Công văn nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Công văn số 1656/VPCP-V.1 ngày 04/3/2020 về kết quả thực hiện của Tổ công tác theo Quyết định 1849/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện quán triệt, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị và Luật Tiếp công dân; tăng cường đối thoại, tiếp công dân ngay tại cơ sở, tập trung giải quyết dứt điểm, kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ khi mới phát sinh.

Khi có công dân tập trung khiếu kiện đông người ở các cơ quan Trung ương, cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải chủ động chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Thanh tra tỉnh, các cơ quan chức năng của tỉnh để tổ chức tiếp công dân, có biện pháp hữu hiệu đưa công dân trở về địa phương giải quyết, không để diễn ra tình trạng công dân tụ tập, khiếu kiện đông người, nhất là vào thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và các ngày lễ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng phải thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, có biện pháp chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Bên cạnh đó cũng cần thực hiện nghiêm túc, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đã có ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; nghiêm túc thực hiện Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ; thường xuyên kiểm tra, rà soát có báo cáo cập nhật tình hình, kết quả thực hiện, đồng thời chủ động tìm kiếm biện pháp để giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện các kết luận chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo theo quy định./.

Dương Thái