Long An:

Hạn chế các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp vượt cấp đến cơ quan Trung ương

Thứ ba, 17/10/2023 10:15
(ThanhtraVietNam) - Kế hoạch số 1339/KH-UBND ngày 19/5/2023 của UBND tỉnh Long An đề ra nhiệm vụ nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp dân định kỳ; gắn công tác tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo; phấn đấu đạt tỷ lệ 100% người đứng đầu cơ quan hành chính tiếp dân định kỳ theo quy định.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

UBND tỉnh Long An vừa ban hành Kế hoạch 1339/KH-UBND ngày 19/5/2023 để thực hiện Kế hoạch 633/KH-TTCP ngày 27/02/2023 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai theo Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 và các kiến nghị của Đoàn giám sát tại Báo cáo số 334/BC-ĐGS.

Theo UBND tỉnh Long An, Kế hoạch này được ban hành nhằm cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả các nội dung như nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện Nghị quyết 623/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật; hạn chế tối đa các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài, công dân tập trung tới các cơ quan Trung ương trước, trong và sau thời gian diễn ra các kỳ họp của Trung ương khóa XIII, Quốc hội khóa XV và các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của đất nước.

Cùng với đó, nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp dân định kỳ; phát huy hiệu quả công tác tiếp công dân gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo; phấn đấu đạt tỷ lệ 100% người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp tiếp công dân định kỳ đầy đủ theo quy định kể từ năm 2023.

Kế hoạch này cũng nhằm định hướng, đầu tư nguồn lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bên cạnh đó là đổi mới hình thức, nội dung và lựa chọn vấn đề tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả.

leftcenterrightdel
Hoạt động tiếp dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Long An. Ảnh: baolongan.vn 

Một mặt, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa các cơ quan hành chính với cơ quan tư pháp; giữa các cơ quan Trung ương và địa phương trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thông tin và dự báo kịp thời tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân; triển khai hiệu quả mô hình luật sư, luật gia tư vấn miễn phí tại Trụ sở Tiếp công dân của các địa phương.

Mặt khác, kịp thời phát hiện những thiếu sót, tồn tại trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để để kịp thời chấn chỉnh, xử lý.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra trách nhiệm về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Để thực hiện những yêu cầu này, UBND tỉnh Long An giao Ban Nội chính - Tiếp công dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh thực hiện Chương trình phối hợp số 02/CTPH-MTTQ-TTCP-BTP-HLG-LĐLS giữa Ban Thường trực UBMTTQVN, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai mô hình luật sư, luật gia tư vấn miễn phí tại Trụ sở tiếp công dân của các địa phương và kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ kỳ họp của Trung ương khóa XIII, Quốc hội khóa XV và các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của đất nước

Chủ trì, liên hệ với Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước để nắm tình hình công dân tỉnh Long An có mặt tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; kịp thời phát hiện những điểm nóng khiếu kiện đông người, phức tạp để kiến nghị đến cấp có thẩm quyền xử lý.

Đồng thời, Ban Tiếp công dân tỉnh phải kịp thời thông báo cho các địa phương có vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp; có đối tượng khiếu nại, tố cáo thường xuyên tụ tập tại trụ sở các cơ quan ở Trung ương và yêu cầu cử Tổ công tác phối hợp, vận động, đưa công dân trở về địa phương.

Đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp thì mời Tổ công tác ở huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An và đại diện cơ quan có liên quan cùng tiếp, đồng thời đề xuất biện pháp xử lý vụ việc.

Đối với Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh giao cơ quan này chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra trách nhiệm thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời, nghiêm khắc những trường hợp thiếu trách nhiệm, vi phạm các quy định của pháp luật; tổng hợp và báo cáo tình hình, kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân để UBND tỉnh báo cáo Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.

Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài của công dân; chủ trì Tổ rà soát tỉnh trong việc kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành và một số địa phương nắm chắc các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp mới phát sinh, các kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp, bảo đảm giải quyết kịp thời ngay tại địa phương, cơ sở.

Còn đối với sở, ngành và UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình của đơn vị mình, tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung thực hiện theo Kế hoạch này, tổng kết thực hiện kế hoạch định kỳ hàng quý, báo cáo nội dung kèm báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo quý gửi về Thanh tra tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Để đảm bảo hiệu quả của Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, khẩn trương tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện ở cấp dưới, các đơn vị trực thuộc để bảo đảm nghiêm túc trong công tác thực hiện Kế hoạch số 633/KH-TTCP ngày 27/02/2023 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra