chỉ đạo các Sở, ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch và giải pháp triển khai thực hiện để đạt chỉ tiêu được giao. Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về người lao động, tiền lương của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn để rà soát, đối chiếu và xử lý tình trạng trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT.

Đặc biệt, trình Hội đồng nhân dân để bố trí ngân sách địa phương và huy động mọi nguồn lực tập trung hỗ trợ các đối tượng, gồm: Người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a Khoản 9 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ; người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; học sinh, sinh viên để tăng tỷ lệ tham gia BHYT của các nhóm đối tượng này.

Mặt khác, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về BHYT trên địa bàn. Thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn, do Chủ tịch UBND cấp tỉnh làm Trưởng ban…

leftcenterrightdel
Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện BHYT cho học sinh, sinh viên, đảm bảo đến năm 2023 có 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT. (Ảnh: Minh Nguyệt) 

Theo Quyết định số 546/QĐ-TTg, BHXH Việt Nam chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng tỷ lệ bao phủ BHYT; tổ chức triển khai thực hiện và phát triển đối tượng tham gia BHYT. Chủ động tham mưu, đề xuất với Chính phủ, các Bộ, ngành về những giải pháp, cơ chế, chính sách để phát triển đối tượng tham gia BHYT, đóng BHYT và tổ chức triển khai thực hiện.

Cùng với công tác tuyên truyền, cần triển khai hệ thống mạng lưới tổ chức dịch vụ làm đại lý thu BHXH, BHYT phù hợp với quy định của Luật BHYT, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tham gia BHYT.

Đặc biệt, BHXH Việt Nam có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật BHYT về đóng BHYT tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, đôn đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia; mở rộng tỷ lệ bao phủ BHYT.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, y tế các Bộ, ngành, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên phạm vi toàn quốc tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, tinh thần, thái độ phục vụ người tham gia BHYT.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu đề xuất Luật BHYT sửa đổi để mở rộng đối tượng tham gia BHYT (bổ sung đối tượng thuộc các nhóm chưa quy định trong Luật BHYT hiện hành; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT.

Trong khi đó, Bộ Tài chính bố trí đầy đủ, kịp thời ngân sách để đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT theo quy định. Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách tham gia BHYT đối với các đối tượng do Ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo đảm ổn định để có kế hoạch cân đối ngân sách trung và dài hạn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện BHYT cho học sinh, sinh viên, đảm bảo đến năm 2023 có 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Đáng lưu ý, đưa tiêu chí học sinh, sinh viên tham gia BHYT vào tiêu chí đánh giá xếp loại, thi đua hàng năm của các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Ngoài ra, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể liên quan đến công tác phát triển BHYT cho các bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Công an và Ủy ban Dân tộc./.

Minh Nguyệt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra