Thanh tra tỉnh Gia Lai tiếp nhận hơn 1.940 bản kê khai tài sản thu nhập

Thứ tư, 10/04/2024 19:01
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra tỉnh Gia Lai đã tiến hành tiếp nhận và lưu trữ 165 bản kê khai lần đầu, 1.547 bản kê khai hàng năm và 236 bản kê khai bổ sung của các đối tượng của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền kiểm soát của mình.

Theo đó, ngay từ đầu năm Thanh tra tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 64/KH-TTr về xác minh tài sản thu nhập (TSTN) năm 2024 sau khi Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt nội dung Kế hoạch xác minh theo định hướng của Thanh tra Chính phủ; tổ chức bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản thu nhập năm 2024 với sự chứng kiến của đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh theo quy định.

Đồng thời tiến hành tiếp nhận và lưu trữ các bản kê khai TSTN năm 2023 và kê khai TSTN bổ sung của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra tỉnh.

Trong quý, Thanh tra tỉnh đã tiến hành tiếp nhận và lưu trữ 1.948 bản kê khai TSTN (trong đó có 165 bản kê khai lần đầu, 1.547 bản kê khai hàng năm và 236 bản kê khai bổ sung) là các đối tượng của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra tỉnh. Hoàn thành và kết luận việc xác minh TSTN theo Kế hoạch xác minh TSTN năm 2023.

Ngoài ra, về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trong những tháng đầu năm 2024, Thanh tra tỉnh Gia Lai cũng đã xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về thực hiện công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh năm 2024. Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh, có 49 cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác PCTN, tiêu cực năm 2024 tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình gồm 17 huyện, thị xã, thành phố; 19 sở, ban, ngành; 13 đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước, các cơ quan tổ chức khác thuộc tỉnh; 04 cơ quan, đơn vị ban hành Kế hoạch kiểm soát xung đột lợi ích năm 2024; Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024 và Kế hoạch kiểm tra thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan năm 2024. Các đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật PCTN trên các phương tiện thông tin đại chúng như phát thanh trên loa, đài, các chuyên mục về PCTN với những nội dung về các quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN, tiêu cực.

leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận hơn 1.940 bản kê khai tài sản thu nhập 

Cùng với đó, hầu hết các cấp, các ngành thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Trong đó chú trọng công khai các lĩnh vực như Đầu tư xây dựng; thu chi tài chính; phân bổ dự toán, ngân sách; thủ tục hành chính; công tác cán bộ; chế độ, định mức, tiêu chuẩn; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phí, lệ phí,…; từng bước nâng cao tính minh bạch, giảm bớt sách nhiễu, phiền hà và tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân khi giao dịch giải quyết thủ tục hành chính.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên quán triệt, nhắc nhở CBCCVC thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử của CBCCVC làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai Đề án văn hóa công vụ; các quy tắc đạo đức nghề nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực và thực hiện quy định của pháp luật về những điều CBCCVC không được làm.

Ngoài ra, về thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, các cơ quan, đơn vị có mạng nội bộ, truyền dẫn diện rộng, được trang bị hệ thống bảo mật thông tin; có trang thông tin điện tử cung cấp, công khai các thông tin, văn bản theo quy định; sử dụng và triển khai hệ thống văn bản và điều hành; thực hiện trao đổi công việc qua hệ thống điều hành, thư điện tử.

Chú trọng đổi mới thực hiện cải cách hành chính; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội, phòng ngừa tham nhũng; thường xuyên rà soát các quy định, thủ tục hành chính; duy trì và triển khai, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mới ở mức độ 3, 4 để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu, thực hiện Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành …

UBND tỉnh cũng tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành thường xuyên, chủ động tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người có chức vụ, quyền hạn do mình quản lý; triển khai thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN; tăng cường thanh tra, kiểm tra ở các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết xử lý theo thẩm quyền đối với tổ chức do để xảy ra tham nhũng và cá nhân có hành vi tham nhũng, tiêu cực đảm bảo quy định.

Về nhiệm vụ trong những tháng tiếp theo, Thanh tra tỉnh cho biết sẽ tiếp tục giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch về công tác PCTN năm 2024; chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về PCTN, thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Đề xuất UBND tỉnh triển khai văn bản số 574/VPCP-V.I ngày 21/02/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kết luận của Ban chỉ đạo TW về PCTN, tiêu cực. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đánh giá công tác PCTN năm 2023 của tỉnh sau khi Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch đánh giá công tác PCTN năm 2023

Tiến hành công tác xác minh TSTN năm 2024 theo Kế hoạch dựa trên kết quả bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh TSTN năm 2024. Báo cáo việc thực hiện công tác kiểm soát TSTN năm 2023 gửi Thanh tra Chính phủ đúng thời gian quy định.
An Khang

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra