Đối tượng kiểm tra là các sở, cơ quan tương đương sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố; các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại thành phố Hà Nội; UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị trực thuộc; UBND các xã, phường, thị trấn; các doanh nghiệp Nhà nước thuộc thành phố có liên quan đến nhiệm vụ giải quyết TTHC được UBND thành phố giao; CB, CC, VC, người lao động làm việc tại các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị trực thuộc; UBND các xã, phường, thị trấn; các doanh nghiệp Nhà nước thuộc thành phố có liên quan đến nhiệm vụ giải quyết TTHC được UBND thành phố Hà Nội giao.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Kế hoạch nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc thực thi nhiệm vụ công vụ và hoạt động của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước từ cấp thành phố đến cơ sở trên tinh thần 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, “một việc - một đầu mối xuyên suốt”.

Đồng thời, nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc thành phố Hà Nội; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức (đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp); có phong cách ứng xử văn minh; xây dựng nề nếp, ý thức tôn trọng kỷ luật, kỷ cương hành chính, tuân thủ các quy định trong hoạt động công vụ.

Không chỉ vậy, qua kiểm tra còn kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức người lao động làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc thành phố vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; gây khó khăn, phiền hà, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu đối với tổ chức, công dân trong quá trình thực thi nhiệm vụ công vụ.

Theo Kế hoạch, nội dung kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, trong đó, tập trung vào các nội dung liên quan đến công tác quản lý trật tự đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công đối với cá nhân và tổ chức... Thực hiện các quy định liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư của các cơ quan, đơn vị.

Kiểm tra công vụ sẽ theo chương trình, kế hoạch hoặc kiểm tra đột xuất (không thông báo trước thời gian và địa điểm kiểm tra); kiểm tra theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố hoặc theo thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức./.

Lan Anh