Theo đó, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo toàn ngành Thanh tra tỉnh chủ động tham mưu Thủ trưởng cùng cấp điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo theo đúng tinh thần Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã và đang diễn biến hết sức phức tạp.

Trong 11 tháng qua, toàn ngành Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đã triển khai 59 cuộc thanh tra; đã ban hành kết luận thanh tra 40 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện 32 đơn vị sai phạm về tài chính với số tiền hơn 20 tỷ và 103.417 m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 15 tỷ đồng và 103.417 m2 đất; kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với 29 tập thể, 10 cá nhân có sai phạm.

Các tổ chức thanh tra chuyên ngành triển khai 1.977 cuộc thanh tra, kiểm tra với 4.743 đối tượng (3.805 cá nhân, 938 tổ chức); qua thanh tra, kiểm tra đã ban hành 3.025 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3.025 đối tượng (2.647 cá nhân, 378 tổ chức) với số tiền 13 tỷ đồng. 

Từ sự tham mưu của ngành Thanh tra, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quyết định của cấp có thẩm quyền về tăng cường trách nhiệm và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ và Quyết định số 1282/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Cùng kỳ các cơ quan hành chính của tỉnh đã tiếp công dân 1.431 lượt với 1.643 người của 1.367 vụ việc; riêng Thanh tra tỉnh đã tiếp 42 lượt với 42 người của 42 vụ việc. Trong đó, các cơ quan đã tiếp thường xuyên công dân đối với 1.131 vụ việc; tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo là 237 lượt/331 người/236 vụ việc; toàn tỉnh tiếp 10 vụ khiếu kiện đông người.

Cơ quan hành chính các cấp đã tiếp nhận và xử lý 6.999 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trong đó, có 5.341 đơn đủ điều kiện xử lý, giải quyết gồm 752 khiếu nại, 247 tố cáo, 4.342 tranh chấp, kiến nghị, phản ánh. Riêng Thanh tra tỉnh tiếp nhận 286 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và đã tham mưu UBND tỉnh xử lý 79/81 đơn UBND tỉnh giao. Đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xem xét giải quyết 150 vụ việc/176 vụ việc, đạt tỉ lệ 85,23%.

Cũng trong thời gian này, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng như: Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị…; đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức tổng kết chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; tham mưu triển khai công tác kê khai tài sản.

Khánh Nghi