Quyết định thanh tra số 530/QĐ- TTCP nêu rõ, thanh tra việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; quản lý, sử dụng đất đai tại Trà Vinh. Thời kỳ thanh tra từ 01/01/2013 đến ngày 31/12/2017. Thời hạn thanh tra là 70 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Đoàn thanh tra gồm 07 thành viên, do ông Đỗ Huy Phức, Thanh tra viên cao cấp, Phó Cục trưởng Cục III, Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn cho biết, đây là cuộc thanh tra theo chương trình kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2018. Qua công tác thanh tra chỉ ra những mặt đã làm được và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế hiện nay về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cũng như công tác quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh; đồng thời, giúp Chính phủ điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra được giao./

 

Theo thanhtra.gov.vn