Cải cách hành chính luôn là nhiệm vụ trọng tâm

Trong giai đoạn 2016 - 2020, công tác CCHC của tỉnh Phú Thọ được tiếp tục xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do đó, công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC đã được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thông qua việc ban hành kịp thời hệ thống các văn bản như:

Các Văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú thọ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã xác định: “…tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm trong bốn khâu đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt, cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực và du lịch để kinh tế phát triển nhanh, bền vững...”. Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/4/2016, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020;

Văn bản chỉ đạo của HĐND tỉnh: Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 của HĐND tỉnh về việc thực hiện 4 khâu đột phá về huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội then chốt, phát triển nguồn nhân lực, phát triển du lịch và cải cách hành chính tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020;

Các Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh: UBND tỉnh đã ban hành hệ thống các văn bản như: Kế hoạch CCHC giai đoạn 2011 - 2015, Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020; hàng năm UBND tỉnh đều ban hành Kế hoạch CCHC năm để tổ chức triển khai, thực hiện…, đảm bảo thực hiện có hiệu quả 6 nhiệm vụ và 10 mục tiêu của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền CCHC, nhất là cải cách TTHC, đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, triển khai sâu rộng, toàn diện đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Thực hiện niêm yết công khai 100% các quyết định, chính sách, thủ tục hành chính có liên quan trực tiếp tới người dân và doanh nghiệp trên trang Website TTHC và trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị. Qua đó đã tăng cường nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân về hoạt động CCHC nhà nước.

Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Phú Thọ. Theo đó, đã quy định cụ thể và chặt chẽ việc thực hiện giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức tại các cơ quan, đơn vị; quy định đảm bảo đưa 100% các TTHC liên quan đến công việc của cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh; Ban Quản lý các Khu công nghiệp; các cơ quan Trung ương tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương và UBND các huyện, thành, thị; UBND các xã, phường, thị trấn đều được thực hiện giải quyết theo cơ chế một cửa. UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Phú Thọ. Trung tâm Hành chính công tỉnh Phú Thọ, đi vào hoạt động sẽ tạo sự chuyển biến cơ bản trong tăng năng suất, hiệu quả làm việc và tăng tính minh bạch trong giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị; giảm bớt đầu mối giải quyết thủ tục hành chính; giảm phiền hà, chi phí, thời gian, công sức cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để phát huy quyền dân chủ của người dân, tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan nhà nước và đội ngũ công chức, viên chức; từ đó, giúp cơ quan hành chính nhà nước điều chỉnh hoạt động của mình, cải tiến cách thức làm việc, quy trình giải quyết công việc để nâng cao chất lượng phục vụ cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp;

Song song với việc lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt về thực hiện CCHC, công tác kiểm tra CCHC được các cấp lãnh đạo chỉ đạo, quan tâm sâu sắc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1001-QĐ/TU ngày 21/6/2017 về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh đối với Đảng ủy và đồng chí đứng đầu cấp ủy của các sở, ngành. Thường trực Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 872-TB/TU ngày 29/12/2017 về chương trình thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2018; Kế hoạch số 10/KH-MTTQ-BTT ngày 27/3/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về giám sát việc thực hiện cải cách hành chính; giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh. Hàng năm UBND tỉnh đều ban hành Kế hoạch Kiểm tra CCHC, công vụ, Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh…Thông qua các đợt kiểm tra đã chỉ rõ những ưu điểm cũng như những hạn chế, đối với từng cá nhân, tổ chức trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CCHC Nhà nước của cơ quan, đơn vị; đồng thời yêu cầu các cá nhân, cơ quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục ngay những hạn chế, đồng thời tiếp tục tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC theo thẩm quyền được giao. Việc kiểm tra CCHC gắn với việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác CCHC, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.

Việc ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước đã góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đến nay, tỉ lệ CBCC được trang bị máy tính phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị đạt trên 97,5%. Ở các xã, phường, thị trấn đạt trên 60%; 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị đã có hệ thống mạng nội bộ. Mạng diện rộng của tỉnh dần hình thành trên cơ sở mạng số liệu chuyên dùng, thiết bị đầu cuối đã kết nối đến 100% các cơ quan nhà nước tỉnh; 100% các cơ quan đơn vị đã sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành phục vụ công tác; 100% CBCC được cấp hộp thư điện tử công vụ; tỉ lệ CBCC thường xuyên trao đổi công việc qua mạng đạt trên 90%; 100% các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị được cấp Chữ ký số do Ban cơ yếu Chính phủ cung cấp. Các cơ quan đơn vị đã ứng dụng Chữ ký số trong các giao dịch điện tử như: Kê khai thuế, kê khai bảo hiểm xã hội, gửi nhận văn bản điện tử. Hệ thống họp trực tuyến giữa tỉnh với Trung ương được sử dụng thường xuyên, đạt hiệu quả tốt; giữa tỉnh với các huyện, thành, thị được duy trì hoạt động, chất lượng cao, phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong năm 2017 tỉnh Phú Thọ đã được Bộ Nội vụ đánh giá xếp loại Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) đạt 82,93 điểm, xếp thứ hạng 11/63 tỉnh, thành (tăng 11 bậc so với năm 2016). Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) đạt: 86,65% (Mục tiêu Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/4/2016, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020 là mức độ hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp đạt mức trên 80% vào năm 2020).

leftcenterrightdel

Bảng Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC

Để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi đến cơ quan nhà nước giải quyết TTHC, nâng cao năng lực Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Phú Thọ đã thực hiện có hiệu quả khâu đột phá về CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC; đã quyết liệt trong chỉ đạo rà soát TTHC để cắt giảm về thời hạn giải quyết và quy trình giải quyết, thuộc thẩm quyền giải quyết ở cả ba cấp tỉnh, huyện, xã, đối với một số lĩnh vực cụ thể: Sở Tài nguyên và Môi trường, đã có 07 TTHC được rút ngắn thời gian giải quyết; Sở Y tế đã thực hiện rà soát, cắt giảm thời hạn giải quyết đối với 100/191 TTHC, số thời gian giải quyết TTHC, trung bình cắt giảm được 16,8 ngày/01 TTHC, nhiều TTHC đã thực hiện cắt giảm lên đến trên 30% thời gian giải quyết; Sở Nội vụ đã thực hiện cắt giảm quy trình giải quyết và thời hạn giải quyết đối với 99/115 TTHC, cắt giảm được quy trình giải quyết từ 1 đến 2 quy trình so với Quyết định công bố bộ TTHC của Bộ Nội vụ (trong đó 08 TTHC giảm được 2 quy trình; 91 TTHC giảm được 1 quy trình); có 64/115 TTHC cắt giảm được thời hạn giải quyết (trong đó có 5 TTHC giảm 1 ngày; 14 TTHC giảm 2 ngày; 9 TTHC giảm 3 ngày; 5 TTHC giảm 4 ngày; 15 TTHC giảm 5 ngày; 2 TTHC giảm 8 ngày; 12 TTHC giảm 10 ngày; 02 TTHC giảm 20 ngày); Thực hiện chuyển 16 TTHC thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về Hội cho UBND cấp huyện thực hiện. Trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư, một số TTHC được rút ngắn thời hạn giải quyết (rút ngắn từ 01 đến 04 ngày) như: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; thủ tục thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư. 

leftcenterrightdel

Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ kiểm tra hoạt động thực tế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba (Ảnh: PhuthoPortal) 

UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; đã quy định rất rõ ràng, cụ thể về đối tượng thực hiện, quy trình, thời gian tối đa trong chuyển giao hồ sơ… nghiêm túc thực hiện việc xin lỗi cá nhân, tổ chức bằng văn bản, khi có sai sót trong quá trình giải quyết các TTHC mà lỗi sai sót đó thuộc về các cơ quan hành chính nhà nước hoặc cán bộ, công chức, viên chức thi hành công vụ. Đến nay, tất cả các cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC, đều duy trì hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; đã thực hiện đưa 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị vào thực hiện giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định đã tạo ra những chuyển biến căn bản trong giải quyết TTHC, giảm phiền hà, đi lại nhiều lần cho cá nhân, tổ chức.

leftcenterrightdel
 Cải cách thủ tục hành chính thuế tại Cục thuế tỉnh Phú Thọ

Thời gian tới, tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả kế hoạch CCHC; kế hoạch tuyên truyền CCHC giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh; Đề án thực hiện khâu đột phá về CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC giai đoạn 2016 - 2020. Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, địa phương trong chỉ đạo thực hiện cải cách TTHC; tiếp tục rà soát, điều chỉnh rút ngắn thời hạn giải quyết, đơn giản hóa quy trình giải quyết TTHC; cắt giảm hoặc đề xuất cắt giảm tối đa các TTHC không cần thiết, chú trọng tập trung các lĩnh vực còn nhiều bức xúc như: đất đai; xây dựng; đầu tư; đăng ký kinh doanh, cấp mã số thuế,... Rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị theo đúng quy định của Trung ương, UBND tỉnh, gắn với thực hiện đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch đề ra. Đưa Trung tâm hành chính công tỉnh Phú Thọ đi vào hoạt động, để thực hiện giải quyết các TTHC cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp theo hướng liên thông, hiện đại. Các cơ quan, đơn vị duy trì thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, Tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Phú Thọ./.

Minh Vỹ - Duy Phường