Vĩnh Long:

Tăng cường phối hợp, chỉ đạo đối với công tác thi hành án hành chính

Thứ tư, 27/07/2022 09:21
(ThanhtraVietnam) - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản chỉ đạo việc quan tâm, phối hợp, chỉ đạo đối với công tác thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thực hiện Công văn số 842/BTP-TCTHADS ngày 22/3/2022 của Bộ Tư pháp về việc đề nghị quan tâm, phối hợp, chỉ đạo đối với công tác thi hành án hành chính; Công văn số 3728/VPCP-V.I ngày 16/6/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Nghị định 71/2016/NĐ-CP, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long; UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, phối hợp, chỉ đạo đối với công tác thi hành án hành chính như sau:

Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm, hiệu quả Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án và Chỉ thị số 26/CTTTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấp hành pháp luật Tố tụng hành chính và thi hành án hành chính. Trong đó, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân là người phải thi hành án và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của người phải thi hành án.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo thi hành án dân sự (Ảnh: CTTĐT.VL) 

Rà soát, tổ chức thi hành, chỉ đạo tổ chức thi hành dứt điểm các bản án, quyết định hành chính của Tòa án đã có hiệu lực nhưng chưa được thi hành xong mà người phải thi hành án là cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý, nhất là những bản án đã kéo dài nhiều năm hoặc đã có quyết định buộc thi hành án hành chính của Tòa án. Đối với những bản án, quyết định có khó khăn, vướng mắc, chủ động phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan để báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo. Thông tin kết quả thi hành án cho Tòa án đã xét xử sơ thẩm và cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp với Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án đó theo quy định tại khoản 2, Điều 311 Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

Chỉ đạo kiểm tra, xem xét và xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm nghĩa vụ thi hành án hành chính theo đúng quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, nhất là đối với những bản án đã tồn đọng nhiều năm chưa thi hành xong.

Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phối hợp chặt chẽ với Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong công tác thi hành án hành chính, nhất là những nội dung được đề nghị phối hợp tại Kế hoạch công tác thi hành án hành chính năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 110/QĐ-BTP ngày 26/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Công văn số 1362/VPCP-V.I ngày 03/3/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kế hoạch giám sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

Thực hiện quy định tại khoản 26, Điều 2 Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ Tư pháp; khoản 26, Điều 2 Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long; Giao Sở Tư pháp chịu trách nhiệm tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý công tác thi hành án hành chính theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

Định kỳ 6 tháng, 10 tháng và hàng năm hoặc đột xuất các sở, ban, ngành tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long; UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo công tác thi hành án hành chính về Sở Tư pháp để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định. UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện công văn này. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra