Đối với các cuộc thanh tra hành chính, nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực như: quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu quốc gia… Qua thanh tra đã thu hồi cho ngân sách nhà nước 1.088,138 triệu đồng và xử lý hành chính 04 tập thể, 12 cá nhân.

Riêng Thanh tra tỉnh đã thực hiện 18 cuộc thanh tra: 04 cuộc năm 2017 chuyển sang; 03 cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh; 11/12 cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2018 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Hiện nay đang thực hiện 06 cuộc; kết thúc 12 cuộc, trong đó đã ban hành kết luận 09 cuộc, đang dự thảo kết luận thanh tra 02 cuộc. UBND tỉnh đang xem xét, ban hành kết luận thanh tra 01 cuộc. 

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Bên cạnh đó, các sở, ngành trên địa bàn tỉnh tiến hành 199 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực như: giao thông vận tải, nông nghiệp, việc chấp hành kỷ luật kỷ cương của công chức, y tế, thông tin truyền thông, khoa học-công nghệ, hoạt động văn hoá, lễ hội, tài chính…tại 1.073 đơn vị, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra đã thu về ngân sách nhà nước 9.591,822 triệu đồng (bao gồm cả số tiền thu hồi do sai phạm và tiền thu về xử phạt vi phạm hành chính).

Trong năm 2018, các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh đã tiếp 520 lượt công dân. Riêng Trụ sở Tiếp công dân tỉnh tiếp 37 lượt công dân, tiếp nhận 1.025 đơn.  Riêng Ban Tiếp công dân cấp tỉnh tiếp nhận và xử lý 220 đơn. Trong số đơn tiếp nhận có 81 đơn thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 74/81 vụ việc . Riêng Ủy ban nhân dân tỉnh có 09 vụ việc thuộc thẩm quyền, gồm 04 vụ việc khiếu nại; 05 vụ việc tố cáo. Đã giải quyết 05/09 vụ việc, đang xem xét, giải quyết 04 vụ việc.

Về kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, trong năm 2018, các cấp, các ngành đã triển khai 14 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại 14 đơn vị./.

Lan Anh