leftcenterrightdel
Giám đốc Sở Xây dựng Thái Nguyên - Hoàng Đức Khánh 

Trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên là địa phương thu hút được nhiều Nhà đầu tư (trong đó có nhiều dự án đầu tư bằng nguồn vốn trực tiếp nước ngoài). Từ đó đòi hỏi chất lượng công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực QHXD cần phải được nâng cao. Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Đức Khánh cho biết: Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Sở Xây dựng chủ động tham mưu cho UBND tỉnh về công tác tổ chức lập, thẩm định QHXD trên địa bàn tỉnh. Chú trọng nâng cao chất lượng ngay từ đầu, trong từng nội dung công việc cụ thể của toàn bộ quá trình thực hiện và hoàn thiện đồ án quy hoạch, đảm bảo việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng theo quy hoạch là tối ưu, có tính khả thi cao. Quá trình lập, thẩm định đồ án quy hoạch được thực hiện theo đúng quy định, có sự tham gia của cộng đồng, bảo đảm tính khách quan trong nghiên cứu và triển khai thực hiện. Đồ án quy hoạch sau khi phê duyệt được tổ chức công bố công khai, có quy định quản lý theo đồ án kèm theo để cộng đồng dân cư được biết, giám sát trong quá trình triển khai và tham gia thực hiện.

Sở đã tham mưu lập Đồ án QHXD vùng Hồ Núi Cốc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Thái Nguyên đến năm 2035; Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc đến năm 2030; tổ chức thẩm định các đồ án quy hoạch của các đô thị trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Điều chỉnh quy hoạch chung các đô thị như TP Sông Công, TT Hùng Sơn huyện Đại Từ, TT Chợ Chu huyện Định Hóa; và nhiều đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các dự án phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thật khác trên địa bàn như (Tổ hợp KĐT, công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ Yên Bình, KĐT Eco City Thái Hưng, KĐT Nam Thái...).

leftcenterrightdel
 Quy hoạch chi tiết KĐT Nam sông Cầu - TP. Thái Nguyên

Để quản lý và nâng cao chất lượng công tác tư vấn lập QHXD Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh QĐ 22/2013/QĐ-UBND ban hành quy định về 1 số tiêu chuẩn quy hoạch giao thông, đất cây xanh, đất công cộng tối thiểu trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 18/7/2014 về việc nâng cao chất lượng công tác tư vấn lập QHXD trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 18/7/2014 về việc thực hiện đầu tư xây dựng theo giấy phép xây dựng và QHXD trên địa bàn.

Hiện nay, Sở Xây dựng đang tham mưu công tác lập đồ án quy hoạch chung đô thị mới: Cù Vân huyện Đại Từ, Hóa Thượng huyện Đồng Hỷ, Điềm Thuỵ huyện Phú Bình; Điều chỉnh quy hoạch chung: TT Trại Cau huyện Đồng Hỷ, TT Hương Sơn huyện Phú Bình (phù hợp với định hướng phát triển đô thị giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2035); Hướng dẫn thực hiện lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các dự án phát triển đô thị, khu chức năng theo quy định của Luật 35/2018/QH14 làm cơ sở cho các Nhà đầu tư thực hiện các dự án được ký kết tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên với 1 số Tập đoàn như: Tập đoàn FLC, Danko, T&T, TMS, TNG Hà Nội, Flamingo, Trường An...

Trong công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, Sở Xây dựng đã chủ động tham mưu trong việc hướng dẫn các địa phương, các ngành liên quan thực hiện công tác QHXD theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, Luật 35/2018/QH14 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật. Thực hiện phân cấp theo quy định, các địa phương đã chủ động lập, thẩm định, phê duyệt nhiều đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trên địa bàn phù hợp với các quy định của Luật.

Thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2035 được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 4109/QĐ-UBND ngày 28/12/2018, Sở Xây dựng xây dựng kế hoạch hướng dẫn các địa phương lập Đề án phân loại đô thị: TT Hùng Sơn huyện Đại Từ là đô thị loại IV (QĐ công nhận số 371/QĐ-BXD ngày 14/5/2019 của Bộ Xây dựng); TX Phổ Yên là đô thị loại III (QĐ công nhận số 530/QĐ-BXD ngày 17/6/2019 của Bộ Xây dựng); hiện nay đang chuẩn bị cho công tác thẩm định đề án phân loại đô thị TP Sông công là đô thị loại II vào năm 2020...

Sở Xây dựng tham mưu, đề xuất 1 số giải pháp thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1198/UBND-QHXD (Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng công tác QHXD, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt) nhằm hướng tới việc nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch trên địa bàn toàn tỉnh. Kể từ sau Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh (tháng 7/2018), nhiều nhà đầu tư quan tâm, nghiên cứu, khảo sát, đề xuất triển khai các dự án đầu tư vào tỉnh. Sở Xây dựng đã hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện theo đúng tinh thần của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị và QĐ số 33/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định 1 số nội dung về quản lý, đầu tư xây dựng KĐT, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tháng 05 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh nghiêm túc thực hiện việc nâng cao chất lượng công tác QHXD, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.

Trong thời gian qua, việc đầu tư xây dựng, phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều bước phát triển rõ rệt, góp phần thúc đẩy sự phát triển KT-XH của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác QHXD và quản lý phát triển đô thị còn 1 số tồn tại như: Chất lượng đồ án quy hoạch do các địa phương thực hiện chưa đạt yêu cầu theo quy định; 1 số đồ án quy hoạch đã được phê duyệt nhưng phải điều chỉnh trong quá trình thực hiện đầu tư. Nguyên nhân: Do 1 số nội dung của 1 số Luật liên quan đến lĩnh vực QHXD chưa đồng bộ, chưa được bổ sung điều chỉnh kịp thời; 1 số địa phương tranh thủ các nguồn của các nhà đầu tư, kéo theo việc gấp rút thực hiện lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết để triển khai dự án. Cùng với đó là năng lực chuyên môn của công chức các phòng chức năng của các địa phương hạn chế,...những yếu tố đó phần nào đã ảnh hưởng đến chất lượng và tính khả thi trong triển khai thực hiện đồ án quy hoạch đã được phê duyệt, dẫn đến việc phải điều chỉnh quy hoạch nhiều lần, làm phá vỡ tính tổng thể trong định hướng chung.

Giải pháp, chiến lược phát triển QHXD thời gian tới

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, với mục tiêu chấn chỉnh công tác QHXD, quản lý phát triển đô thị trên địa bàn theo quy hoạch được duyệt, UBND tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt đồng bộ các QHXD đảm bảo phù hợp với các loại quy hoạch cao hơn, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị từng đô thị phù hợp với Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018 - 2020 định hướng đến năm 2035 đã được phê duyệt.

Đôn đốc các huyện, thị, xã tổ chức lập các loại QHXH thuộc trách nhiệm theo quy định gồm: Quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung đô thị mới, quy hoạch phân khu xây dựng đô thị, QHXD khu chức năng, rà soát điều chỉnh quy hoạch nông thôn…Tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác QHXD, quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp vi phạm. Kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm quy định về: Trình tự lập quy hoạch xây dựng, điều chỉnh QHXD; công tác lấy ý kiến của người dân, cộng đồng, cơ quan tổ chức có liên quan khi lập, điều chỉnh quy hoạch. Trường hợp nhà đầu tư thực hiện dự án đề xuất điều chỉnh quy hoạch, cần xem xét cụ thể, thận trọng; xác định rõ sự phù hợp với các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và trách nhiệm chi trả chi phí lập điều chỉnh quy hoạch.

Chủ động tổng hợp, đồng thời công khai, minh bạch thông tin về các quy hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh; cung cấp đầy đủ thông tin về quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu. Mặt khác, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác QHXD trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tính bền vững, tầm nhìn của QHXD, tính đồng bộ của quy hoạch theo quy định pháp luật.

Ghi nhận sự tâm huyết của tập thể Sở Xây dựng Thái Nguyên đối với công tác quy hoạch kiến trúc mà đại diện là đồng chí Giám đốc Sở Hoàng Đức Khánh đã có những định hướng trọng tâm, đi sâu, tập trung vào những vấn đề nổi cộm với những nhiệm vụ quan trọng trước mắt. Trong thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên sẽ thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về QHXD, tạo hành lang pháp lý để đón nhận các dự án đầu tư xây dựng, phát triển đô thị theo các cam kết với các Nhà đầu tư thực hiện dự án tuân thủ các quy định của pháp luật, từng bước nâng cao chất lượng các đô thị trên toàn tỉnh theo hướng hiện đại và phát triển phát triển đô thị xứng tầm với vị trí, vai trò hạt nhân của vùng Trung du và miền núi phía Bắc./.

Kim Dung