Năm 2017 vừa qua là năm có nhiều khó khăn trong công tác Thanh tra nói chung và công tác khiếu nại, tố cáo (KNTC) nói riêng của Thanh tra tỉnh Yên Bái. Trong năm, các ngành, các cấp trong tỉnh Yên Bái đã tiếp 1.803 lượt công dân đến Trụ sở các cơ quan Nhà nước thực hiện quyền KNTC, kiến nghị, phản ánh (Riêng trong Quý IV/2017 tiếp 426 lượt công dân). So với cùng kỳ năm 2016, số lượt tiếp công dân tăng 96 lượt (=105%); trong đó lãnh đạo các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 337 lượt người. Toàn tỉnh có 21 đoàn đông người với 41 lượt đến khiếu nại tại Trụ sở tiếp công dân (tăng 120% về số lượt so với năm 2016). Nội dung KNTC chủ yếu đề nghị giải quyết về đất đai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thăm dò khoáng sản; đề nghị giải quyết việc xếp chuyển ngạch, bậc lương, chi trả tiền lương cho công nhân.

Công tác xử lý đơn KNTC cũng đạt một số kết quả nhất định, như: Tổng số đơn KNTC cơ quan hành chính các cấp đã xử lý: 155 đơn, trong đó: đơn thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính các cấp: 80 đơn (khiếu nại: 64, tố cáo: 16); số đơn trả lại và hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết: 55 đơn. Số đơn chuyển đến cơ quan tố tụng, cơ quan đảng và chuyển cho cấp dưới giải quyết theo thẩm quyền: 20 đơn; 928 đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh đủ điều kiện xử lý, đã hướng dẫn, giải quyết và trả lời công dân theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, tỉnh Yên Bái đang triển khai các công trình trọng điểm, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư, quá trình thu hồi đất để thực hiện dự án sẽ không tránh khỏi những vấn đề phức tạp, liên quan đến quyền lợi của những tổ chức, cá nhân bị thu hồi đất. Những yếu kém, bất cập trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, quản lý quy hoạch đô thị chưa khắc phục được hết. Bên cạnh đó, thực hiện các quy định mới về bảo hiểm xã hội, chế độ chính sách đối với giáo viên, sắp xếp lại tổ chức bộ máy và biên chế... sẽ không tránh khỏi những thiếu sót và chưa lường hết được những hệ lụy phát sinh. Do đó, tình hình KNTC của công dân dự báo sẽ tiếp tục phát sinh.

Để công tác giải quyết KNTC đạt được kết quả tốt hơn, nhằm bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi hợp pháp của công dân, giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm trật tự xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; phương hướng, nhiệm vụ đối với công tác giải quyết KNTC năm 2018 phải chú trọng vào quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương.

leftcenterrightdel

 

Thêm vào đó, thực hiện tốt sự chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản số 4035/VPCP-V.I ngày 20/4/2017 về quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; tổ chức đối thoại, giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC ngay từ cơ sở, hạn chế để công dân tập trung đến các cơ quan Trung ương khiếu kiện; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Trung ương và Ban Tiếp công dân Trung ương, kịp thời cử tổ công tác có đủ thẩm quyền đến Trụ sở Tiếp công dân Trung ương để tiếp công dân, vận động, thuyết phục, có biện pháp để công dân trở về giải quyết tại địa phương.

Đồng thời, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, KNTC và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC để nâng cao hiểu biết pháp luật về KNTC của cán bộ, nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Tiếp đến, cần tiếp tục kiểm tra, rà soát lại các vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, coi đây là việc làm thường xuyên của các cấp, các ngành. Mục tiêu là giảm khiếu nại, bức xúc, kéo dài, đoàn đông người.

Thanh tra tỉnh Yên Bái cũng cần xây dựng kế hoạch mở các lớp tập huấn nghiệp vụ để nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Ngoài ra, cần tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong thực hiện pháp luật về KNTC. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật và nâng cao chất lượng trong công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC./.

PLH