Từ ngày 14/11/2017 đến ngày 09/02/2018, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Kết quả thanh tra cho thấy, nhiều công tác tại Bệnh viện Mắt Trung ương còn tồn tại, hạn chế nhất định.

Về việc thực hiện Quy chế bệnh viện, Quy chế chuyên môn, một số bệnh án được kiểm tra chữ viết không được rõ ràng, khó đọc; Hồ sơ bệnh án lưu trữ chưa đảm bảo đầy đủ các chữ ký trên bệnh án theo đúng quy định. Sổ giao nhận chất thải y tế nguy hại chưa ghi rõ họ và tên người giao, người nhận; còn thiếu bảng hướng dẫn cách phân loại và thu gom chát thải y tế treo tại nơi phát sinh rác thải; diện tích nhà chứa chất thải chật hẹp (tổng diện tích 12m2/3 kho chứa chất thải nguy hại, chất thải tái chế và chất thải sinh hoạt).

Bên cạnh đó, một số nội dung trong Đề án xã hội hóa chưa cụ thể, như: Đề án của hai hệ thống máy Laser Excimer chưa thể hiện chi tiết cấu hình, tính năng kỹ thuật của hệ thống máy. Phần trách nhiệm của mỗi bên và phần chi phí chung chưa đề cập đến chi phí bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy trong quá trình hoạt động, chưa tính toán số ca thực hiện cho đến khi tài sản hết khấu hao.

Về Hợp đồng liên doanh, liên kết giữa Bệnh viện và Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật thuộc Đề án Máy CT-Scanner có nội dung không phù hợp với các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực y tế (Bên A chịu trách nhiệm khai thác, chỉ định bệnh nhân tối thiểu 10 ca/ngày). Hợp đồng liên kết khai thác hệ thống phẫu thuật tật khúc xạ Laser Excimer được xây dựng chưa chặt chẽ: Trong hợp đồng chỉ nêu “khi hết thời hạn hợp đồng hoặc đạt được 8.000 ca thì kết thúc hợp đồng”, không có điều khoản gia hạn hợp đồng. Không đề cập đến việc nếu tiếp tục gia hạn phải kiểm định chất lượng hệ thống máy khi đã hết khấu hao tài sản.

Ngoài ra, Đề án liên doanh, liên kết cũng chưa xây dựng các yếu tố cấu thành đơn giá; tại nơi đặt máy chưa có nội quy quản lý, quy trình sử dụng máy.

Riêng việc thực hiện chính sách của pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT), Kết luận thanh tra chỉ rõ, hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT đã ký chỉ thỏa thuận nguyên tắc căn cứ Mẫu hợp đồng ban hành theo Thông tư liên tịch số 41/2016/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện BHYT, chưa thỏa thuận chi tiết, cụ thể các nội dung phù hợp với Bệnh viện để giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh BHYT như tạm ứng kinh phí, giám định BHYT, từ chối thanh toán, thanh toán các dịch vụ kỹ thuật mới được phê duyệt, trường hợp chưa thống nhất về việc thanh toán các dịch vụ kỹ thuật khi chưa có quy định rõ về quy trình và điều kiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT.

Cũng theo Kết luận thanh tra của Bộ Y tế, từ Quý III/2016, Trung tâm giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc chưa thực hiện thanh toán tiền gây mê cho Bệnh viện là 2.074.224.0 đồng, lý do giá chưa sát với định mức kinh tế kỹ thuật khi xây dựng giá dịch vụ là không đúng hướng dẫn tại Công văn số 1294/BYT-KH-TC ngày 17/3/2017 về việc định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng và ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bộ Y tế.

Mặt khác, cơ quan BHXH Việt Nam và Bệnh viện chưa tuân thủ đúng quy định về số lần tạm ứng, tỷ lệ tạm ứng và thời gian tạm ứng kinh phí KCB BHYT theo quy định tại điểm a, điểm b Khoản 1 Điều 32 Luật BHYT số 25/2008/QH12 và Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT. Nhiều dịch vụ kỹ thuật thực hiện tại Bệnh viện việc phiên tương đương và chưa được bổ sung kịp thời và mã hóa vào danh mục KCB BHYT nên khó khăn, vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT; chưa thực hiện việc cấp số tự động tại Khoa Khám bệnh, gây khó khăn cho người bệnh trong việc xếp hàng chờ đến lượt để đăng ký, cấp sổ khám bệnh; thời gian ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2015 chưa tuân thủ đúng quy định (Ký ngày 31/01/2015).

leftcenterrightdel
 Bệnh viện Mắt Trung ương (ảnh internet)

Nhiều khâu trong công tác đấu thầu chưa đúng quy định

Không chỉ công tác thực hiện Quy chế bệnh viện, Quy chế chuyên môn, công tác xã hội hóa và BHYT còn nhiều tồn tại, mà việc thực hiện Quy chế chuyên môn Dược; Quy chế quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc; công tác đấu thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao và trang thiết bị y tế cũng chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Cụ thể, việc thực hiện quy chế chuyên môn Dược: Biên bản kiểm kê thuốc hàng tháng chưa thực hiện theo đúng mẫu quy định tại Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế về tổ chức và hoạt động của khoa dược bệnh viện. Diện tích kho bảo quản thuốc còn nhỏ so với quy mô hoạt động của Bệnh viện.

Phiếu lĩnh thuốc gây nghiện chưa thực hiện theo đúng theo mẫu tại Thông tư số 19/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014 của Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc (Thiếu mục Người lập bảng, Trưởng khoa/phòng điều trị ký duyệt Phiếu lĩnh thuốc gây nghiện).

Đặc biệt là những hạn chế trong công tác đầu thầu mua sắm thuốc, vật tư tế và hóa chất; trang thiết bị y tế. Theo đó, Biên bản mở thầu trong đấu thầu thuốc chưa làm đúng mẫu của Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT quy định về báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu. Một số Biên bản mở thầu mua trang thiết bị y tế và Biên bản mở hồ sơ đề xuất về tài chính gói thầu mua vật tư y tế bổ sung năm 2016 chưa ghi nhận thông tin có hay không có thư giảm giá và thời gian thực hiện hợp đồng; thứ tự mở thầu mua trang thiết bị y tế và mở thầu trong đấu thầu thuốc chưa tiến hành theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Đồng thời, Bệnh viện rà soát chưa đầy đủ thông tin của thuốc trúng thầu Thuốc Kaliclorid 10% với tài liệu trong Hồ sơ dự thầu; một số gói thầu, hồ sơ mời thầu mua trang thiết bị y tế quy định mức bảo đảm dự thầu 1,5% theo trị giá chào thầu và mức bảo đảm thực hiện họp đồng 1,5% là chưa đúng quy định.

Thu, chi tài chính thiếu minh bạch

Thanh tra Bộ Y tế kết luận, Bệnh viện thực hiện công khai bảng giá dịch vụ y tế chưa đầy đủ theo quy định: Đã công khai giá dịch vụ y tế tại nơi tiếp đón người bệnh có thẻ BHYT đi KCB nhưng chưa thực hiện công khai phần giá dịch vụ y tế theo yêu cầu trong cùng 01 bảng công khai để người bệnh biết và lựa chọn.

Chưa xuất trình văn bản về cơ cấu các chi phí để làm căn cứ tính giá dịch vụ KCB theo yêu cầu đã được áp dụng tại Bệnh viện.

Bệnh viện thực hiện Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh nhưng chưa theo mẫu quy định tại Quyết định số 3455/QĐ-BYT ngày 16/9/2013 của Bộ Y tế (gồm Mẫu số 01/BV và Mẫu số 02/BV).

Mặc dù, Quy chế chi tiêu nội bộ của Bệnh viện được ban hành năm 2014 nhưng hàng năm chưa được điều chỉnh cho phù hợp với chính sách pháp luật và tình hình thực tế tại Bệnh viện.

Bệnh viện chưa trích lập Quỹ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ.

Ngoài ra, một số bản kê khai tài sản thu nhập của của các đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản do Bệnh viện quản lý chưa thực hiện theo đúng mẫu kê khai quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản thu nhập./.

Hoàng Minh