Ban hành Đề án về công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Thứ hai, 25/07/2022 15:39
(ThanhtraVietNam)- Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đống Đảng, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước đã thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành Đề án số 04-ĐA/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
leftcenterrightdel
Trưởng ban và 5 Phó trưởng ban phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Phước 

Đề án nhằm mục tiêu ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức kỷ cương, liêm chính; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI. Đồng thời, nâng cao nhận thức và tăng cường ý thức tuân thủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong toàn đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân nhằm hướng tới hành động cụ thể, thiết thực trong công tác PCTN, tiêu cực.

Đề án số 04-ĐA/TU đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đó là đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, rõ nét trong công tác PCTN, tiêu cực. Gắn công tác này với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/05/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đa dạng hóa các phương pháp, cách thức tuyên truyền, đặc biệt tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục, tuyên truyền, nhất là trên nền tảng mạng xã hội (facebook, zalo, fanpage…).

Đồng thời, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản liên quan nhằm hướng đến “không dám tham nhũng”, “không thể tham nhũng”, “không cần tham nhũng”, “không muốn tham nhũng”. Trong đó, tập trung vào các giải pháp đó là: (1) Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; (2) Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; (3) Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; (4) Thực hiện tốt công tác tổ chức; cán bộ để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Đối với việc phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực, Đề án đưa ra một số giải pháp đó là: Tăng cường công tác kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước; công tác tự kiểm tra của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xử lý tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố, công tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử án tham nhũng; nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh đó, kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp các cấp; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy, các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN, tiêu cực.

Khánh Nghi
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra