Triển khai 165 cuộc thanh tra, kiểm tra

Cụ thể, trong Quý I/2019, toàn ngành Thanh tra tỉnh Quảng Nam triển khai 42/100 cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch, đột xuất, đạt tỷ lệ 42% kế hoạch năm và kết thúc 05 cuộc thanh tra năm 2018 chuyển sang (kế hoạch 32 cuộc, đột xuất 15 cuộc). Trong đó, đầu tư xây dựng cơ bản 14 cuộc, quản lý ngân sách 18 cuộc, quản lý, sử dụng đất đai 13 cuộc, thanh tra lại và lĩnh vực khác 02 cuộc. Ban hành kết luận 14 cuộc, qua thanh tra phát hiện sai phạm 13.439,4 triệu đồng, 91.021 m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 12.179,2 triệu đồng và 64.695 m2 đất; chấn chỉnh, giảm trừ quyết toán và xử lý khác 1.261,1 triệu đồng, 26.326 m2 đất; kiến nghị xử lý kiểm điểm trách nhiệm và hành chính 10 tập thể; đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước 3.269,3 triệu đồng (trong đó, đôn đốc thu hồi sau thanh tra của các năm trước chuyển sang 3.231,8 triệu đồng).

Bên cạnh đó, Thanh tra cấp sở tiến hành 123 cuộc thanh tra và đợt kiểm tra chuyên ngành (27 cuộc thanh tra và 96 đợt kiểm tra), qua đó xử lý 121 trường hợp vi phạm với số tiền 32.870 triệu đồng (kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 31.520,4 triệu đồng, xử phạt hành chính 1.030,1 triệu đồng, giảm trừ giá trị quyết toán 319,5 triệu đồng); đã thu nộp ngân sách nhà nước 677,3 triệu đồng xử phạt vi phạm hành chính.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet

Cùng kỳ, các cơ quan quản lý nhà nước tổ chức tiếp 2.429 lượt/2.711 người, giảm 6,5% số lượt người so với cùng kỳ năm trước (Thanh tra tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp 247 lượt người; cấp sở tiếp 136 lượt người; cấp huyện tiếp 613 lượt người; cấp xã tiếp 1.433 lượt người). Trong đó, có 10 đoàn nhiều người (Ban Tiếp công dân tỉnh 04 đoàn, Thanh tra tỉnh 01 đoàn, Núi Thành 01 đoàn, Duy Xuyên 01 đoàn, Phú Ninh 01 đoàn, Sở Xây dựng 02 đoàn).

Qua công tác tiếp công dân, tiếp nhận nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị của nhân dân tập trung các lĩnh vực: Tranh chấp đất đai, tranh chấp tài sản, khiếu nại bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; về chế độ, chính sách, hỗ trợ hộ nghèo, trật tự xây dựng và một số kiến nghị, phản ảnh khác liên quan đến đời sống của nhân dân. Qua đó, đã giải thích, hướng dẫn người khiếu kiện đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết; giúp lãnh đạo các cấp giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo (KN, TC), những nguyện vọng chính đáng của công dân.

Hạn chế tình trạng khiếu nại nhiều người, đơn gửi vượt cấp

Có thể nói, trong Quý I năm 2019 tình hình tiếp công dân, tiếp nhận đơn tố cáo, kiến nghị phản ánh của tỉnh Quảng Nam giảm so với cùng kỳ năm trước, đơn thư khiếu nại có tăng nhưng không đáng kể, được lãnh đạo các đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo cũng như phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể nên tình hình KN, TC hạn chế đơn thư vượt cấp, không phát sinh điểm nóng. Qua giải quyết đơn thư các cấp, các ngành chú trọng tổ chức tốt công tác đối thoại nên công dân đã rút đơn đáng kể; bên cạnh đó, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần bảo vệ được lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, cơ quan, tổ chức, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Căn cứ chương trình công tác thanh năm 2019 đã được Lãnh đạo các cấp, các ngành phê duyệt và sự chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ; căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; trong Quí II năm 2019, Thanh tra tỉnh Quảng Nam tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương hoàn thành các cuộc thanh tra đã triển khai và tiến hành thanh tra theo kế hoạch; gắn các cuộc thanh tra hành chính và giải quyết đơn KN, TC với việc phòng, chống tham nhũng (PCTN); thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chỉ đạo các tổ chức thanh tra tăng cưòng công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp tổ chức tốt công tác hòa giải tại cơ sở, đối thoại với công dân trước khi ban hành quyết định giải quyết, quan tâm giải quyết các vụ việc mới phát sinh tại cơ sở theo đúng pháp luật, nhằm hạn chế tình trạng khiếu nại nhiều người, đơn gửi vượt cấp, không để xảy ra điểm nóng, khắc phục tình trạng đon chuyển lòng vòng, xử lý đơn chậm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Chú trọng nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC và thực hiện pháp luật thanh tra, ngành Thanh tra tỉnh Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành về thi hành pháp luật nêu trên nhằm kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế và xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Trong các tháng đầu năm 2019, ngành Thanh tra đã phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng chương trình, kế hoạch phổ biến, tuyên truyền Luật PCTN; các văn bản hướng dẫn thi hành Luật PCTN; đồng thời, tuyên truyền pháp luật này trên các phương tiện thông tin đại chúng và tiến hành rà soát các văn bản liên quan đến PCTN để tham mưu lãnh đạo cùng cấp thực hiện công tác PCTN đạt kết quả. Tiếp tục phát huy kết quả trong công tác PCTN tại Quý I, các tháng tiếp theo trong Quý II, toàn ngành Thanh tra tỉnh Quảng Nam sẽ tăng cường hơn nữa trách nhiệm của Đảng, Mặt trận và các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và đấu tranh để phòng ngừa tham nhũng, lãng phí./.

Lan Anh