Thanh tra Chính phủ:

Đổi mới và có giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ tư, 12/05/2021 14:23
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra Chính phủ (TTCP) xác định bộ máy trong sạch, tinh gọn cùng với nguồn nhân lực chất lượng cao là nền tảng để TTCP và ngành thanh tra hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, theo đó tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng cơ quan TTCP và ngành Thanh tra toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Xây dựng tổ chức bộ máy các cơ quan thanh tra tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao…

Vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động để triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tập trung nhiệm vụ hoàn thiện thể chế và phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy các cơ quan thanh tra tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo chuyển biến tích cực trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công khai, minh bạch nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cơ quan này đã xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và các đột phá chiến lược, đảm bảo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chương trình hành động này đạt mục tiêu, hiệu quả cao nhất.

Theo đó, nhiệm vụ, giải pháp được Thanh tra Chính phủ nêu ra gồm:

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cơ quan này xác định việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, các văn bản khác của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ,... có liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ.

Tập trung hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền họp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng pháp luật.

Thanh tra Chính phủ xác định hoạt động thanh tra cần phải có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với bối cảnh, tình hình đất nước. Căn cứ Định hướng công tác thanh tra hàng năm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội ở các cấp, các ngành; đổi mới trong xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra; nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động thanh tra.

leftcenterrightdel
 TTCP vừa ban hành Chương trình hành động của mình để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN

Đồng thời, chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phối hợp chặt chẽ với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân nhằm tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đổi mới, có giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung ở những địa bàn, lĩnh vực xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp, không để phát sinh “điểm nóng”.

Tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu lực, hiệu quả; khẩn trương triển khai thực hiện những quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập, kiểm soát xung đột lợi ích, phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước, thanh tra phát hiện, xử lý tham nhũng... tập trung xử lý nghiêm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng; tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác kê khai tài sản, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện quy định về công khai, minh bạch trên các lĩnh vực.

Cùng với đó, Thanh tra Chính phủ xác định tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng cơ quan Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Xây dựng tổ chức bộ máy các cơ quan thanh tra tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm", những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ thanh tra các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyến giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra./.

Lan Anh

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra