Ninh Bình:

Xử lý, thu hồi hơn 53 tỷ đồng qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ hai, 20/03/2023 14:25
(ThanhtraVietNam) - Trong năm 2022, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo tích cực triển khai thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) để các cơ quan, đơn vị thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Trung ương đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã khắc phục được hạn chế, yếu kém, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm, có hiệu quả các Quyết định, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo về THTK, CLP như: Đề án số 14/ĐAUBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh về việc phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở… Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình thường xuyên định hướng, xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên sóng phát thanh, sóng truyền hình và trên Trang Thông tin điện tử về công tác thông tin, phổ biến Luật THTK, CLP và các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính phủ đến mọi người dân, góp phần đẩy mạnh việc thực hiện công tác này tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Qua công tác tuyên truyền đã nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về THTK, CLP của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong tỉnh. 

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt và có hiệu quả Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật THTK, CLP… và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý thu, chi NSNN và THTK, CLP. Tăng cường quản lý thu; thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, thu hồi nợ thuế; kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước. Tiếp tục cơ cấu lại chi NSNN theo hướng hiệu quả, bền vững; giữ cơ cấu hợp lý giữa tích lũy và tiêu dùng, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, đảm bảo chi cho con người, an sinh xã hội và chi cho quốc phòng, an ninh. 

leftcenterrightdel
Một góc thành phố Ninh Bình. Ảnh minh hoạ 

Quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch và thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ; chủ động rà soát các chính sách, nhiệm vụ trùng lắp, kém hiệu quả, sắp xếp thứ tự ưu tiên các khoản chi thực hiện theo mức độ cấp thiết, quan trọng và khả năng triển khai thực hiện để hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình, dự án, đề án. Rà soát chặt chẽ kế hoạch sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Kiên quyết loại bỏ các dự án không thật sự cần thiết, kém hiệu quả. Bố trí dự toán chi NSNN từ nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài cho các dự án bảo đảm theo tiến độ đã ký kết với nhà tài trợ, khả năng đáp ứng nguồn vốn đối ứng, tiến độ giải phóng mặt bằng, năng lực của chủ đầu tư quản lý chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Không bố trí vốn vay cho các nhiệm vụ chi thường xuyên.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng Quy chế dân chủ ở cơ sở; quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế quản lý, sử dụng tài sản, công cụ dụng cụ; quy chế làm việc… để làm cơ sở thực hiện THTK, CLP tại cơ quan, đơn vị mình. Thành lập Ban thanh tra nhân dân có vai trò giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật, về giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện quy chế dân chủ, các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Xây dựng Chương trình THTK, CLP năm 2022 của cơ quan, đơn vị mình trong đó đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu và tiêu chí đánh giá tiết kiệm, các biện pháp chủ yếu để thực hiện gắn với chức năng nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, địa phương.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc THTK, CLP đã được lãnh đạo các cấp, các ngành quan tâm và chỉ đạo thường xuyên, các cơ quan, đơn vị thanh tra trong tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình đã chủ động triển khai công tác thanh tra toàn diện, thanh tra chuyên ngành trên các lĩnh vực quản lý, tập trung tăng cường công tác thanh tra chấp hành chính sách pháp luật, THTK, CLP theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.    

Năm 2022, các tổ chức thanh tra trong tỉnh đã triển khai 141 cuộc thanh tra hành chính đối với 150 đối tượng; tổng số tiền, tài sản sai phạm đã xử lý, thu hồi là trên 7,7 tỷ đồng. Về thanh tra chuyên ngành, toàn tỉnh đã thực hiện 801 cuộc với 1376 cơ quan, tổ chức, đơn vị và 1291 cá nhân; trong đó, đã xử lý, thu hồi hơn 45,8 tỷ đồng, ban hành kết luận 754 cuộc. Nhìn chung, các cơ quan thanh tra đã làm tốt vai trò quản lý nhà nước về công tác thanh tra. Năng lực, trình độ chuyên môn của các cơ quan thanh tra, công chức, thanh tra viên ngày càng nâng cao. Mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán ngày càng hiệu quả hơn. Các cơ quan thanh tra đã thật sự trở thành công cụ quan trọng trong công tác quản lý nhà nước, từng bước trở thành thiết chế hữu hiệu để kiểm soát các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quyền hành chính.

Ngoài ra, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã triển khai Dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi cho các đơn vị, tăng cường giao dịch điện tử, công khai, minh bạch. Đến nay, đã có 1.014 đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh đăng ký sử dụng dịch vụ công, đạt tỷ lệ 100% số đơn vị phải đăng ký tham gia dịch vụ công theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; 100% các đơn vị sử dụng ngân sách cài đặt ứng dụng Cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, Kho bạc Nhà nước đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thủ tục, hồ sơ thanh toán của các đơn vị theo đúng chế độ quy định.

Có thể thấy, công tác THTK, CLP năm 2022 của tỉnh Ninh Bình đã có nhiều chuyển biến. Các đơn vị đã xây dựng ban hành và triển khai thực hiện Chương trình THTK,CLP năm 2022 của đơn vị mình, cụ thể bằng các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí đã đi vào trọng tâm, trọng điểm cho thấy việc triển khai thực hiện của các đơn vị, địa phương cơ bản đã được quan tâm đúng mức việc thực hiện công khai, minh bạch.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được thời gian vừa qua, trong năm 2023, tỉnh Ninh Bình cần tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương về các giải pháp cụ thể liên quan đến công tác THTK, CLP. Thực hiện nghiêm túc Luật THTK, CLP để nâng cao ý thức, trách nhiệm của thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo thực hiện. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 và Chương trình tổng thể về THTK, CLP năm 2023.   

Rà soát, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung ban hành mới các định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đầu tư xây dựng, đất đai, chi tiêu ngân sách, tài sản công, tài nguyên thiên nhiên. Thực hiện nghiêm các quy định về công khai trong các lĩnh vực như: Sử dụng kinh phí của đơn vị sử dụng kinh phí về mua sắm, quản lý, trang thiết bị, sử dụng tài sản, đặc biệt là đối với phương tiện đi lại, thiết bị làm việc... tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao vai trò giám sát của các tổ chức, đoàn thể quần chúng và nhân dân trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa THTK, CLP với việc đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đặc biệt là tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Xác định nhiệm vụ THTK, CLP là công tác trọng tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp để tập trung chỉ đạo thực hiện. Cùng với đó, triển khai, thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát tại các đơn vị trên địa bàn theo kế hoạch đã được phê duyệt./.

 

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra