Quảng Ngãi: Xử lý chồng chéo, trùng lắp trong thanh tra doanh nghiệp ngày càng hiệu quả

Thứ năm, 26/09/2019 11:20
(ThanhtraVietNam) – Đánh giá về công tác thanh tra trong 9 tháng đầu năm 2019, UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận định: “Kế hoạch thanh tra của các cấp, các ngành được phê duyệt đảm bảo đúng định hướng của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; việc xử lý chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra ngày càng hiệu quả hơn, nhất là đối với thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp”.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã chỉ đạo toàn ngành Thanh tra xây dựng, trình Thủ trưởng cùng cấp phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 với tổng cộng 248 cuộc thanh tra, kiểm tra trên nhiều lĩnh vực, đảm bảo đúng trọng tâm, định hướng chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, toàn ngành đã thực hiện 1.085 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 2.189 đơn vị, phát hiện 1.097 đơn vị có sai phạm, với tồng số tiền gần đồng 33.863,31 triệu đồng và 3.354.602,69m2 đất cùng nhiều sai phạm khác. Qua thanh tra đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước 4.082,7 triệu đồng và 83.082,52 m2 đất, xử lý khác 29.780,61 triệu đồng và 3.271.520,17 m2 đất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện 10 cơ chế, chính sách, chuyển cơ quan điều tra xem xét 01 vụ 01 đối tượng; ban hành 885 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tống số tiền 4.012,9 triệu đồng cùng nhiều sai phạm khác.

Trong đó, về thanh tra hành chính, toàn ngành đã thực hiện 79 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 136 đơn vị, phát hiện 62 đơn vị có sai phạm, với tổng số tiền 32.928,91 triệu đồng và 3.354.602,69m2 đất cùng nhiều sai phạm khác.

Đồng thời, triển khai thực hiện 1.006 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (134 cuộc thành lập Đoàn, 872 lượt thanh trạ kiểm tra độc lập) đối với 2.053 cá nhân, tổ chức trên nhiều lĩnh vực, phát hiện 832 cá nhân và 203 tổ chức có sai phạm, với tổng số tiền 934,4 triệu đồng. Qua thanh tra đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước 831,2 triệu đồng, xử lý khác 103,2 triệu đồng, ban hành 885 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 4.012,9 triệu đồng, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện 03 cơ chế, chính sách và nhiều biện pháp xử lý vi phạm khác.

leftcenterrightdel
 Một buổi công bố Quyết định thanh tra của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi (ảnh: Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi)

Cùng với công tác thanh tra, ngành Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2019, toàn ngành đã đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 65 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra. Qua đó, thu hồi nộp ngân sách 2.072,4 triệu đồng/5.010,49 triệu đồng và 2.880,7m2 đất/539.236,6m2 đất.

Đáng chú ý, UBND tỉnh đã chỉ đạo tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch số 4074/KH-UBND của UBND tỉnh. Cụ thể là việc ứng dụng phần mềm theo dõi và hỗ trợ xử lý trùng lắp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và của Thanh tra tỉnh về kế hoạch thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo xử lý 227 doanh nghiệp có dấu hiệu trùng lắp trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019... Nhờ đó, tình hình đã có chuyển biến tích cực, giảm thiểu trùng lắp, chồng chéo, đồng thời hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp ngày càng công khai, minh bạch hơn.

Ngoài ra, UBND tỉnh còn chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị được nêu tại Báo cáo số 1796/BC-TTCP ngày 20/7/2017 của Thanh tra Chính phủ về kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 332/KL-TTCP ngày 10/02/2015 của Thanh tra Chinh phủ; đồng thời, ban hành 10 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo công tác thanh tra trên nhiều lĩnh vực.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng thẳng thắn chỉ ra chấu lượng kết luận thanh tra của một số sở, huyện còn thấp; việc chủ động thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm của các cơ quan Thanh tra vẫn còn hạn chế; chưa phát huy được hiệu quả công tác thẩm định dự thảo kết luận thanh tra; nhiều cơ quan thanh tra chưa thực hiện tốt việc phối hợp thông tin về thanh tra, kiểm tra để phục vụ công tác theo dõi việc thực hiện của toàn ngành.

Phát huy mặt tích cực và hạn chế, khắc phục những thiếu sót, tồn tại, Quảng Ngãi đặt ra mục tiêu trong 3 tháng cuối năm 2019, tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra của toàn ngành. Đặc biệt, tăng cường thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm; tổ chức thực hiện nghiêm Kế hoạch số 4074/KH-UBND của UBND tỉnh cũng như Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Mặt khác, xem xét xử lý theo quy định đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân cố tình không chấp hành kết luận thanh tra, để tồn đọng kéo dài; kịp thời chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Chỉ đạo triển khai có hiệu quả cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Chỉ đạo xây dựng, phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Như vậy, công tác quản lý nhà nước về thanh tra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày càng được chú trọng và đã có bước chuyển biến tích cực; việc theo dõi, đôn đôc thực hiện kêt luận thanh tra và quyết định xử lý về thanh tra ngày càng được tăng cường và đi vào nề nếp./.

Minh Nguyệt

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra