Công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về thanh tra, phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được các cấp, các ngành chú trọng thực hiện. Trong đó, tập trung vào tuyên truyền các văn bản, như: Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát tải sản; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các văn bản pháp luật của Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong 9 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức, như: Tổ chức các hội nghị tuyên truyền; cấp phát tài liệu tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng cho tủ sách pháp luật ở các xã, phường, thị trấn; duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử về phòng, chống tham nhũng và hòm thư điện tử của tỉnh; các cơ quan trong tỉnh đã thực hiện treo 150 băng Dzon, 300 khẩu hiệu và 62 Pano có nội dung về phòng, chống tham nhũng. Tuyên truyền lưu động, tuần hành tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng với khoảng 28.200 lượt nghe…

Bên cạnh đó, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành trong việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; ban hành nhiều văn bản về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố cũng ban hành văn bản chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc việc quản lý tặng quà và nhận quà trong dịp tết Mậu Tuất năm 2018. Kết quả không có trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản công không đúng quy định, lãng phí; không có trường hợp cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các trường Trung học phổ thông, chuyên nghiệp, dạy nghề theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, UBND tỉnh Lạng Sơn thường xuyên chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, như: Công khai thủ tục hành chính; công khai quy trình, thủ tục giải quyết công việc; công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bố dự toán, phân cấp nguồn thu, chi... Việc triển khai thực hiện cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” tiếp tục được chấn chỉnh và thực hiện nghiêm túc.

Việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì, thực hiện; các cơ quan, đơn vị đã niêm yết quy tắc ứng xử tại trụ sở làm việc để công dân kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cán bộ, công chức, viên chức; thường xuyên kiểm tra để chấn chỉnh nhằm nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc, hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp và công dân.

leftcenterrightdel
 Ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn ngày 29/9/2018 để kiểm tra, nắm tình hình công tác phòng, chống tham nhũng (ảnh internet)

Việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ theo quy định của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ được tỉnh nghiêm túc thực hiện. Trong 9 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã chuyển đổi vị trí công tác 237 trường hợp thuộc diện phải chuyển đổi. Tuy nhiên, đến nay do một số Bộ, ngành Trung ương chưa ban hành văn bản quy định cụ thể thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành nên một số sở, ngành chưa có cơ sở triển khai thực hiện; còn có đơn vị chậm xây dựng kế hoạch chuyển đổi hoặc chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối vói cán bộ, công chức, viên chức theo đúng kế hoạch đã được xây dựng.

Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường các giải pháp phòng ngừa, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm túc các hành vi tham nhũng được phát hiện. Trong kỳ báo cáo chưa phát hiện có vụ việc nào liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng phải xem xét, xử lý.

Để phòng ngừa tham nhũng hiệu quả, các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã tăng cường ứng dụng văn phòng điện tử để giải quyết công việc; cơ chế một cửa, một cửa liên thông được duy trì và thường xuyên được kiểm tra, đánh giá, cải tiến nhằm tạo thuận lợi tối đa cho công dân và tổ chức. Cùng với đó, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thanh toán trả lương qua tài khoản, đến nay đã có 97,2% đơn vị hưởng lưởng từ ngân sách nhà nước thực hiện trả lương qua tài khoản.

Đặc biệt, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể để phát huy vai trò của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh và có văn bản trả lời đối với thông tin do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên chuyển đến.

Kết quả thanh tra thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho thấy, trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã thực hiện 12 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (trong đó có 03 cuộc tồn từ năm 2017); đã kết thúc 09/12 cuộc. Từ kết quả thanh tra phát hiện sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách, đã kiến nghị và xử lý thu hồi số tiền 227,3 triệu đồng.

Có thể thấy, công tác phòng, chống tham nhũng trong 9 tháng đầu năm được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục triển khai thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ. Trong những tháng cuối năm, UBND tỉnh Lạng Sơn sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra nội bộ để chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng; kịp thời giải quyết các đơn thư tố cáo có nội dung liên quan tham nhũng; hoàn thành chương trình, kế hoạch thanh tra thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng được cấp có thẩm quyền phê duyệt./.

Minh Nguyệt