Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại Lâm Đồng

Thứ ba, 13/09/2022 08:42
(ThanhtraVietNam) - Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác đâu giá quyền sử dụng đất đảm bảo công khai, minh bạch, cạnh tranh bình đẳng để phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực đất đai. Đây là nhiệm vụ cụ thể UBND tỉnh Lâm Đồng đã đề ra nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn trong thời gian tới.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp, theo đúng quy định của pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, ở một số địa phương công tác quản lý đất đai còn một số hạn chế, bất cập như: giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất tại một số nơi còn hạn chế; các trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng chưa được xử lý triệt để; quá tải trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai tại một số địa phương.

leftcenterrightdel
Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác đâu giá quyền sử dụng đất tại Lâm Đồng 

UBND tỉnh yêu cầu, trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung rà soát, xác định và tham mưu ban hành bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với Quyết định số 721/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường (trong đó có thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện) và đẩy mạnh triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4; tích hợp cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính về đất đai trực tuyến; tăng cường, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử; Chủ trì, phối hợp với Bưu điện và các đơn vị có liên quan xây dựng quy chế phối hợp, phương thức triển khai thực hiện việc tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, tài liệu và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai qua dịch vụ Bưu chính công ích.

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để tổ chức quản lý chặt chẽ dữ liệu hình thành trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định; nghiên cứu xây dựng đơn giá cho thuê dịch vụ hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện lưu trữ dữ liệu, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, sử dụng có hiệu quả nguồn lực của các thành phần kinh tế; chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong công tác lập, trình thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2021-2025 của tỉnh, đảm bảo đồng bộ, thống nhất về cơ sở dữ liệu theo đúng quy định và tăng cường đẩy nhanh tiến độ và chất lượng lập quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ, thực hiện tốt việc quản lý, xác định giá đất cụ thể để thu nghĩa vụ tài chính đối với các dự án đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, đảm bảo tính đúng, tính đủ theo quy định.

Công khai, minh bạch, cạnh tranh bình đẳng để phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực đất đai

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nắm bắt thông tin, chấn chỉnh, thực hiện đúng quy định trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là những khu đất sau khi rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước; tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đảm bảo công khai, minh bạch, cạnh tranh bình đẳng để phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực đất đai.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, làm tốt công tác xác định giá khởi điểm đảm bảo phù hợp với giá thị trường để chống thất thu ngân sách nhà nước; tham mưu, đề xuất hoặc hướng dẫn địa phương lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất (trong đó phải quy định rõ điều kiện của người tham gia đấu giá).

UBND các huyện, thành phố, khẩn trương đôn đốc, chỉ đạo hoàn chỉnh, ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp và nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu đặt ra đối với công tác quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030; chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ, chất lượng lập quy hoạch, trình thẩm định và đảm bảo thời gian phê duyệt trước ngày 31/8/2022;

Cùng với đó, chỉ đạo rà soát những vị trí đất hiện đang còn bất cập, chồng chéo, bố trí không hợp lý giữa các quy hoạch đã và đang triển khai thực hiện; kịp thời tổng hợp, báo cáo và đề xuất hướng xử lý, cung cấp thông tin cho cơ quan lập quy hoạch tỉnh; đồng thời, thực hiện lập các thủ tục liên quan đến quy hoạch (điều chỉnh, hủy bỏ hoặc hướng xử lý phù hợp) để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ về quy hoạch trên địa bàn, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và quy định pháp luật đối với việc để xảy ra chồng chéo, bố trí không hợp lý giữa các quy hoạch; công bố, công khai, minh bạch thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất về cơ sở dữ liệu, bản đồ trong hệ thống quy hoạch sử dụng đất cấp huyện./.

Huy Trần
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra