Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trung học phổ thông huyện Mường Chà, Điện Biên:

Thiếu kiểm tra là nguyên nhân của hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ ba, 26/09/2023 16:39
(ThanhtraVietNam) - Là cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trung học phổ thông huyện Mường Chà đã thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức giảng dạy, học tập quy định về PCTN trong trường học. Tuy nhiên, việc theo dõi, kiểm tra, rà soát thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu chưa toàn diện nên chưa kịp thời phát hiện các tồn tại, hạn chế trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và quản lý, sử dụng kinh phí, ngân sách.

Đã đưa quy định về phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trung học phổ thông huyện Mường Chà (gọi tắt là Trường) là cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên, được thành lập nhằm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đối tượng là học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh thuộc gia đình định cư lâu dài tại khu vực có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.

Nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động của Trường được hình thành từ nguồn ngân sách Sở Giáo dục và Đào tạo phân bổ giao dự toán hằng năm.

Việc quản lý, sử dụng ngân sách của Trường thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành và quy định điều hành ngân sách hằng năm của UBND tỉnh.

Thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực; việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng kinh phí, ngân sách tại Trường giai đoạn năm 2021 - 2022, Thanh tra tỉnh Điện Biên ghi nhận, Trường đã thực hiện xây dựng kế hoạch PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức thực hiện niêm yết công khai; thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức giảng dạy, học tập quy định về PCTN trong trường học.

Hiệu trưởng đã chỉ đạo xây dựng và ban hành các quy định, quy chế liên quan đến chức năng, hoạt động của Trường làm cơ sở để chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, hoạt động và tổ chức thực hiện biện pháp công khai, minh bạch.

Đã ban hành các quyết định công khai về tài chính, ngân sách; mua sắm, đầu tư công; xây dựng, ban hành các quy định về định mức tiêu chuẩn; thực hiện các quy định về công khai trong quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo bồi dưỡng, chính sách tiền lương đối với viên chức.

Hằng năm tổ chức xây dựng dự toán đảm bảo nội dung, thời gian theo quy định.

leftcenterrightdel
Một hoạt động của Trường. 

Tồn tại và nguyên nhân

Tuy nhiên, việc thực hiện công khai tài chính ngân sách chưa đầy đủ, thiếu bản công khai dự toán thu chi, quyết toán ngân sách các Quý trong năm theo quy định.

Trong năm 2021, 2022, Trường không công khai dự toán thu chi, quyết toán ngân sách các Quý theo quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC, số 90/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Xây dựng, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ chưa bám sát các quy định pháp luật hiện hành; xây dựng Quy chế căn cứ vào văn bản hết hiệu lực như: Quy chế năm 2021 căn cứ vào Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 31/12/2006 của UBND tỉnh; Quy chế năm 2022 căn cứ vào Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (đã được thay thế bởi Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ); quy chế năm 2021, 2022 căn cứ vào văn bản số 351/UBND-TH ngày 21/3/2011 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 (đã được thay thể bởi Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017).

Chưa mở đầy đủ sổ sách kế toán theo quy định (chưa mở Sổ chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa; Sổ chi tiết doanh thu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Sổ chi tiết thanh toán với khách hàng; Sổ chi tiết các khoản tạm thu theo quy định tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp).

Ngoài ra, đoàn thanh tra cũng phát hiện một số gói thầu mua sắm báo giá không ghi đầy đủ thông tin như ngày, tháng, năm..và việc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh ký các quyết định hợp đồng lao động và thông báo hợp đồng lao động cho các đơn vị sự nghiệp công lập là sai quy định.

Thanh tra tỉnh Điện Biên nhận định, những tồn tại chỉ ra qua thanh tra xuất phát từ việc theo dõi, kiểm tra, rà soát thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu đối với từng lĩnh vực, nhiệm vụ chưa toàn diện, dẫn đến chưa kịp thời phát hiện các tồn tại, hạn chế để chấn chỉnh khắc phục.

Ngoài ra, viên chức kế toán trường được giao nhiệm vụ tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ PCTN, tiêu cực chưa kịp thời cập nhật đầy đủ các quy định của pháp luật dẫn đến tham mưu một số nội dung liên quan đến các biên pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực còn chưa đầy đủ; viên chức kế toán được giao nhiệm vụ tham mưu trong công tác tài chính của đơn vị chưa có nhiều kinh nghiệm và thời gian để nghiên cứu các văn bản, chế độ, chính sách liên quan dẫn đến việc thực hiện mở sổ sách kế toán chưa đầy đủ.

Ngoài việc phải kiểm điểm trách nhiệm cá nhân đối với các hạn chế, khuyết điểm để rút kinh nghiệm, xây dựng các giải pháp chấn chỉnh khắc phục các tồn tại, hạn chế qua thanh tra, Hiệu trưởng Trường còn phải chỉ đạo rà soát, xây dựng, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; chấn chỉnh trong công tác hạch toán kế toán, các khoản tạm thu; mở Sổ chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa; Sổ chi tiết doanh thu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính./.

Thái Minh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra