Bến Tre:

Triển khai các cuộc thanh tra đúng tiến độ, thời gian quy định

Thứ hai, 01/04/2024 11:27
(ThanhtraVietNam) – Thanh tra tỉnh Bến Tre yêu cầu Thanh tra sở, ngành, huyện, thành phố trong thời gian tới phải triển khai các cuộc thanh tra đúng tiến độ, đủ thời gian quy định.

Xác minh tài sản, thu nhập đối với 7 cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải

Tiến hành 11 cuộc thanh tra hành chính

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, trong tháng 3/2024, Thanh tra các đơn vị trong tỉnh tổ chức thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo đúng kế hoạch.

Về thanh tra hành chính, đang tiến hành 11 cuộc (tăng 01 cuộc so với cùng kỳ), kết thúc 05 cuộc, ban hành kết luận 02 cuộc. Nội dung thanh tra: Việc quản lý thu, chi tài chính, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước, các khoản thu khác, công tác quản lý nhà nước về đất đai liên quan đến việc san lấp mặt bằng để xây dựng nhà, công trình trên đất nông nghiệp, …Cùng với đó các lực lượng đã triển khai, thực hiện 05 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại 05 đơn vị.

Về thanh tra chuyên ngành, Thanh tra các sở, ngành tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực như, giao thông, đo lường chất lượng sản phẩm, truyền thông, môi trường, nông nghiệp, y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, tư pháp, xây dựng, nội vụ, ... Tổng số 114 cuộc, (đối với 107 tổ chức, 179 cá nhân). Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện 02 tổ chức và 20 cá nhân vi phạm, yêu cầu khắc phục sai sót số tiền 6,390 triệu đồng. Đồng thời, ban hành 20 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 82 triệu đồng.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, toàn tỉnh tiếp 290 lượt/216 người. Trong đó, tiếp thường xuyên 163 lượt/183 người; lãnh đạo tiếp định kỳ 127 lượt/33 người. Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến đất đai; tranh chấp lối đi; công tác bồi thường, giải tỏa; đất tập đoàn sản xuất; tố cáo về lĩnh vực hành chính; các phản ánh, kiến nghị liên quan đến đất đai và các phản ánh, kiến nghị khác.

Về công tác xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong kỳ, tiếp nhận 224 đơn. Trong đó, đơn không đủ điều kiện xử lý là 20 đơn; đơn đủ điều kiện xử lý là 204 đơn; chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 36 đơn; chuyển trả và hướng dẫn gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 51 đơn; đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước là 117 đơn (khiếu nại 21 đơn; kiến nghị, phản ánh 96 đơn). Đã giải quyết 42 đơn/117 đơn thuộc thẩm quyền, trong đó, đơn khiếu nại 11/21 đơn; kiến nghị, phản ánh: 31/96 đơn. Đang xem xét giải quyết 75 đơn trong hạn giải quyết.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024; triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật và các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh đó,  công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
leftcenterrightdel
Chánh Thanh tra tỉnh Bến Tre - Phạm Minh Hòa phát biểu tại hội nghị giao ban tháng 3/2024 (Ảnh: TTT.BT) 

Không để bức xúc của người dân trở thành "điểm nóng"

Thanh tra tỉnh yêu cầu, các đơn vị liên quan, tập trung tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra đảm bảo đúng tiến độ, thời gian theo kế hoạch được phê duyệt; thanh tra chuyên ngành tập trung thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trên các lĩnh vực quản lý; thực hiện nghiêm việc giám sát hoạt động các đoàn thanh tra; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra đúng theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân định kỳ và đột xuất; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở; kịp thời giải quyết các bức xúc của người dân ngay từ khi mới phát sinh, không để tạo thành "điểm nóng"; tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Trung ương và địa phương; tổ chức thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập, tập trung xử lý nghiêm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tập trung thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục xác minh kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 đối với 08 đơn vị và 57 cá nhân.

Thanh tra tỉnh cũng yêu cầu, Thanh tra sở, ngành, huyện , thành phố thuộc tỉnh, tiếp tục lãnh đạo cán bộ, công chức chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường nề nếp, kỷ cương, kỷ luật hành chính, đoàn kết thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tiếp tục xây dựng, triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra; lập quy trình tham mưu UBND cùng cấp ban hành quyết định về việc định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra một số đơn vị huyện, thành phố theo đúng quy định./.

Đình Thuyết

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra