Thanh tra tỉnh Đồng Tháp:

Kết thúc theo dõi thực hiện kết luận thanh tra trách nhiệm

Thứ sáu, 15/09/2023 09:24
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra tỉnh Đồng Tháp vừa có Thông báo số 862/TB-TTr ngày 18/8/2023 về việc kết thúc theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND các huyện: Tam Nông, Thanh Bình, Lai Vung, Lấp Vò và Tháp Mười trong việc chấp hành quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ngày 14/9/2022, Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kết luận thanh tra số 840/KL-TTr về việc thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND các huyện (Tam Nông, Thanh Bình, Lai Vung, Lấp Vò, Tháp Mười) việc chấp hành quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Qua kết quả thanh tra cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số huyện chưa quan tâm thực hiện tốt việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất, đối thoại với công dân…

Thanh tra tỉnh Đồng Tháp kiến nghị các địa phương tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra những hạn chế, thiếu sót, sai phạm qua kết quả thanh tra. Trong đó, tập trung vào các nội dung liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, kiện toàn đội ngũ làm công tác tiếp công dân, bố trí nơi tiếp công dân đúng quy định.

leftcenterrightdel
Một hội nghị triển khai thanh tra chuyên đề về quy hoạch xây dựng của Thanh tra tỉnh Đồng Tháp (Ảnh: TTTĐT)  

Thực hiện việc chi trả bồi dưỡng tiếp công dân theo Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Nghị quyết số 129/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh Đồng Tháp quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh.

Ngày 10/10/2022, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp có Công văn số 1407/VPUBND-TCD-NC về ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa liên quan đến việc thực hiện Kết luận thanh tra số 840/KL-TTr ngày 14/9/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra trách nhiệm đối với chủ tịch UBND các huyện: Tam Nông, Thanh Bình, Lai Vung, Lấp Vò và Tháp Mười trong việc chấp hành quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thanh tra tỉnh Đồng Tháp cho biết, đến nay Chủ tịch UBND các huyện: Tam Nông, Thanh Bình, Lai Vung, Lấp Vò và Tháp Mười đã thực hiện xong 3/3 nội dung kiến nghị theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND các huyện nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, hoàn thành các nội dung kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 840/KL-TTr ngày 14/9/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số huyện chưa chủ động, chậm triển khai tổ chức thực hiện phải đôn đốc, nhắc nhở

Qua theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra, đến nay chủ tịch UBND các huyện: Tam Nông, Thanh Bình, Lai Vung, Lấp Vò và Tháp Mười đã thực hiện xong các nội dung kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 840/KL-TTr ngày 14/9/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh. Thanh tra tỉnh kết thúc việc theo dõi và lưu hồ sơ theo quy định.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra