Đà Nẵng:

Tiếp công dân, giải quyết KNTC góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị

Thứ hai, 27/02/2023 18:49
(ThanhtraVietNam) - Trong thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo (KNTC) được Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Được sự hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, sự phối kết hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, ngành Thanh tra thành phố đã giúp lãnh đạo các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn KNTC, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã sử dụng phần mềm Hệ thống CSDL

Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết KNTC năm 2022 (từ 01/8/2021 đến 15/7/2022) của UBND thành phố Đà Nẵng cho thấy, năm qua UBND thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội; Quy định số 11- QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ… liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Bên cạnh đó, để phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước trong công tác xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, UBND thành phố nghiên cứu, xây dựng văn bản thay thế Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định chi tiết quy trình giải quyết khiếu nại của tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Việc xây dựng văn bản một mặt để cụ thể hóa, cập nhật các quy định mới trong các văn bản pháp luật, mặt khác để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các biểu mẫu, tiêu chí nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, yêu cầu giám sát về công tác giải quyết khiếu nại trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, để đảm bảo việc triển khai thực hiện hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố (Hệ thống CSDL) được thống nhất, đồng bộ và phát huy hiệu quả, thiết thực, UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai, sử dụng hệ thống CSDL, cập nhật thường xuyên, đầy đủ, kịp thời kết quả tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư của công dân theo đúng yêu cầu của Hệ thống CSDL. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị khối Đảng cập nhật, bổ sung phần mềm Hệ thống CSDL để triển khai cho các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các Ban của HĐND thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các cơ quan tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan phục vụ việc quản lý công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn theo yêu cầu. Đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã sử dụng phần mềm Hệ thống CSDL phục vụ quản lý tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh tại cơ quan, đơn vị mình theo quy trình.

Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến đất đai, chế độ chính sách

Năm 2022, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp các ngành và các cơ quan Thanh tra trên địa bàn thành phố đã tiếp 4.910 lượt/4.386 người (trong đó Ban Tiếp công dân thành phố tiếp 1.014 lượt/1.014 người; lãnh đạo UBND thành phố tiếp dân định kỳ và đột xuất 23 lượt/23 người; thủ trưởng các cấp, các ngành tiếp 854 lượt/888 người; các cơ quan thanh tra tiếp 3.019 lượt/2.461 người). Số đoàn đông người là 11 đoàn với 72 người.

Nội dung tiếp công dân chủ yếu về công tác giải tỏa đền bù, bố trí đất tái định cư, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất, tranh chấp ranh giới đất, ô nhiễm môi trường, về chính sách lao động, chế độ lương, thưởng của người lao động, chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ người có công với cách mạng, chính sách hỗ trợ nhà đất đối với người có công.

Tổng số đơn tiếp nhận là 5.592 đơn (tiếp nhận trong kỳ: 5.173 đơn, kỳ trước chuyển sang: 419 đơn). Qua phân loại có 3.532 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết (85 đơn khiếu nại, 54 đơn tố cáo, 3.393 đơn kiến nghị, phản ánh).

leftcenterrightdel
 Một góc thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Hoàng Minh)

Đối với các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài, UBND thành phố thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng và các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức rà soát lại các vụ việc có công dân khiếu nại là người địa phương và một số trường hợp công dân ở địa phương khác nhưng khiếu nại liên quan đến vụ việc trên địa bàn thành phố. Thực hiện Công văn số 260/TTCP-BTCDTW ngày 25/02/2022 và Kế hoạch số 1910/KH-TTCP ngày 29/10/2021 của Thanh tra Chính phủ, UBND thành phố đã chỉ đạo Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan để rà soát. Theo đó, ngày 29/6/2022, Thanh tra thành phố đã có Báo cáo số 467/BC-TTTP báo cáo Thanh tra Chính phủ về nội dung này.

Có thể thấy, công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết KNTC của các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong năm 2022 đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật về KNTC. Đặc biệt đối với các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền, các cấp, các ngành đã tập trung giải quyết ngay thông qua việc tiếp công dân, tổ chức đối thoại công khai, dân chủ và hòa giải ngay ở cơ sở hoặc ban hành Quyết định giải quyết theo quy định.

Việc tổ chức đối thoại với công dân khi giải quyết khiếu nại được cơ quan thẩm tra, xác minh và người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thực hiện theo đúng quy định. Qua đối thoại, có nhiều trường hợp người khiếu nại nhận thức được cách giải quyết đúng đắn, có lý, có tình của cơ quan có thẩm quyền nên đã rút đơn và chấm dứt khiếu nại, điều này đã góp phần hạn chế tình hình tiếp khiếu trên địa bàn thành phố.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã tập trung chỉ đạo kịp thời, giám sát, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; phối hợp chặt chẽ với Trụ sở tiếp công dân của thành phố trong việc tiếp công dân, xử lý và giải quyết KNTC.

Còn những khó khăn, vướng mắc

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời gian qua công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn thành phố còn một số tồn tại, hạn chế. Một số vụ việc KNTC có nội dung phức tạp, quá trình lịch sử lâu dài, nội dung liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành và có nhiều quan điểm khác nhau nên thời gian xác minh và giải quyết kéo dài so với quy định.  

Một số địa phương chưa phát huy hết thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu; chậm triển khai hoặc chưa nghiêm túc trong việc triển khai chỉ đạo của UBND thành phố trong việc giải quyết đơn thư; chưa chủ động xử lý hoặc báo cáo, đề xuất xử lý những vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, nhất là trong công tác giải tỏa, đền bù.

Đáng nói, một số trường hợp, người KNTC không phối hợp tốt với cơ quan thẩm tra, xác minh hoặc người có thẩm quyền giải quyết KNTC trong việc tham gia các buổi làm việc, cung cấp hồ sơ; không tham gia các buổi tiếp để làm rõ nội dung KNTC nên gây khó khăn trong quá trình thụ lý và giải quyết.  

UBND thành phố Đà Nẵng nhận định, nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại nêu trên là do hiện nay có một số cơ quan Trung ương vẫn chuyển đơn về địa phương yêu cầu giải quyết và báo cáo đối với các trường hợp đã có văn bản giải quyết của các cấp, các ngành nhưng công dân vẫn tiếp khiếu. Vì vậy, gây lúng túng, khó xử lý cũng như không chấm dứt được việc giải quyết KNTC.

Nhiều trường hợp công dân lợi dụng quyền KNTC để khiếu nại kéo dài mặc dù vụ việc đã được các cơ quan chức năng giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Số lượng cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư ít, trong khi khối lượng công việc lớn nên việc tham mưu giải quyết đơn, tiếp công dân còn chậm trễ.

Ngoài ra, trình độ nhận thức pháp luật nói chung và pháp luật về KNTC trong Nhân dân chưa đồng đều. Còn tình trạng khiếu nại đòi hỏi, yêu cầu quá đáng theo kiểu “cầu may” hoặc bị một số phần tử quá khích, kích động, lôi kéo nhằm gây khó khăn cho việc thực hiện các dự án, công trình.

Tiếp tục coi tiếp công dân, giải quyết KNTC là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng

Để thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC góp phần vào việc giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, trong thời gian tới, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành và UBND các quận, huyện tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

Tiếp tục quán triệt, học tập, tuyên truyền gắn với việc thực hiện các văn bản của Bộ Chính trị, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Tổ chức tốt công tác tiếp công dân; chủ động theo dõi, nắm tình hình KNTC ngay từ khi mới phát sinh để kịp thời chỉ đạo giải quyết dứt điểm tại cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng”; tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, đặc biệt quan trọng, là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm đạt được mục tiêu giảm khiếu kiện phức tạp, đông người, vượt cấp.

Thực hiện nghiêm túc việc sử dụng Hệ thống CSDL tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố. Xây dựng, thành lập Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn, việc quản lý sử dụng hệ thống CSDL. Mặt khác, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan nghiên cứu, cập nhật, bổ sung, nâng cấp phần mềm Hệ thống CSDL để đáp ứng yêu cầu sử dụng của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC. Ngoài ra, thường xuyên triển khai các lớp bồi dường, tập huấn nghiệp vụ công tác xử lý đơn, thư, giải quyết KNTC cho cán bộ làm công tác này./.

Hoàng Minh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra