Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tỉnh Quảng Nam năm 2022 tăng so với năm 2021

Thứ ba, 20/12/2022 14:17
Trong năm 2022, các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp tiếp nhận, xử lý 9.524 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước (tăng 1.110 đơn).

Theo báo cáo số 222/BC-UBND về kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng năm 2022 và nhiệm vụ công tác năm 2023 của UBDN tỉnh Quảng Nam, năm 2022, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Thanh tra, Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành của các cấp. Năm 2022, các ngành, các cấp đã phối hợp tổ chức 171 lớp/14.246 người tham gia.

leftcenterrightdel
Tình hình công dân đến các cơ quan Nhà nước khiếu kiện cũng như tình hình phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có tăng so với cùng kỳ năm trước 

UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác tiếp công dân. Năm 2022, các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh tổ chức tiếp 12.492 lượt/13.222 người, tăng 22,3% về số lượt so với cùng kỳ năm trước; có 60 đoàn nhiều người, tăng 39,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, thủ trưởng các cấp đã tiếp 2.398 lượt/2.585 người/2.367 vụ; có 20 đoàn nhiều người, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước.

Qua tiếp công dân, các ngành, các cấp đã tiếp nhận nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; tranh chấp quyền sử dụng đất, xác định nguồn gốc đất…, và một số nội dung liên quan đến công tác hành chính, công chức; các đơn vị, địa phương đã giải thích rõ các quy định của pháp luật có liên quan và hướng dẫn người khiếu kiện đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Đối với Lãnh đạo tỉnh, việc thực hiện tiếp công dân định kỳ và đột xuất đảm bảo đúng quy định; ban hành thông báo kết luận nội dung tiếp công dân và chỉ đạo cụ thể cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện nên việc thực hiện các thông báo kết luận tiếp công dân luôn kịp thời, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của công dân.

Các cơ quan quản lý nhà nước các cấp tiếp nhận, xử lý 9.524 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước (tăng 1.110 đơn). Trong đó, 564 đơn khiếu nại, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước (tăng 26 đơn); 161 đơn tố cáo, tăng 85,1% so với cùng kỳ năm trước (tăng 74 đơn); 8.799 đơn kiến nghị, phản ánh, tăng 12,96% so cùng kỳ năm trước (tăng 1.010 đơn).

Các cơ quan quản lý nhà nước các cấp đã giải quyết 224/308 vụ khiếu nại lĩnh vực hành chính thuộc thẩm quyền (trong đó, số vụ việc giải quyết bằng Quyết định hành chính 190 vụ (trong đó, số quyết định đã thực hiện xong 16317), số vụ việc rút đơn thông qua giải thích, thuyết phục 34 vụ), đạt tỷ lệ 72,7%. Số vụ giải quyết lần đầu: khiếu nại đúng 22 vụ, khiếu nại sai 117 vụ, khiếu nại đúng một phần 14 vụ. Số vụ khiếu nại giải quyết lần hai: công nhận quyết định giải quyết lần đầu 34 vụ; hủy, sửa quyết định giải quyết lần đầu 03 vụ. Số vụ khiếu nại chuyển sang kỳ sau 84 vụ (vụ việc đang thẩm tra, xác minh và vụ việc mới phát sinh). Qua giải quyết đơn khiếu nại đã khôi phục quyền lợi cho 22 cá nhân với 2.534 triệu đồng và 2.097 m2 đất ở; kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 287,76 triệu đồng.

Đồng thời, các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh đã giải quyết 28/39 vụ tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 71,8%. Số vụ tố cáo đúng 09 vụ, số vụ tố cáo sai 14 vụ, số vụ tố cáo có đúng có sai 05 vụ. Số vụ tố cáo chuyển sang kỳ sau 11 vụ (vụ việc đang thẩm tra, xác minh và vụ việc mới phát sinh).

Bên cạnh đó, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành kiểm tra, rà roát, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ tại Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019. Qua kiểm tra, rà soát, đến nay không có vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

Nhìn chung, tình hình công dân đến các cơ quan Nhà nước khiếu kiện cũng như tình hình phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có tăng so với cùng kỳ năm trước, nhưng được sự quan tâm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nên công tác này được thực hiện kịp thời, đúng quy định pháp luật./.

Đình Sang

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra