Thanh tra tỉnh Sóc Trăng:

Quản lý tài sản công bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật

Thứ sáu, 26/05/2023 20:48
(ThanhtraVietNam) - Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng luôn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục giúp công chức, người lao động nhận thức sâu sắc hơn nữa về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xem đây như một động lực mạnh mẽ thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Theo Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023, Thanh tra tỉnh sẽ giảm tối đa chi phí hội nghị, hội thảo, tổng kết, tiếp khách...; thực hiện các biện pháp phù hợp, hiệu quả để tiết kiệm triệt để chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm và các chi phí khác. Đồng thời, tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại, yếu kém và triển khai các biện pháp khắc phục. Nghiêm túc thực hiện các chế độ, định mức quy định trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công và các nguồn kinh phí khác.

Mặt khác, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng nghiêm túc quán triệt Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chương trình tổng thể về THTK, CLP của tỉnh giai đoạn 2021-2025; Chương trình số 02/CTr-UBND ngày 10/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 02/02/2023 của UBND tỉnh Sóc Trăng về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 và Kế hoạch số 14 KH/TTr ngày 10/02/2023 của Thanh tra tỉnh Sóc Trăng về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023. Đặc biệt, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật kết hợp với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng xây dựng và thực hiện nghiêm chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản công theo đúng Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Kiên quyết không đưa vào kế hoạch mua sắm những tài sản chưa phải là nhu cầu cấp thiết. Đảm bảo 100% việc mua sắm tài sản tuân thủ đúng các quy định của nhà nước.

Quản lý sử dụng kinh phí thường xuyên, quản lý tài sản công bảo đảm công khai, dân chủ, tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà nước; không sử dụng tiền ngân sách làm quà biếu...

Đẩy mạnh cải cách hành chính, không ngừng tăng cường việc sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động cơ quan; khai thác, sử dụng có hiệu quả Trang thông tin điện tử của cơ quan; đảm bảo việc tổ chức hội nghị có kế hoạch, nội dung thiết thực, đúng thành phần, đối tượng, các khoản chi phí cho hội nghị, tiếp khách đều được Chánh Thanh tra phê duyệt và đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo quy định.

Công khai những quy định về sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính được giao. Đồng thời, thực hiện tốt các định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu làm cơ sở thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiết kiệm trong chi tiêu hành chính, đảm bảo chi đúng tiêu chuẩn, đúng định mức, đúng mục đích. Không sử dụng xe công vào việc riêng.

Thanh tra tỉnh nhấn mạnh công tác kiểm soát chặt chẽ việc mua sắm, sử dụng tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với cá nhân sử đụng tài sản công vào mục đích cá nhân.

Đối với quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, Thanh tra tỉnh nghiêm túc thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 và Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn quản lý, sử dụng tài sản công có liên quan, đảm bảo các chế độ, định mức, chi tiêu, sử dụng tài sản công đều thực hiện công khai, dân chủ theo quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng nơi làm việc bảo đảm sử dụng đúng mục đích, hiệu quả.

Về lĩnh vực đào tạo, tuyển dụng và thời gian làm việc, Thanh tra tỉnh tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, luân chuyển công chức hợp lý, không để xảy ra tình trạng tuyển dụng không phù hợp với nhu cầu sử dụng. Rà soát, đối chiếu số lượng công chức, người lao động hiện có với vị trí việc làm đang đảm nhiệm để bố trí sắp xếp lại cho phù hợp với nhiệm vụ, chuyên môn, tránh tình trạng sử dụng không đúng với chuyên môn, ngành nghề được đào tạo, không phát huy hết năng lực, sở trường làm lãng phí thời gian, nguồn nhân lực. Tăng cường việc giám sát thực hiện các nội quy, quy chế của Ngành, của cơ quan, tăng cường kỷ luật lao động, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc và nghiêm túc thực hiện quy tắc ứng xử của Ngành.

Về công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, theo Thanh tra tỉnh Sóc Trăng, năm 2023 sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trên các lĩnh vực công tác liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kiên quyết xử lý nghiêm công chức, người lao động có hành vi lãng phí.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt quy chế dân chủ; kịp thời biểu dương khen thưởng những gương điển hình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí./.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra