Năm 2018, Đảng bộ và chính quyền các cấp tỉnh Hậu Giang đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững ổn định. Công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm, công tác cải cách thủ tục hành chính được tăng cường, góp phần vào sự phát triển chung của Tỉnh.

Trong năm qua, Thanh tra tỉnh đã triển khai thực hiện 44 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng tài chính ngân sách, mua sắm trang thiết bị, công tác đấu thầu, xây dựng cơ bản, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Thanh tra các sở, ngành đã thực hiện được hơn 2.740 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực: Bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, gia súc, gia cầm, bảo vệ thực vật, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hữu cơ, phân bón khác và lúa giống, nhãn hiệu hàng hóa, giáo dục phổ thông, đào tạo, dạy nghề, xây dựng nhà ở, công trình, hành lang an toàn đường bộ, an toàn giao thông, giáo dục phổ thông, đào tạo, dạy nghề, chính sách lao động, việc làm, chính sách ưu đãi người có công, tài chính, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính...

Qua công tác thanh tra, đã kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những mặt còn hạn chế của các đơn vị; đồng thời, phát hiện những sai phạm, thu hồi về ngân sách nhà nước, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật nhằm đưa công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực từng bước đi vào nề nếp, chỉnh sửa được nhiều bất cập, hạn chế trong quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội ở địa phương.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Các ngành, các cấp đã tiếp hơn 3.000 lượt với 3.170 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Tổng số đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền các ngành, các cấp trong tỉnh đã giải quyết 517/553 đơn (đạt tỷ lệ 93,49%). Tổng số đơn tố cáo đã giải quyết 11/12 đơn (tỉ lệ 91,67%). Tổng số đơn phản ánh đã giải quyết 171/196 đơn (đạt tỷ lệ 87,24%).

Về công tác phòng, chống tham nhũng: Ngành Thanh tra đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu yêu cầu ngành Thanh tra triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thanh tra năm 2019, tăng cường thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc chấp hành thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình. Kế hoạch thanh tra được xác định phải căn cứ vào nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác của cấp ủy, chính quyền, tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương và những vấn đề dư luận xã hội quan tâm... Đồng thời, tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện và xử lý nghiêm kịp thời các hành vi tham nhũng với nhiều phương pháp và hình thức thích hợp với sự tham gia của nhiều ngành, nhiều cấp và quần chúng nhân dân.

Bên cạnh đó, ông Châu cũng yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục duy trì công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất, đúng thẩm quyền và theo quy định pháp luật; kiểm tra, chỉ đạo giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị theo thẩm quyền và báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh và các nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng thời gian quy định.

Tuyết Nhung